TN 2021 - 3 - 4 & 5: Đại dịch và chính trị

20/03/2021

Bài viết đề cập đến các hậu quả của đại dịch Covid-19, đặc biệt là hậu quả chính trị; phân tích những điểm khác biệt trong cách thức ứng phó với đại dịch của các hình thái nhà nước và hệ thống chính trị khác nhau. Tác giả bài viết lưu ý, không đơn giản chỉ dựa vào hành vi đối phó với đại dịch để có thể đưa ra so sánh về hiệu quả quản lý giữa các quốc gia dân chủ và quốc gia độc tài. Các tổ chức y tế quốc tế, đặc biệt là Tổ chức Y tế thế giới (WHO) có vai trò quan trọng trong việc đối phó với dịch bệnh, dù là ở phạm vi khu vực hay toàn cầu. Tuy nhiên, quyền hạn chính thức của họ bị hạn chế và hiệu quả hoạt động của họ phụ thuộc vào sự hợp tác của các quốc gia. Các dịch bệnh và hành động kiểm soát chúng đôi khi góp phần làm gia tăng chủ nghĩa độc tài, nhưng chúng cũng có thể làm nảy sinh nhiều sáng kiến tích cực dưới nhiều hình thức khác nhau.