Vốn con người: Phân tích lý thuyết và kinh nghiệm, liên quan đặc biệt đến giáo dục

11/01/2011

Năm xuất bản: 2010

Vốn con người: Phân tích lý thuyết và kinh nghiệm, liên quan đặc biệt đến giáo dục

Bản dịch toàn văn của Viện Thông tin Khoa học xã hội cuốn sách của Gary Stanley Becker mong muốn đem lại cho các nhà nghiên cứu một tư liệu khoa học hữu ích về “vốn con người” - thuật ngữ và vấn đề dành được nhiều sự quan tâm không chỉ trong các tài liệu học thuật mà trong cả các thảo luận về chính sách công. Cuốn sách gồm ba phần và 12 chương, trong đó có phân tích lý thuyết và kinh nghiệm về các vấn đề:

1. Đầu tư vào vốn con người. Những tác động tới thu nhập từ việc làm

2. Đầu tư vào vốn con người. Tỷ suất lợi nhuận.

3. Tỷ suất lợi nhuận từ giáo dục đại học

4. Đầu tư thấp vào giáo dục đại học?

5. Tỷ suất lợi nhuận từ giáo dục trung học và các xu hướng qua thời gian

6. Tuổi, thu nhập từ việc làm, của cải và vốn con người

7. Vốn con người và sự thăng trầm của các gia đình

8. Phân công lao động, chi phí phối hợp và tri thức

9. Vốn con người, sinh đẻ và tăng trưởng kinh tế.

Sách dày 518 trang, do Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành năm 2010.

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn cuốn sách!

 

-An Duy Linh-