Tầm nhìn của Nguyễn Ái Quốc trong Hội liên hiệp thuộc địa (15/08/2022)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Tầm nhìn của Nguyễn Ái Quốc trong Hội liên hiệp thuộc địa” của ThS. Nguyễn Huy Đại (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng). Bài viết đề cập, phân tích 5 luận điểm về tầm nhìn của Nguyễn Ái Quốc trong Hội liên hiệp thuộc địa. Hội được Nguyễn Ái Quốc sáng lập tại Paris, Pháp cùng một số bạn chiến đấu, với sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Pháp, dưới ánh sáng Nghị quyết của Quốc tế Cộng sản và Đề cương về Vấn đề dân tộc và thuộc địa của V. Lenin (tháng 7/1920). Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 7/2022.

Kỹ thuật ghép vải: nét độc đáo của bộ y phục nữ Pu Péo (30/07/2022)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Kỹ thuật ghép vải: nét độc đáo của bộ y phục nữ Pu Péo” của PGS.TS. Lê Hải Đăng (Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Ngoài phần mở đầu và kết luận, bài viết gồm 3 nội dung chính: (i) Vài nét về công cụ tạo tác y phục nữ; (ii) Kỹ thuật tạo hoa văn ghép vải trên y phục nữ; (iii) Những vấn đề đặt ra đối với việc tạo tác y phục. Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 6/2022.

Kiểm toán nhà nước - Thiết chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở Trung Quốc hiện nay (30/07/2022)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Kiểm toán nhà nước - Thiết chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở Trung Quốc hiện nay” của TS. Vũ Kiều Oanh (Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Trên cơ sở giới thiệu sơ lược tiến trình phát triển của Kiểm toán nhà nước ở Trung Quốc, bài viết trình bày một số khía cạnh chủ yếu về địa vị pháp lý, chức năng, mô hình tổ chức, hoạt động… của cơ chế này cũng như chỉ ra một số quan điểm về xu hướng cải cách cơ chế Kiểm toán nhà nước ở Trung Quốc trong thời gian tới. Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 6/2022.

Vai trò của Hội Nghệ nhân dân gian và người có uy tín đối với văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của người Dao ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang: Những vấn đề đặt ra (30/07/2022)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Vai trò của Hội Nghệ nhân dân gian và người có uy tín đối với văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của người Dao ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang: Những vấn đề đặt ra” của PGS.TS. Phạm Văn Dương (Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Bài viết đề cập đến vai trò quan trọng của Hội Nghệ nhân dân gian và người có uy tín đối với văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của người Dao ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 6/2022.

Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng - Từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam (29/07/2022)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng - Từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam” của ThS. Lại Thị Ngọc Hạnh (Trường Đại học Tây Nguyên). Bài viết khái quát phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong tư tưởng Hồ Chí Minh và trong quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là bước phát triển mới thể hiện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 6/2022.
Các tin đã đưa ngày: