Tầm nhìn của Nguyễn Ái Quốc trong Hội liên hiệp thuộc địa

15/08/2022

1. Đặt vấn đề

 

Tầm nhìn của Nguyễn Ái Quốc trong Hội liên hiệp thuộc địa thể hiện sự vận dụng sáng tạo lý luận Chủ nghĩa Marx-Lenin về đoàn kết để đấu tranh của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Hội liên hiệp thuộc địa được xem như bản tuyên ngôn đầu tiên, thể hiện tiếng nói đanh thép, hùng hồn của những người cùng khổ. Tầm nhìn của Nguyễn Ái Quốc đã phản ánh và giải quyết đúng những mâu thuẫn cơ bản, cấp thiết và những yêu cầu cấp bách nhất của các nước thuộc địa lúc bấy giờ, phù hợp với xu thế tất yếu, sự vận động, phát triển của thời đại và nhu cầu, nguyện vọng của các nước thuộc địa đấu tranh để tự giải phóng mình.

 

2. Năm luận điểm về tầm nhìn của Nguyễn Ái Quốc trong Hội liên hiệp thuộc địa

 

2.1. Tầm nhìn của Nguyễn Ái Quốc về tư tưởng liên minh giai cấp trong cách mạng vô sản, nhằm đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa

 

Là đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, từ năm 1921 đến năm 1923, Nguyễn Ái Quốc say mê nghiên cứu lý luận của Lenin, đường lối của Quốc tế Cộng sản trên tất cả các vấn đề đấu tranh cách mạng, đặc biệt là vấn đề dân tộc và thuộc địa, đồng thời tham gia tích cực vào mọi hoạt động thực tiễn nhằm thực hiện lý luận và các nghị quyết của Quốc tế Cộng sản. Ngày 26/6/1921, được sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia cuộc họp thành lập Hội liên hiệp thuộc địa. Đây là hình thức liên minh của các dân tộc bị áp bức lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, và là một hình thức có một không hai ra đời tại trung tâm của chính quốc đang thống trị chính mình.

 

2.2. Tầm nhìn của Nguyễn Ái Quốc về vận dụng sáng tạo lý luận cách mạng vào hoạt động của Hội liên hiệp thuộc địa

 

Trong quá trình tìm đường cứu nước, kết hợp với quá trình nghiên cứu bản Luận cương của Lenin, Nguyễn Ái Quốc đã hoàn toàn tin theo Lenin và tin theo Quốc tế Cộng sản. Người đã thể hiện tầm nhìn chiến lược và vận dụng sáng tạo những nghị quyết của Quốc tế Cộng sản vào việc giải quyết những vấn đề cụ thể của cách mạng thế giới lúc này, điển hình là việc thành lập Hội liên hiệp thuộc địa năm 1921. Hội liên hiệp thuộc địa và sau này là Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông được thành lập năm 1925 là những tổ chức đầu tiên của phong trào giải phóng dân tộc. Hội được thành lập nhằm mục đích liên kết các dân tộc thuộc địa, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc trong phạm vi quốc tế, có như vậy mới có thể giành thắng lợi.

 

2.3. Tầm nhìn thời đại của Nguyễn Ái Quốc về sử dụng sức mạnh báo chí - cơ quan ngôn luận của Hội liên hiệp thuộc địa để đấu tranh đòi tự do, độc lập cho các dân tộc thuộc địa

 

Ngay từ rất sớm, Nguyễn Ái Quốc đã nhận thấy sức mạnh to lớn của báo chí cách mạng đối với sự nghiệp cách mạng thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Người thấy rõ vai trò, sức mạnh của báo chí; biết sử dụng báo chí vào việc đấu tranh, tố cáo tội ác của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, qua đó khích lệ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa. Nguyễn Ái Quốc đã cùng với các đồng chí của mình xúc tiến thành lập Le Paria (Người cùng khổ) - cơ quan ngôn luận của Hội, tờ báo đầu tiên trên thế giới lấy đối tượng phục vụ là các dân tộc thuộc địa.

 

2.4. Tầm nhìn của Nguyễn Ái Quốc về tư tưởng tập hợp lực lượng nhằm chống chủ nghĩa đế quốc

 

Tầm nhìn của Nguyễn Ái Quốc về tập hợp lực lượng thể hiện ở phương châm: cần thiết phải có sự liên minh chặt chẽ giữa các dân tộc thuộc địa, giữa nhân dân thuộc địa với giai cấp vô sản ở chính quốc. Hồ Chí Minh nhìn nhận, cách mạng giải phóng dân tộc là “một bộ phận khăng khít”, “một trong hai cái cánh” của cách mạng vô sản thế giới. Hồ Chí Minh không xem cách mạng thuộc địa phụ thuộc hoàn toàn vào cách mạng vô sản ở chính quốc mà đặt hai cuộc cách mạng này ngang nhau, tác động và ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Thậm chí, theo Người, cách mạng ở các nước thuộc địa có thể nổ ra và thắng lợi trước cách mạng vô sản chính quốc, đồng thời tác động trở lại thúc đẩy cách mạng chính quốc giành thắng lợi.

 

2.5. Tầm nhìn của Nguyễn Ái Quốc về khả năng, sức mạnh nội sinh của các nước thuộc địa trong Hội liên hiệp thuộc địa

 

Tầm nhìn của Nguyễn Ái Quốc trong Hội liên hiệp thuộc địa được thể hiện ở chỗ: động lực chính của cách mạng thuộc địa là phải dựa vào sức mình để tự giải phóng mình. Cách mạng tháng Mười Nga giúp các dân tộc khác thoát khỏi ách thống trị của Nga hoàng là minh chứng cho những điều Lenin nói về sự giúp đỡ của giai cấp vô sản “chính quốc” có vai trò quan trọng đối với nhân dân thuộc địa. Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam chứng minh luận điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc là đúng về tầm nhìn sức mạnh của các nước thuộc địa. Việt Nam làm cách mạng trước nước Pháp “chính quốc”, hoàn toàn dựa vào sức mình và đã thành công. Tầm nhìn đó đã được Nguyễn Ái Quốc nhận thức ngay từ rất sớm, những năm 20 của thế kỷ XX.

 

3. Kết luận

 

Vận dụng tầm nhìn của Nguyễn Ái Quốc vào xây dựng tầm nhìn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay là vấn đề hết sức cấp thiết. Cần nhận thức và tiến hành tốt một số giải pháp sau: (i) Cần nâng cao năng lực tư duy biện chứng, tư duy tổng thể, tư duy phát triển, tư duy chiến lược, tư duy đổi mới, sáng tạo cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý một cách toàn diện; (ii) Xác lập và xây dựng niềm tin, tinh thần trách nhiệm, xây dựng cơ chế khuyến khích, truyền cảm hứng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý có tầm nhìn xa, trông rộng, có tinh thần trách nhiệm cao và có bản lĩnh vững vàng vượt qua mọi khó khăn thử thách để có tầm nhìn khoa học; (iii) Nâng cao năng lực hiện thực hóa tầm nhìn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở tất cả các cấp, các ngành; (iv) Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

 

 

(Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 7/2022, trang 44-50).

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: