Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, bàn kế hoạch triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017

30/06/2017

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, bàn kế hoạch triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017
Thực hiện Công văn số 1028/KHXH-VP ngày 12/6/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), ngày 27/6/2017, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) đã tổ chức “Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, bàn kế hoạch triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017”.

Với phương châm “Đoàn kết, Trách nhiệm, Chất lượng và Hiệu quả”, thực hiện Nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm về việc thay đổi nhân sự lãnh đạo đơn vị, sau khi PGS.TS. Vũ Hùng Cường được điều động và bổ nhiệm làm Viện trưởng, phụ trách hoạt động của Tạp chí Thông tin KHXH từ ngày 1/5/2017, Viện Thông tin KHXH đã nhanh chóng ổn định lại tổ chức và tinh thần làm việc, đoàn kết, quyết tâm vượt qua các khó khăn, từng bước đổi mới, chấn chỉnh lại các hoạt động từ nghiên cứu khoa học, công tác thư viện đến hoạt động của Tạp chí theo đúng quy trình, quy định, chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu phát triển mới.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Viện trưởng Vũ Hùng Cường đã nhấn mạnh những cải cách, đổi mới, điều chỉnh căn bản từ tháng 5/2017 để chuẩn hóa lại công tác quản lý, điều hành, tạo tiền đề phát huy tiềm năng, thế mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2017. Một là tuân thủ nguyên tắc dân chủ tập trung, phân cấp mạnh và minh bạch trong quản lý, điều hành đơn vị, tăng cường trách nhiệm quản lý đối với đội ngũ lãnh đạo cấp Phòng. Hai là xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình làm việc của Viện trên các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ để làm căn cứ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, tăng cường tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác nhằm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của Viện, với mục đích đem lại nguồn lợi ích cho Viện. Ba là chuẩn hóa lại hoạt động tạm ứng, thanh toán, quản lý khoa học, nghiệp vụ thư viện theo đúng quy trình, quy định. Bốn là xây dựng lại kế hoạch khoa học năm 2018, đặc biệt là xây dựng lại hệ thống các đề tài cấp cơ sở theo 2 hướng: i) phát triển chuyên môn sâu, đào tạo chuyên gia dành cho các cán bộ có học vị Tiến sĩ; ii) mỗi phòng thuộc khối Thông tin chỉ có 01 đề tài tổng thuật tài liệu nghiên cứu về các chủ đề nổi bật, đón đầu các chương trình, đề tài nghiên cứu cấp Quốc gia và cấp Bộ của Viện Hàn lâm. Năm là đổi mới hình thức và nội dung Tạp chí Thông tin KHXH theo hướng cơ cấu lại theo mục được phân chia theo ngành và nhóm ngành để đa dạng hóa đầu vào, từng bước đáp ứng tiêu chí tính điểm của các Hội đồng chức danh Giáo sư ngành, phân bố hợp lý các bài chủ chốt và các bài điều kiện. Sáu là cải cách phương thức nghiệm thu đề tài, nhiệm vụ các cấp, chú trọng mời các chuyên gia ngoài Viện tham gia các hội đồng theo đúng chuyên ngành.

 

Bên cạnh đó là các nỗ lực thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; chuẩn hóa vai trò của các phòng ban, tổ chức; tăng cường tổ chức đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thư viện cho các cán bộ thư viện trong hoạt động của Dự án “Xây dựng hệ thống Thư viện điện tử - Thư viện số - Ngân hàng dữ liệu Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam”; đẩy nhanh tiến độ các gói nhiệm vụ của Dự án, xúc tiến việc tập hợp và xử lý dữ liệu của 27 thư viện thành viên thuộc diện thụ hưởng của Dự án để chuyển vào phần mềm thư viện điện tử Sierra (nâng cấp từ phần mềm Millenium); duy trì tốt mối quan hệ nghề nghiệp với các học giả, các cơ quan khoa học, các tổ chức, thư viện lớn trong nước và trên thế giới…

 

Về kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017, phát biểu của PGS.TS. Vũ Hùng Cường nêu rõ, căn cứ vào nhiệm vụ, kế hoạch và kết quả thực hiện các mặt hoạt động, công tác đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Viện Thông tin KHXH tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trên tất cả các lĩnh vực nhằm hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ công tác được giao của năm 2017. Cụ thể là:

 

- Kiện toàn tổ chức Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo Tạp chí.

 

- Tăng cường kiểm tra kỷ cương, kỷ luật hành chính. Các phòng cần bám sát Thông báo kết luận cuộc họp cán bộ chủ chốt hàng tháng để triển khai công việc.

 

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các lãnh đạo cấp Phòng trong quản lý nhân sự, tổ chức việc làm cho Phòng theo chức năng, nhiệm vụ, gắn kết hoạt động thông tin - thư viện.

 

- Khối chức năng: tiếp tục chuẩn hóa quy trình, quy định về hoạt động khoa học, tài chính; kiểm tra, đôn đốc triển khai, đảm bảo tiến độ và kết quả hoạt động khoa học theo hợp đồng ký kết.

 

- Khối thông tin khoa học: chủ động đăng bài tạp chí để chuẩn bị điều kiện nghiệm thu đề tài cấp cơ sở, chú trọng đảm bảo chất lượng đề tài. Các Trưởng phòng cần nghiên cứu đề xuất nhiệm vụ gắn kết hoạt động thông tin - thư viện, suy nghĩ lựa chọn xây dựng cơ sở dữ liệu tổng quan tài liệu theo chuyên đề, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm của Phòng.

 

- Khối nghiệp vụ thư viện: nghiên cứu chuẩn hóa nghiệp vụ thư viện, thúc đẩy hoàn thành các gói nhiệm vụ trong Dự án Thư viện cả về khối lượng công việc và thanh quyết toán, phối hợp tư vấn xây dựng đề cương sơ bộ Dự án Thư viện giai đoạn 2.

 

- Đảm bảo hoàn thành tiến độ xuất bản và chất lượng Tạp chí Thông tin KHXH tiếng Việt, Tạp chí Thông tin KHXH tiếng Anh, Bản tin phục vụ nghiên cứu, Niên giám Thông tin KHXH và Niên giám Thông tin KHXH nước ngoài.

 

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi có ý nghĩa thiết thực đối với việc hoàn thiện “Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017” với những nỗ lực thực tế để xây dựng tập thể đoàn kết, gắn bó; môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn và chính trị được giao.

 

 

-PV-

 

 


Các tin đã đưa ngày: