Cơ cấu tổ chức của Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/04/2013

Cơ cấu tổ chức của Viện Thông tin Khoa học xã hội

Theo Quyết định số 266/QĐ-KHXH ngày 27/02/2013 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Thông tin Khoa học xã hội có cơ cấu tổ chức gồm:

I. Tổ chức (cấp Phòng) Thông tin khoa học

1. Phòng Thông tin Chính trị và những vấn đề chiến lược phát triển

2. Phòng Thông tin Kinh tế

3. Phòng Thông tin Nhà nước và Pháp luật

4. Phòng Thông tin Lịch sử, Dân tộc và Tôn giáo

5. Phòng Thông tin Văn hóa và Phát triển

6. Phòng Thông tin Xã hội và Con người

7. Phòng Thông tin Toàn cầu và Khu vực

8. Phòng Thông tin Ngữ văn

II. Tổ chức (cấp Phòng) chuyên môn, nghiệp vụ Thư viện Khoa học xã hội

1. Phòng Nghiệp vụ Thư viện

2. Phòng Bổ sung - Trao đổi

3. Phòng Phân loại - Biên mục

4. Phòng Bảo quản

5. Phòng Công tác bạn đọc

6. Phòng Báo - Tạp chí

7. Phòng Xây dựng Cơ sở dữ liệu - Thư mục

III. Tổ chức (cấp Phòng) chức năng, nghiệp vụ khác

1. Phòng Tin học hóa

2. Phòng Phổ biến tin

3. Phòng In

4. Phòng Tổ chức - Hành chính

5. Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế

Tổ chức cấp Phòng có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các nhân viên.  Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội bổ nhiệm theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sau khi đã có thỏa thuận với Ban Tổ chức cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

IV. Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội là cơ quan ngôn luận của Viện Thông tin Khoa học xã hội, là diễn đàn khoa học của giới khoa học xã hội. Tạp chí được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động Báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí và Quy chế về tổ chức và hoạt động của các Tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tổng biên tập Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về mọi mặt hoạt động của Tạp chí.

Giúp việc Tổng biên tập có Phó Tổng biên tập.

Tạp chí có Phòng Biên tập - Trị sự.

V. Hội đồng khoa học

Viện Thông tin Khoa học xã hội có Hội đồng khoa học tư vấn khoa học cho Viện trưởng. Các thành viên Hội đồng khoa học của Viện Thông tin Khoa học xã hội do Viện trưởng quyết định, sau khi có ý kiến chấp thuận của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Hội đồng khoa học của Viện Thông tin Khoa học xã hội hoạt động theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành.

VI. Lãnh đạo Viện

Viện Thông tin Khoa học xã hội có Viện trưởng và các Phó Viện trưởng. Viện trưởng, Phó Viện trưởng do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Viện trưởng chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Viện Thông tin Khoa học xã hội. Các Phó Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về những nhiệm vụ được Viện trưởng phân công.

Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội có trách nhiệm xây dựng Quy chế về tổ chức và hoạt động của Viện Thông tin Khoa học xã hội trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành.


Các tin đã đưa ngày: