Viện Thông tin Khoa học xã hội tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý cấp phòng và gặp mặt chia tay cán bộ nghỉ hưu (05/07/2021)

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-KHXH ngày 17/2/2020 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam ban hành Quy chế về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Quyết định số 710/QĐ-KHXH ngày 15/6/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện Thông tin KHXH; Công văn số 1065/KHXH-TCCB ngày 22/6/2021 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về kết quả thẩm định Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Thông tin KHXH; thực hiện Công văn số 1110/KHXH-TCCB ngày 29/6/2021 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về việc Bổ nhiệm viên chức quản lý cấp phòng của Viện Thông tin KHXH, ngày 5/7/2021, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý cấp phòng.

Tọa đàm khoa học: Kết quả khảo sát nhu cầu tiếp cận các mô hình giáo dục mầm non của các gia đình công nhân tại khu công nghiệp Bắc Ninh (26/10/2020)

Ngày 23/10/2020, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức tọa đàm khoa học “Kết quả khảo sát nhu cầu tiếp cận các mô hình giáo dục mầm non của các gia đình công nhân tại khu công nghiệp Bắc Ninh” trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp Bộ 2019-2020 “Thực trạng và nhu cầu giáo dục mầm non của các gia đình công nhân tại khu công nghiệp” (Nghiên cứu trường hợp một số khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Ninh) do ThS. Nguyễn Thị Thu Nguyệt làm chủ nhiệm đề tài, Viện Thông tin KHXH là cơ quan chủ trì thực hiện.

Giới thiệu Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội (21/07/2021)

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội là Tạp chí đa ngành thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, là cơ quan ngôn luận của Viện Thông tin Khoa học xã hội, là diễn đàn khoa học của giới khoa học xã hội. Tạp chí được xuất bản 1 tháng/kỳ đối với tạp chí tiếng Việt Thông tin Khoa học xã hội và 3 tháng/kỳ đối với tạp chí tiếng Anh Social Sciences Information Review. Tạp chí được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động Báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí và Quy chế Tổ chức và hoạt động của các tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Số lượt truy cập: