Về sự lựa chọn chiến lược cách mạng giải phóng dân tộc (09/09/2011)

Bài viết góp phần làm rõ quá trình hình thành, sự thử thách quyết liệt để rồi đi tới khẳng định dứt khoát chiến lược cách mạng giải phóng dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Tác giả: Nguyễn Văn Chung

Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong việc điều chỉnh hành vi của con người (09/09/2011)

Bài viết gồm ba phần nội dung: 1- Luật pháp, đạo đức và hành vi của con người. 2- Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật với việc điều chỉnh hành vi. 3- Một số vấn đề về quan hệ giữa luật pháp và đạo đức trong xã hội Việt Nam hiện nay.
Tác giả: Vũ Trọng Dung

Đạo đức trong quan hệ gia đình dưới tác động của kinh tế thị trường (09/09/2011)

Tác giả bài viết phân tích, đề cập đến những tác động tích cực và tiêu cực của kinh tế thị trường đối với các giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội và đạo đức gia đình ở Việt Nam hiện nay. Hai nhóm giải pháp để giải quyết những vấn đề đặt ra là: đẩy mạnh việc tạo lập các điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi cho sự hình thành và phát triển đạo đức gia đình, và đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức gia đình đáp ứng yêu cầu của đổi mới đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường.
Tác giả: Nguyễn Thị Thọ

Phát triển kinh tế biển: kinh nghiệm quốc tế và một số vấn đề đối với Việt Nam (09/09/2011)

Đề cập khái quát về kinh tế biển, phân tích những thành công trong chiến lược phát triển kinh tế biển của một số nước trên thế giới như Anh, Singapore, Trung Quốc, bài viết lưu ý năm vấn đề khi xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển ở Việt Nam: 1- Chiến lược phát triển kinh tế biển phải mang tính tổng thể, đồng bộ, hài hòa giữa sự phát triển của các vùng ven biển nói riêng với nền kinh tế nói chung . 2- Cần chú trọng khâu tuyển dụng và đào tạo về tay nghề, trình độ cho lao động của ngành kinh tế biển. 3- Tăng cường đầu tư cho lĩnh vực mang lại lợi nhuận cao và đáp ứng xu thế phát triển của thương mại quốc tế, ví dụ như hệ thống cảng biển. 4- Cần có chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các ngành kinh tế biển. 5- Phát triển kinh tế biển cân đối hài hòa giữa việc khai thác tài nguyên biển và nghiên cứu nhằm thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường biển, giữ gìn và phát triển các tài nguyên quý giá của biển.
Tác giả: Bùi Thị Thanh Hương

Về bồi dưỡng năng lực dạy học cho học viên sư phạm quân sự hiện nay (09/09/2011)

Bài viết gồm ba phần nội dung: 1- Đặc điểm học viên sư phạm quân sự. 2- Nội dung bồi dưỡng năng lực dạy học cho học viên sư phạm quân sự: tri thức cơ bản và tri thức chuyên ngành; kỹ năng, phương pháp dạy học; những giá trị nghề nghiệp cốt lõi; những chuẩn mực đạo đức nghề dạy học; tư duy sư phạm, khả năng sáng tạo trong dạy học. 3- Một số biện pháp tăng cường bồi dưỡng năng lực dạy học cho học viên sư phạm quân sự.
Tác giả: Lã Hồng Phương

Lev Tolstoi và di sản văn hóa của ông (09/09/2011)

Bài viết giới thiệu những nét cơ bản về thân thế, sự nghiệp của Lev Tolstoi - đại văn hào, nhà tư tưởng, người truyền giáo, nhà cải cách giáo dục, “tấm gương phản chiếu cách mạng Nga”, đặc biệt chú trọng phân tích tư tưởng Tolstoi với tư tưởng nhân dân, tư tưởng gia đình, tư tưởng tự do Thiên chúa giáo, tư tưởng giáo dục và tự do trong giáo dục, tư tưởng không dùng bạo lực chống lại cái ác (bất bạo động) và tư tưởng phê phán khoa học phương Tây đương thời.
Tác giả: Lê Công Sự

Hiện tượng văn hóa biển và văn minh biển (09/09/2011)

Tác giả bài viết phân tích các nguyên tắc phương pháp luận nghiên cứu văn hóa biển như một vùng lịch sử - văn hóa có những đặc điểm gắn liền với tính tất định địa lý - tự nhiên trong hoạt động của con người. Tác giả đề xuất nên xem văn hóa biển như một hệ thống hoàn chỉnh có logic phát triển và vận hành riêng. Dựa trên các công trình nghiên cứu của L.I. Mechnikov, F. Ratzel, Carl Schmitt, V.P. Semenov-Tjan-Shanskji, tác giả đối sánh các hệ quan niệm về văn hóa biển và văn minh biển.
Tác giả: E. Ju. Tereshchenko; Đoàn Tâm d.