Biến động trật tự thế giới giai đoạn 2017-2020

Tác giả: PGS.TS. Vũ Hùng Cường, ThS. Nguyễn Thị Lê (đồng chủ biên)

Năm xuất bản: 2021

Thương mại tự do và chủ nghĩa bảo hộ

Tác giả: PGS.TS. Vũ Hùng Cường, ThS. Nguyễn Thị Lê (đồng chủ biên)

Năm xuất bản: 2020

Chính sách đa văn hóa, đa quốc tịch và liên văn hóa trong bối cảnh di cư toàn cầu

Tác giả: GS.TS. Hồ Sĩ Quý, PGS.TS. Vũ Hùng Cường, ThS. Nguyễn Thị Lê (đồng chủ biên)

Năm xuất bản: 2020

Toàn cầu hóa trong thế kỷ XXI

Tác giả: TS. Phí Vĩnh Tường, ThS. Nguyễn Thị Lê (đồng chủ biên)

Năm xuất bản: 2019