Thông báo sách mới số 10/2015

12/10/2015

Phân tích về bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại tại một số tỉnh, thành phố của Việt Nam : Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quỹ Nhi đồng Liên hợp Quốc . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 162 tr., 28 cm

            Ký hiệu kho :   TLv 1439, TLv 1440/ TTPHUNU / Mfn: 10361

            Từ khoá :         Trẻ em; Bóc lột trẻ em; Mại dâm trẻ em; Buôn bán trẻ em;

                                     Bảo vệ trẻ em; Việt Nam

 

Quan hệ Việt Nam - Liên minh Châu Âu trong triển khai cơ chế phát triển sách giai đoạn 2011 - 2020 / Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn An Hà ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 255 tr., 24 cm.

             Ký hiệu kho :   Vv 2542 / TTPHUNU / Mfn: 10347

             Từ khoá :          Biến đổi khí hậu; Phát triển sạch; Cơ chế phát triển sạch;

                                       Chiến lược phát triển; Hợp tác quốc tế; 2011-2020;

                          Liên minh châu Âu; Việt Nam

 

Quyền của tôi : Những gì bạn cần biết về pháp luật và quyền của người đồng tính, song tính, và chuyển giới tại Việt Nam = My Rights / Lương Thế Huy b.s. . - H. : [k.nxb.], 2013 . - 98 tr., 21 cm

              Ký hiệu kho :  TLv 1428/ TTPHUNU / Mfn: 10356

              Từ khoá :         Quyền LGBT; Pháp luật; Quyền con người; Đồng tính;

                                       Song tính; Chuyển giới; Việt Nam

 

Sự phát triển văn hoá và con người ở một số nước và vùng lãnh thổ Đông á : Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam / Đỗ Tiến Sâm ch.b. . - H. : KHXH , 2012 . - 379 tr., 24 cm

              Ký hiệu kho :   Vv 2539/ TTPHUNU / Mfn: 10344

              Từ khoá :          Văn hoá; Con người; Phát triển văn hoá;

                            Phát triển con người; Chính sách phát triển;

                Việt Nam; Đông á

 

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong phân tích và xây dựng chính sách Pháp luật : Tài liệu dành cho các lớp bồi dưỡng đại biểu dân cử và cán bộ quản lý, lãnh đạo / Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 108 tr., 27 cm

               Ký hiệu kho :  TLv 1447/ TTPHUNU / Mfn: 10363

               Từ khoá :         Giới; Bình đẳng giới; Chính sách pháp luật;

                           Lồng ghép giới; Văn bản pháp luât; Việt Nam

 


File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: