TN 2021 - 9 & 10: Kinh tế thế giới trước và sau đại dịch Covid-19

02/04/2021

Để phục hồi và gây dựng lại nền kinh tế thế giới sau cuộc khủng hoảng bệnh dịch Covid-19 hiện nay, công cụ chính sẽ phải là quản trị toàn cầu đối với quá trình toàn cầu hóa. Một Liên bang châu Âu có năng lực trở thành một chủ thể hữu hiệu trong các kế hoạch lịch sử, kinh tế và xã hội, sẽ đóng vai trò quan trọng. Nhưng theo tác giả, cần phải làm rõ thêm một điểm nhỏ dựa trên lý thuyết kinh tế đã được thiết lập trong 50 năm qua về mối quan hệ giữa đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phân phối công bằng các nguồn lực.