TN 2020 - 99 & 100: Khía cạnh văn minh của sự phát triển thế giới hiện đại: Vấn đề và cách tiếp cận

15/12/2020

Bài viết đề cập đến các viễn cảnh văn minh và các kịch bản phát triển của thế giới hiện đại. Từ quan điểm lý thuyết văn minh hiện đại; đặt nhiệm vụ phải phân định các xu hướng toàn cầu đối lập về nội dung và ý nghĩa văn hóa - lịch sử của sự phát triển này: một mặt, sự bảo tồn của các nền văn minh thế giới đối với các nguyên tắc tinh thần hết sức cao cả giúp điều chỉnh các biến đổi xã hội, và mặt khác là sự suy yếu, phá hoại chính các nguyên tắc này. Trong hai phần đầu của bài viết, tác giả phân tích kinh nghiệm nghiên cứu vấn đề này trong các nghiên cứu triết học, xã hội học và chính trị học, đặt ra câu hỏi về những tổn hại xã hội, các quá trình hủy hoại và các hiện tượng toàn cầu hóa, mâu thuẫn với di sản luân lý - đạo đức của các nền văn minh thế giới (lan tràn tình trạng tham nhũng, tội phạm thông thường và có tổ chức, chủ nghĩa khủng bố, sự suy thoái của nền văn hóa cao). Trong phần cuối, tác giả khảo sát về những rủi ro văn minh (văn hóa nhân văn) của sự phát triển thế giới hiện đại đến từ sự phá hủy các khuôn khổ văn minh của sự ổn định xã hội và quốc tế, sự thống nhất và bền vững của xã hội.