Chính sách Nam Á của Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Narendra Modi (2014-2019): Tiếp cận từ góc độ an ninh (15/08/2022)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Chính sách Nam Á của Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Narendra Modi (2014-2019): Tiếp cận từ góc độ an ninh” của PGS.TS. Trần Nam Tiến (Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh). Bài viết phân tích chính sách Nam Á mới của Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Narendra Modi trong bối cảnh Trung Quốc can dự ngày càng sâu vào khu vực Nam Á, đồng thời làm rõ quá trình triển khai chính sách Nam Á của chính quyền Modi trong nhiệm kỳ đầu tiên, chủ yếu từ góc độ an ninh truyền thống. Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 7/2022.

Tầm nhìn của Nguyễn Ái Quốc trong Hội liên hiệp thuộc địa (15/08/2022)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Tầm nhìn của Nguyễn Ái Quốc trong Hội liên hiệp thuộc địa” của ThS. Nguyễn Huy Đại (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng). Bài viết đề cập, phân tích 5 luận điểm về tầm nhìn của Nguyễn Ái Quốc trong Hội liên hiệp thuộc địa. Hội được Nguyễn Ái Quốc sáng lập tại Paris, Pháp cùng một số bạn chiến đấu, với sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Pháp, dưới ánh sáng Nghị quyết của Quốc tế Cộng sản và Đề cương về Vấn đề dân tộc và thuộc địa của V. Lenin (tháng 7/1920). Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 7/2022.

Đo lường phát triển kinh tế bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam (15/08/2022)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Đo lường phát triển kinh tế bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam” của TS. Lê Văn Hùng (Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng) và ThS. Vũ Ngọc Quyên (Tổng Lãnh sứ quán Úc tại Việt Nam, nguyên cán bộ Viện Kinh tế Việt Nam). Bài viết tìm hiểu kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng các chỉ số đo lường liên quan tới phát triển kinh tế bền vững của các tổ chức quốc tế dựa trên ba hướng tiếp cận nổi bật, đó là tiếp cận theo mô hình tăng trưởng kinh tế xanh (OECD), tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) (WB), và phúc lợi cho con người (BCG). Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 7/2022.

Kỹ thuật ghép vải: nét độc đáo của bộ y phục nữ Pu Péo (30/07/2022)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Kỹ thuật ghép vải: nét độc đáo của bộ y phục nữ Pu Péo” của PGS.TS. Lê Hải Đăng (Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Ngoài phần mở đầu và kết luận, bài viết gồm 3 nội dung chính: (i) Vài nét về công cụ tạo tác y phục nữ; (ii) Kỹ thuật tạo hoa văn ghép vải trên y phục nữ; (iii) Những vấn đề đặt ra đối với việc tạo tác y phục. Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 6/2022.

Vai trò của Hội Nghệ nhân dân gian và người có uy tín đối với văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của người Dao ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang: Những vấn đề đặt ra (30/07/2022)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Vai trò của Hội Nghệ nhân dân gian và người có uy tín đối với văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của người Dao ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang: Những vấn đề đặt ra” của PGS.TS. Phạm Văn Dương (Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Bài viết đề cập đến vai trò quan trọng của Hội Nghệ nhân dân gian và người có uy tín đối với văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của người Dao ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 6/2022.
Các tin đã đưa ngày: