Thực trạng áp dụng công nghệ số của thanh niên ở Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số (29/07/2022)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Thực trạng áp dụng công nghệ số của thanh niên ở Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số” của ThS. Lê Quang Ngọc (Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và TS. Phạm Quang Linh (Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Bài viết phân tích thực trạng áp dụng công nghệ số của thanh niên ở Việt Nam, trên cơ sở đó rút ra một số kết luận ban đầu về việc áp dụng công nghệ số của thanh niên ở Việt Nam hiện nay. Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 6/2022.

Thị trường vận tải biển container thế giới và chiến lược phát triển đội tàu vận tải biển container của Việt Nam (27/06/2022)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Thị trường vận tải biển container thế giới và chiến lược phát triển đội tàu vận tải biển container của Việt Nam” của TS. Lê Quang Trung (Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam/Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam) và PGS.TS. Vũ Hùng Cường (Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, bài viết gồm 4 nội dung chính: (1) khái quát tình hình thị trường vận tải biển container trên thế giới; (2) các xu hướng của thị trường vận tải biển container trên thế giới; (3) dự báo thị trường vận tải biển container giai đoạn 2021-2025 và xu hướng tới năm 2030; (4) một số kiến nghị đối với chiến lược phát triển đội tàu vận tải biển container của Việt Nam. Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 5/2022.

Tác động của xung đột Nga - Ukraine đến châu Phi (27/06/2022)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Tác động của xung đột Nga - Ukraine đến châu Phi” của TS. Võ Minh Tập (Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). Bài viết đi sâu phân tích những tác động của xung đột Nga - Ukraine đến chính trị, kinh tế và một số khía cạnh liên quan đối với các nước châu Phi trong ngắn hạn và dài hạn. Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 5/2022.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng trong kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay (27/06/2022)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng trong kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay” của ThS. Trịnh Quốc Việt (Khoa Hồ Chí Minh học, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng). Bài viết tập trung làm rõ một số quan điểm cũng như sự chỉ đạo trong thực tiễn của Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng trong kiểm soát quyền lực nhà nước. Những quan điểm này của Người vẫn còn nguyên giá trị thời sự, định hướng cho việc kiểm soát quyền lực nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở Việt Nam trong tình hình mới. Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 5/2022.

Văn hóa Việt Nam sau 35 năm đổi mới (31/05/2022)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Văn hóa Việt Nam sau 35 năm đổi mới” của GS.TS. Hồ Sĩ Quý (Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Bài viết đề cập và phân tích những chuyển biến tích cực cũng như những hạn chế, bất cập cản trở sự phát triển của văn hóa Việt Nam sau 35 năm đổi mới. Theo tác giả, sau 35 năm đổi mới, nhờ khắc phục được những hạn chế ở các giai đoạn trước, văn hóa Việt Nam đã xác lập được các khuôn mẫu văn hóa mới, thực sự hội nhập tương đối sâu vào văn hóa nhân loại theo các chuẩn mực chung của cộng đồng thế giới. Tuy nhiên, do xã hội Việt Nam ngày nay là một cơ thể đang phát triển năng động với nhiều mâu thuẫn chứa đựng trong nó nên văn hóa không tránh khỏi cũng là một thực thể đầy mâu thuẫn, với một diện mạo không thiếu những hiện tượng kém giá trị, phi giá trị, thậm chí phản giá trị… Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 4/2022.
Các tin đã đưa ngày: