TN 2021 - 16 & 17: Chủ nghĩa dân tộc cấp tiến: Tại sao động lực dân tộc lại cần thiết cho phát triển và cải cách

05/05/2021

Nội dung bài viết nhằm trả lời câu hỏi tại sao động lực dân tộc lại cần thiết cho phát triển và cải cách; đồng thời khẳng định, cũng như trong quá khứ, việc thể hiện chủ nghĩa dân tộc nhà nước sẽ cần thiết cho sự thành công của công cuộc xây dựng quốc gia. Nguồn gốc và sự bảo đảm sức mạnh lớn nhất của một quốc gia - không phải là kinh tế và cũng không phải là quy mô lực lượng vũ trang, mà là tính chính danh trong nhìn nhận của người dân, sự thừa nhận chung về quyền đạo đức và pháp lý của nhà nước đang nắm quyền, việc thực hiện các bộ luật và quy định của nhà nước, khả năng kêu gọi người dân nộp thuế và, nếu cần, thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bài viết gồm ba phần: (1) Chủ nghĩa dân tộc, tính hiện đại và các cải cách; (2) Chủ nghĩa dân tộc nhà nước, nhập cư và hội nhập; (3) Chủ nghĩa dân tộc và phúc lợi xã hội.