Thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

23/08/2021

Mở đầu

 

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra chủ trương “Phát huy tính tích cực chính trị - xã hội, trí tuệ, quyền và trách nhiệm của nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa...” Thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước (QLNN) là một phương thức quan trọng để hướng tới xây dựng một nhà nước thực sự dân chủ, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

 

1. Thực trạng thực hiện quyền tham gia QLNN của công dân ở Việt Nam

 

1.1. Các kết quả quan trọng

 

Thời gian qua, việc thực hiện quyền tham gia QLNN của công dân ở Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng về việc công dân tham gia thảo luận, góp ý kiến trong xây dựng chính sách, pháp luật; công dân kiến nghị, phản ánh với cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước thông qua hoạt động tiếp công dân; công dân thảo luận và quyết định các vấn đề ở địa phương. Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đều hết sức chú trọng thực hiện công tác tiếp công dân. Chính quyền cấp cơ sở ở các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức hội nghị để nhân dân bàn bạc và quyết định trực tiếp những công việc liên quan thiết thực đến quyền lợi của nhân dân. Hầu hết các ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đều thực hiện đầy đủ thủ tục lấy ý kiến tham gia của nhân dân trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định.

 

1.2. Các hạn chế, vướng mắc

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện quyền tham gia QLNN của công dân ở Việt Nam còn tồn tại một số hạn chế, vướng mắc như: (i) việc thảo luận, góp ý kiến trong xây dựng chính sách, pháp luật còn lãng phí, hình thức, chưa thật sự hiệu quả; (ii) ít người dân thực sự quan tâm, dành thời gian và công sức để chủ động tìm hiểu chính sách, pháp luật, góp ý kiến để bảo vệ quyền lợi của mình trước sự tác động của các chính sách trong dự thảo văn bản pháp luật; (iii) việc thực hiện quyền kiến nghị, phản ánh với cơ quan nhà nước của công dân trong nhiều trường hợp chưa đúng theo quy định pháp luật; (iv) việc thi hành và áp dụng pháp luật trong quá trình tiếp công dân của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa nghiêm túc.

 

2. Một số giải pháp triển khai thực hiện quyền tham gia QLNN của công dân ở Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: (i) tiếp tục hoàn thiện pháp luật và ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật về quyền tham gia QLNN của công dân; (ii) tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền tham gia QLNN của công dân; (iii) công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi và dân chủ hóa quá trình tổ chức thực hiện quyền tham gia QLNN của công dân; (iv) tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện, thanh tra, kiểm tra và sơ kết, tổng kết, khen thưởng, xử lý vi phạm trong thực hiện quyền tham gia QLNN của công dân; (v) kiện toàn công tác tiếp công dân, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân; (vi) tăng cường sự tham gia, phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các thiết chế tổ dân phố, làng, xã, thôn, ấp, bản trong thực hiện quyền tham gia QLNN của công dân; (vii) tăng cường đầu tư ngân sách, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất cho công tác tổ chức thực hiện quyền tham gia QLNN của công dân.

 

Kết luận

 

Quyền tham gia QLNN là một trong những quyền chính trị quan trọng của công dân. Tổ chức thực hiện tốt quyền này trong thực tế là một trong những biện pháp nhằm triển khai thực hiện chủ trương đã đề ra tại Đại hội XIII về đẩy mạnh phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Để tiếp tục phát huy kết quả và khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực hiện quyền tham gia QLNN của công dân, tổ chức thực hiện chủ trương đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề này, cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp và sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

 

 

(Toàn văn bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 4/2021, trang 13-20).

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: