Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/04/2013

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Thông tin Khoa học xã hội

 Theo Quyết định số 266/QĐ-KHXH ngày 27/02/2013 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Thông tin Khoa học xã hội là tổ chức trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau:

 
I. Vị trí và chức năng

1. Thông tin Khoa học xã hội cho các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các cơ quan hoạch định chính sách, các tổ chức nghiên cứu và đào tạo, các doanh nghiệp… về những vấn đề cơ bản và xu hướng phát triển của thế giới, khu vực và Việt Nam, về khoa học xã hội thế giới và Việt Nam.

2. Bảo tồn, khai thác và phát huy di sản truyền thống Thư viện Khoa học xã hội, xây dựng và phát triển Thư viện là Thư viện Quốc gia về Khoa học xã hội.

3. Chủ trì, điều phối và hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ thuộc lĩnh vực thông tin và thư viện trong toàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

4. Đào tạo, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực thông tin và thư viện khoa học xã hội.

5. Viện Thông tin Khoa học xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, hoạt động từ Ngân sách nhà nước; là đơn vị kế hoạch tài chính của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

6. Viện Thông tin Khoa học xã hội có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội; tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Institute of Social Sciences Information.

 
II. Nhiệm vụ và quyền hạn


1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về thông tin - thư viện khoa học xã hội.

3. Dịch, biên soạn, xuất bản và cung cấp các sản phẩm thông tin khoa học xã hội (sách, tạp chí, chuyên đề, bản tin, tài liệu phục vụ lãnh đạo, tài liệu lý luận và nghiệp vụ về thông tin - thư viện…); xây dựng báo cáo thông tin thường niên về Khoa học xã hội Việt Nam (Annual Report Vietnam Social Sciences).

4. Tổ chức và phát triển nguồn thông tin khoa học xã hội. Xây dựng ngân hàng dữ liệu về thông tin cơ bản của khoa học xã hội Việt Nam. Cập nhật sách, báo, tạp chí, phần mềm ứng dụng, các dạng thông tin số, ảnh, băng đĩa… Bảo quản, phục chế, số hóa, vi phim hóa sách, báo, tư liệu của Thư viện Khoa học xã hội.

5. Ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin - thư viện. Tư vấn và hướng dẫn nghiệp vụ, điều phối hoạt động tin học hóa thư viện trong toàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

6. Chủ trì, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ thông tin - thư viện trong Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Tham gia đào tạo sau đại học trong lĩnh vực Khoa học luận, các khoa học Thông tin - Thư viện.

7. Hợp tác quốc tế về thông tin khoa học xã hội. Phối hợp hoạt động thông tin và trao đổi ấn phẩm với các thư viện trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện Thông tin Khoa học xã hội theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.


Các tin đã đưa ngày: