Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình, phê bình và nâng cao chất lượng tự phê bình, phê bình trong Đảng ta hiện nay (02/07/2010)

Bài viết gồm 6 phần nội dung đề cập đến quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tự phê bình, phê bình; phân tích vai trò, vị trí, mục đích, nguyên tắc, phương pháp tự phê bình, phê bình; và trình bày năm vấn đề cần thực hiện tốt để nâng cao chất lượng tự phê bình, phê bình trong Đảng ta hiện nay.
Tác giả: Nguyễn Khắc Thanh

“Hồ Chí Minh: Về công tác văn hóa văn nghệ” (02/07/2010)

Bài viết tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác văn hóa, văn nghệ, góp phần trả lời cho câu hỏi: trong công cuộc hội nhập, xây dựng xã hội công dân hiện nay, câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hóa - nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy” liệu có còn giữ nguyên giá trị? Mục tiêu (phương châm) Nghệ sĩ - Chiến sĩ có cần thay bằng Nghệ sĩ - Công dân hay không? Giữa hai quan niệm đó có gì giống nhau, có gì khác nhau hay thậm chí có gì trái ngược nhau?
Tác giả: Phong Lê

Hội thảo khoa học: Di sản Lenin trong thế giới ngày nay và sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam (02/07/2010)

Nhân dịp kỷ niệm 140 năm ngày sinh của V. I. Lenin, hội thảo khoa học “Di sản Lenin trong thế giới ngày nay và sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam” đã được tổ chức ngày 16/4/2010 tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh với sự tham gia của gần 300 nhà khoa học, nhà quản lý và các cơ quan thông tấn báo chí. Nội dung hội thảo tập trung làm rõ những giá trị trường tồn trong di sản Lenin cả về tư tưởng, lý luận, cả về nhân cách mẫu mực của Người trong thế giới ngày nay; chủ nghĩa Lenin soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; thông qua đó tiếp tục vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.
Tác giả: Vân Hà t.th.

Một số tác động của sự biến đổi cơ cấu xã hội trong 25 năm đổi mới đến sự phát triển đất nước (02/07/2010)

Nội dung bài viết phân tích một số tác động của sự biến đổi cơ cấu xã hội trong 25 năm đổi mới đến sự phát triển đất nước. Những tác động tích cực bao gồm: 1- làm thay đổi cơ cấu nghề nghiệp, việc làm, thu nhập, từ đó có tác dụng thúc đẩy kinh tế phát triển; 2- góp phần thúc đẩy thị trường lao động và nâng cao chất lượng lao động; 3- làm chuyển đổi mô hình xã hội theo xu hướng hiện đại và đa dạng hơn; 4- tác động đến nội dung, hình thức, phương thức hoạt động của hệ thống chính trị; 5- tác động đến các chuẩn mực đạo đức; và 6- góp phần hình thành nền văn hóa mới. Bên cạnh đó là những tác động tiêu cực như: 1- làm gia tăng khoảng cách giữa hai cực xã hội; 2- tạo tâm lý lo lắng trong xã hội với những lo ngại về sự xuất hiện của giai cấp bóc lột; 3- làm xuất hiện những nhóm xã hội dễ bị tổn thương và các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội; 4- làm xuất hiện và gia tăng mâu thuẫn do quá trình phân tầng tạo ra, tiềm ẩn những nguy cơ đối với sự ổn định xã hội, v.v…
Tác giả: Phạm Việt Dũng

Điều tra điểm tâm lý nông dân bị thu hồi đất làm khu công nghiệp (02/07/2010)

Nội dung cuốn sách được lược thuật qua bốn phần nội dung chính. Một là vấn đề đền bù và những thay đổi trong hệ thống nhu cầu của người nông dân sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp. Hai là những thay đổi trong quan hệ người - người của người nông dân. Ba là sự thích ứng của người nông dân bị thu hồi đất và những thay đổi việc làm do xây dựng khu công nghiệp tại địa phương. Bốn là tâm trạng và thái độ của người nông dân bị thu hồi đất đối với việc xây dựng khu công nghiệp tại địa phương.
Tác giả: Lưu Song Hà ch.b.; Huệ Nguyên l.th.

Góp phần nhận diện, đánh giá văn hóa doanh nhân Việt Nam (02/07/2010)

Bắt đầu từ việc xác định một quan điểm đúng cùng các tiêu chí nhận biết một nền văn hóa nói chung, văn hóa doanh nhân nói riêng, bài viết là câu trả lời cho câu hỏi: văn hóa doanh nhân là gì? Những tiêu chí nào để nhận diện và đánh giá đúng văn hóa doanh nhân? Từ đó đề xuất phương pháp và các tiêu chí để sàng lọc, nhận diện và đánh giá về văn hóa doanh nhân ở Việt Nam.
Tác giả: Đỗ Minh Cương

GDP: Vai trò và hạn chế (02/07/2010)

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là một chỉ tiêu có tính cơ sở phản ánh sự tăng trưởng kinh tế, quy mô kinh tế, trình độ phát triển kinh tế bình quân đầu người, cơ cấu kinh tế và sự thay đổi mức giá cả của một quốc gia. Bởi vậy, GDP là một công cụ quan trọng, thích hợp được dùng phổ biến trên thế giới để khảo sát sự phát triển và sự thay đổi trong nền kinh tế quốc dân. Nhận thức chính xác và sử dụng hợp lý chỉ tiêu này có ý nghĩa quan trọng trong việc khảo sát và đánh giá tình trạng phát triển bền vững, nhịp nhàng, toàn diện nền kinh tế Trung Quốc.
Tác giả: Hứa Hiến Xuân; Dương Danh Dy d.