Quan điểm về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (05/08/2021)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Quan điểm về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam” của PGS.TS. Phạm Văn Sơn (Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng). Bài viết gồm hai nội dung chính: (1) Quan điểm của Đảng về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế qua các kỳ Đại hội; (2) Quan điểm, yêu cầu và định hướng giải pháp nhằm “xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế” trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 6/2021.

Chính sách phát triển bền vững và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam (04/08/2021)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Chính sách phát triển bền vững và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam” của TS. Lý Hoàng Mai (Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Bài viết nêu lên một số quan điểm về phát triển bền vững (PTBV); rà soát khung chính sách liên quan đến PTBV ở Việt Nam; đánh giá thực trạng PTBV của Việt Nam qua 3 trụ cột cơ bản về kinh tế, xã hội và môi trường; làm rõ những vấn đề đặt ra cho Việt Nam thời gian tới trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH); từ đó, đề xuất một số khuyến nghị cho chính sách PTBV của Việt Nam. Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 6/2021.

Cạnh tranh chiến lược trong quan hệ quốc tế: Phạm trù và các biến số tác động (04/08/2021)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Cạnh tranh chiến lược trong quan hệ quốc tế: Phạm trù và các biến số tác động” của PGS.TS. Trần Nam Tiến (Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh). Bài viết tập trung trình bày (i) những nội hàm cơ bản của “cạnh tranh” và “cạnh tranh chiến lược” từ góc nhìn quan hệ quốc tế; (ii) các biến số tác động đến “cạnh tranh chiến lược” trong quan hệ quốc tế hiện nay. Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 6/2021.

Mấy vấn đề lý luận về xung đột tộc người trên thế giới hiện nay (04/08/2021)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Mấy vấn đề lý luận về xung đột tộc người trên thế giới hiện nay” của PGS.TS. Lê Hải Đăng (Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Bài viết tập trung kiến giải và làm sáng rõ vấn đề xung đột tộc người dưới góc độ lý luận qua một số quan điểm và lý thuyết có ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình thành những quan điểm hiện nay, đang được sử dụng để nghiên cứu và giải thích về vấn đề xung đột tộc người, nguyên nhân và tác động của nó đến đời sống xã hội. Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 6/2021.

Thực trạng chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 (22/07/2021)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Thực trạng chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19” của TS. Lương Minh Huân (Viện Phát triển Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) và ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương (Viện Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Thương mại). Bài viết sử dụng số liệu điều tra các doanh nghiệp của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhằm phân tích thực trạng chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 7/2021.
Các tin đã đưa ngày: