Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 của Chi bộ Viện Thông tin Khoa học xã hội

15/12/2017

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 của Chi bộ Viện Thông tin Khoa học xã hội
Ngày 13 tháng 12 năm 2017, Chi bộ Viện Thông tin KHXH đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, bàn phương hướng công tác năm 2018”. Tại Hội nghị, đồng chí PGS.TS. Vũ Hùng Cường - Viện trưởng, Bí thư Chi bộ trình bày Dự thảo “Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2018” của Chi bộ. Dự thảo nhấn mạnh những kết quả nổi bật của lãnh đạo, cán bộ, Đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo lĩnh vực được giao.

Cụ thể, tháng 5/2017, thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về việc thay đổi nhân sự lãnh đạo đơn vị, sau khi PGS.TS. Vũ Hùng Cường được điều động và bổ nhiệm làm Viện trưởng kiêm Tổng biên tập Tạp chí Thông tin KHXH, được chỉ định tham gia Cấp ủy và đảm trách vị trí Bí thư Chi bộ Viện Thông tin KHXH; sau đó TS. Phí Vĩnh Tường được điều động và bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng (tháng 8/2017), Viện Thông tin KHXH đã nhanh chóng ổn định lại tổ chức và tinh thần làm việc.

 

Tập thể Cấp ủy đã đạt được sự nhất trí cao trong công tác ổn định tình hình hoạt động của Viện; thường xuyên tổ chức họp thảo luận các quyết sách quan trọng; chủ động chỉ đạo, phối hợp cùng Lãnh đạo Viện xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định của Viện nhằm xây dựng một tập thể đoàn kết, cùng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Các cán bộ quản lý cấp phòng, nhất là các Đảng viên, đã phát huy tốt hơn vai trò trong tổ chức, quản lý hoạt động chuyên môn của phòng, chủ động đề xuất, đóng góp ý kiến đối với hoạt động chung của Viện với tinh thần, ý thức trách nhiệm cao.

 

 

Chi ủy, Chi bộ đã:

 

- Tập trung chỉ đạo chính quyền rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017; quy định về bổ sung tài liệu tại Thư viện KHXH; quy trình phối hợp giữa Phòng Biên tập - Trị sự và Phòng In - Phát hành trong biên tập, in ấn, xuất bản tạp chí;

 

- Thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động của chính quyền trong công tác quản lý, điều hành đơn vị; thành lập các hội đồng xét duyệt đề cương nghiên cứu cơ sở năm 2018, nghiệm thu kết quả nghiên cứu cơ sở năm 2017; hội đồng tư vấn bổ sung tài liệu ngoại văn; hội đồng biên tập Tạp chí với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia chuyên ngành có uy tín trong và ngoài Viện;

 

- Chỉ đạo chính quyền tổ chức xây dựng lại Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2018, với hệ đề tài cấp cơ sở phù hợp hơn với chức năng, nhiệm vụ của Viện và quy định của Viện Hàn lâm; các nhiệm vụ khác được phân bổ đúng ô dự toán ngân sách theo quy định quản lý tài chính;

 

 

- Chỉ đạo các chủ nhiệm đề tài triển khai và hoàn thành tốt hệ đề tài, nhiệm vụ khoa học các cấp theo tiến độ;

 

- Chỉ đạo, lãnh đạo chính quyền và Ban Quản lý Dự án “Xây dựng hệ thống Thư viện điện tử - Thư viện số - Ngân hàng dữ liệu Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam” triển khai hoạt động bài bản, đúng quy định của Nhà nước; kịp thời điều chỉnh các gói thầu, các nội dung đầu tư để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; đảm bảo sử dụng có hiệu quả nhất kinh phí, đảm bảo tạo được các nền tảng để triển khai đồng bộ, đón đầu các dự án giai đoạn tiếp theo.

 

Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác hành chính, tổ chức triển lãm, hội thảo khoa học, công tác thư viện, xuất bản phẩm, in ấn và các nhiệm vụ khác trong kế hoạch năm 2017 theo chức năng, nhiệm vụ của Viện cũng được Chi ủy, Chi bộ quan tâm chỉ đạo từng bước đổi mới, thực hiện, hoàn thành theo đúng tiến độ kế hoạch, đảm bảo kết quả theo yêu cầu đề ra.

 

 

Về công tác xây dựng Đảng, bốn lĩnh vực công tác cụ thể đều đạt được những thành quả đáng ghi nhận.

 

- Về công tác chính trị tư tưởng, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Đảng ủy các cấp; kết quả việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy các cấp; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; kết quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kết quả công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thông tin dư luận, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 

- Về công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức Đảng, Đảng viên: Sau khi Nghị định số 99/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam được ban hành, thực hiện chỉ đạo của Viện Hàn lâm, Chi ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền quyết liệt triển khai đúng quy trình chỉnh sửa, hoàn thiện Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện, là một trong những đơn vị được Chủ tịch Viện Hàn lâm ký quyết định ban hành sớm nhất. Từ tháng 5/2017, Chi ủy đã chỉ đạo tổ chức lại các Tổ đảng theo các khối chuyên môn nghiệp vụ để thống nhất trong chỉ đạo và đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Nhờ đó, có sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa Chi bộ và chính quyền, giữa Tổ đảng và các phòng chuyên môn nghiệp vụ. 

 

- Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

 

- Về công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể.

 

 

Bên cạnh những thành tích, ưu điểm, Dự thảo báo cáo của Chi bộ cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm hạn chế, tập trung chủ yếu vào giai đoạn 4 tháng đầu năm 2017. Đó là tình trạng mất đoàn kết trong nội bộ Lãnh đạo Viện (chỉ sau khi có sự kiện toàn đội ngũ Lãnh đạo Chi bộ và Lãnh đạo cấp Viện vấn đề này mới được giải quyết thấu đáo). Đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn chưa đồng đều; một số viên chức chưa thực sự đầu tư thời gian, công sức và nỗ lực để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ. Tỷ lệ Đảng viên trong tổng số cán bộ, viên chức của Viện còn khiêm tốn so với tiềm năng. Nhiều cán bộ quản lý cấp phòng chưa trở thành Đảng viên.

 

Giải pháp cho những vấn đề này trong năm 2018, Dự thảo báo cáo của Chi bộ nhấn mạnh việc tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Chi ủy, đẩy mạnh sự phối hợp lãnh đạo giữa Chi ủy và Ban Lãnh đạo Viện đối với toàn bộ hoạt động chính trị và chuyên môn của Viện; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, Đảng viên; nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt Chi ủy, Chi bộ trong công tác chính trị, tư tưởng; chú trọng công tác dân vận, công tác phát triển Đảng viên, đào tạo, bồi dưỡng năng lực cán bộ…

 

Hội nghị đã dành thời gian thảo luận, góp ý, sửa đổi nội dung Dự thảo báo cáo của Chi bộ, với trọng tâm là tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của Viện Thông tin KHXH; đổi mới các hoạt động của Viện theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả; chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng mô hình thư viện trung tâm - thành viên trong toàn hệ thống thư viện thuộc Viện Hàn lâm; hoàn thành toàn bộ các công việc liên quan đến Dự án “Xây dựng hệ thống Thư viện điện tử - Thư viện số - Ngân hàng dữ liệu Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam”; và tiếp tục đề xuất các nội dung thuộc Dự án giai đoạn tiếp theo.

 

Hội nghị đã thành công tốt đẹp!

 

 

 

 

-PV-

 

 


Các tin đã đưa ngày: