Toàn cầu hóa trong thế kỷ XXI

Tác giả: TS. Phí Vĩnh Tường, ThS. Nguyễn Thị Lê (đồng chủ biên)

Năm xuất bản: 2019

Kinh tế tư nhân - Một động lực cơ bản cho phát triển

Tác giả: PGS.TS. Vũ Hùng Cường

Năm xuất bản: 2016

Dư luận xã hội: Lý luận và thực tiễn

Tác giả: TS. Phan Tân

Năm xuất bản: 2015

40 năm Viện Thông tin Khoa học xã hội

Tác giả: Viện Thông tin Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2015

Nghi lễ gia đình của người Tày Mường ở Nghệ An

Tác giả: TS. Lê Hải Đăng

Năm xuất bản: 2013