Cơ cấu tổ chức của Viện Thông tin Khoa học xã hội

10/11/2017

Cơ cấu tổ chức của Viện Thông tin Khoa học xã hội

Theo Quyết định số 1929/QĐ-KHXH ngày 8 tháng 11 năm 2017 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) có cơ cấu tổ chức như sau:

 

I. Tổ chức cấp phòng

 

1. Các phòng nghiên cứu Khối Thông tin khoa học:

 

- Phòng Thông tin Triết học - Sử học - Dân tộc - Tôn giáo

 

- Phòng Thông tin Kinh tế - Luật

 

- Phòng Thông tin Văn hóa - Xã hội

 

- Phòng Thông tin Văn học - Ngôn ngữ

 

- Phòng Thông tin Quốc tế

 

2. Các phòng nghiệp vụ Khối Thư viện:

 

- Phòng Nghiệp vụ Thư viện

 

- Phòng Bổ sung - Trao đổi

 

- Phòng Phân loại - Biên mục

 

- Phòng Bảo quản

 

- Phòng Công tác bạn đọc

 

3. Các phòng Khối Chức năng:

 

- Phòng Tổ chức - Hành chính

 

- Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

 

- Phòng Tin học hóa - Cơ sở dữ liệu

 

- Phòng In - Phát hành.

 

Trong tổ chức phòng có Lãnh đạo phòng và các nhân viên. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Viện trưởng Viện Thông tin KHXH bổ nhiệm, miễn nhiệm theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm công chức lãnh đạo, viên chức quản lý các cấp thuộc Viện Hàn lâm.

 

II. Tạp chí Thông tin KHXH

 

Tạp chí Thông tin KHXH là cơ quan ngôn luận của Viện Thông tin KHXH, là diễn đàn khoa học của giới KHXH. Tạp chí được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí và Quy chế Tổ chức và hoạt động của các tạp chí thuộc Viện Hàn lâm.

 

Tạp chí Thông tin KHXH có Tổng biên tập. Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch Viện Hàn lâm về mọi mặt hoạt động của Tạp chí.

 

Giúp việc Tổng biên tập có một (01) Phó Tổng biên tập.

 

Tạp chí có Phòng Biên tập - Trị sự.

 

III. Hội đồng khoa học

 

Hội đồng khoa học của Viện Thông tin KHXH thực hiện chức năng tư vấn khoa học cho Viện trưởng. Các thành viên của Hội đồng khoa học do Viện trưởng quyết định sau khi được Chủ tịch Viện Hàn lâm phê duyệt.

 

Hội đồng khoa học hoạt động theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học do Chủ tịch Viện Hàn lâm ban hành.

 

IV. Lãnh đạo Viện

 

Viện Thông tin KHXH có Viện trưởng và không quá hai (02) Phó Viện trưởng. Viện trưởng, Phó Viện trưởng do Chủ tịch Viện Hàn lâm bổ nhiệm, miễn nhiệm theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm công chức lãnh đạo, viên chức quản lý các cấp thuộc Viện Hàn lâm.

 

Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Viện Hàn lâm và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Viện Thông tin KHXH. Các Phó Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về những nhiệm vụ được Viện trưởng phân công.

 

Viện trưởng có trách nhiệm xây dựng Quy chế về tổ chức và hoạt động của Viện Thông tin KHXH, trình Chủ tịch Viện Hàn lâm ban hành.

 

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: