TN 2021 - 13 & 14: Chủ nghĩa tư bản sau đại dịch: Để quá trình phục hồi đi đúng hướng

15/04/2021

Quá trình phục hồi sau đại dịch nếu hướng đích trở lại trạng thái bình thường thì sẽ là sai lầm và thất bại. Mục tiêu đúng đắn phải là xây dựng một nền kinh tế tốt hơn. Nền kinh tế này phải mang tính bao trùm và bền vững hơn. Nó sẽ thải ra ít carbon hơn, tạo ra ít bất bình đẳng hơn, có hệ thống giao thông công cộng hiện đại, mọi người có thể tiếp cận công nghệ và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Và gần nhất, nền kinh tế này sẽ phải cung cấp vaccin phòng chống Covid-19 cho tất cả mọi người. Việc tạo dựng nền kinh tế này đòi hỏi sự hợp tác công tư chưa từng có trong nhiều thập kỷ qua.