Thương mại tự do và chủ nghĩa bảo hộ

Tác giả: PGS.TS. Vũ Hùng Cường, ThS. Nguyễn Thị Lê (đồng chủ biên)

Năm xuất bản: 2020

Chính sách đa văn hóa, đa quốc tịch và liên văn hóa trong bối cảnh di cư toàn cầu

Tác giả: GS.TS. Hồ Sĩ Quý, PGS.TS. Vũ Hùng Cường, ThS. Nguyễn Thị Lê (đồng chủ biên)

Năm xuất bản: 2020

Toàn cầu hóa trong thế kỷ XXI

Tác giả: TS. Phí Vĩnh Tường, ThS. Nguyễn Thị Lê (đồng chủ biên)

Năm xuất bản: 2019

Kinh tế tư nhân - Một động lực cơ bản cho phát triển

Tác giả: PGS.TS. Vũ Hùng Cường

Năm xuất bản: 2016

Dư luận xã hội: Lý luận và thực tiễn

Tác giả: TS. Phan Tân

Năm xuất bản: 2015