Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

27/12/2017

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
Sáng 25/12/2017, Viện Thông tin KHXH đã tiến hành “Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2018”. Tới dự hội nghị có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo, đại diện các Ban chức năng của Viện Hàn lâm, như đại diện Ban Tổ chức - Cán bộ, Ban Quản lý khoa học, Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Hợp tác quốc tế, Văn phòng Đảng - đoàn thể, đại diện các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Văn phòng Viện Hàn lâm.

Với phương châm “Đoàn kết, Trách nhiệm, Chất lượng và Hiệu quả”, thực hiện Nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm về việc thay đổi nhân sự lãnh đạo đơn vị, sau khi bộ máy lãnh đạo Viện và Tạp chí được kiện toàn, trong năm 2017, Viện Thông tin KHXH đã có nhiều đổi mới trên tất cả các phương diện hoạt động, đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, đặc biệt là ổn định được tinh thần làm việc, tâm tư của cán bộ.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Viện trưởng PGS.TS. Vũ Hùng Cường đã nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong các mặt công tác, hoạt động của Viện. Cụ thể:

 

1. Về công tác quản lý, điều hành, Lãnh đạo Viện đã thực hiện quản lý đơn vị theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch; tôn trọng và khuyến khích sự tham gia của tập thể Lãnh đạo Viện, lãnh đạo các phòng trong công tác tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của Viện; thực hiện phân cấp mạnh, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho Phó Viện trưởng, các trưởng, phó phòng; quản lý điều hành Viện dựa trên kết quả đầu ra; thực hiện nghiêm túc công tác giao ban cán bộ chủ chốt định kỳ hàng tháng, thông báo kết luận giao ban hàng tháng trong toàn Viện để các phòng có căn cứ triển khai công việc, đồng thời các cán bộ trong Viện có quyền và có cơ sở giám sát công việc chung của Viện, đánh giá kết quả hoạt động các phòng dựa trên Thông báo kết luận giao ban.

 

2. Về công tác nghiên cứu, thông tin khoa học, năm 2017, Viện có 4 đề tài khoa học cấp Bộ năm 2017-2018 đã được thực hiện đúng tiến độ; 33 đề tài, nhiệm vụ cấp cơ sở đã được hoàn thành đúng tiến độ và tổ chức nghiệm thu, trong đó có 4 đề tài đạt loại Xuất sắc, 26 đề tài, nhiệm vụ đạt loại Khá, 3 đề tài, nhiệm vụ đạt loại Đạt. Với quyết định mời các nhà khoa học, chuyên gia ở ngoài Viện, có uy tín, đúng lĩnh vực chuyên môn tham gia Hội đồng, chất lượng của các kết quả nghiên cứu sau nghiệm thu đã được đảm bảo. Đồng thời, các nội dung nghiên cứu của hệ đề tài cấp cơ sở trong kế hoạch năm 2018 của Viện đã được điều chỉnh lại, phù hợp với chuyên môn của các chủ nhiệm đề tài, với đặc thù chức năng thông tin KHXH của Viện, tránh sự chồng chéo với các nội dung nghiên cứu thuộc chức năng của các viện chuyên ngành.

 

Các ấn phẩm thông tin khoa học thường niên của Viện (Niên giám Thông tin KHXH, Niên giám Thông tin KHXH nước ngoài, 100 Bản tin phục vụ nghiên cứu) đều được đẩy mạnh triển khai viết, dịch, biên tập và hoàn thành vào cuối năm 2017. Viện đã tổ chức thành công 15 hội thảo, tọa đàm khoa học. Tập thể cán bộ của Viện đã công bố 32 bài nghiên cứu, thông tin trên Tạp chí Thông tin KHXH và trên các tạp chí khoa học khác. Các cán bộ của Viện cũng đóng góp nhiều tham luận cho các hội thảo, hội nghị về khoa học và thư viện.

 

Viện đã chủ trì tốt nội dung, góp phần vào thành công của Hội nghị thường niên về công tác thông tin - thư viện của Viện Hàn lâm năm 2017. Viện cũng đã tổ chức thành công “Triển lãm tư liệu các danh nhân văn hóa, lịch sử tại Thư viện KHXH” vào tháng 5-6/2017, triển lãm các ấn phẩm của Viện Hàn lâm nhân dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ 18/5, nhằm quảng bá về kho tư liệu của Thư viện KHXH, về công tác công bố, xuất bản các công trình nghiên cứu khoa học của các cán bộ Viện Hàn lâm.

 

 

3. Về công tác thư viện, Viện đã thành lập Hội đồng tư vấn bổ sung tài liệu ngoại văn với sự tham gia của nhiều nhà khoa học có trình độ chuyên môn và ngoại ngữ từ các viện chuyên ngành thuộc Viện Hàn lâm; chọn lọc danh mục bổ sung từ tổng hợp nhu cầu của các đơn vị. Viện cũng chủ động tìm kiếm các gói cơ sở dữ liệu online (từ 1,5-3 tháng) của các nhà cung cấp quốc tế và đã có 4 lần thông báo rộng rãi cho tất cả các viện nghiên cứu chuyên ngành dùng thử, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu truy cập các nguồn tài liệu nước ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu của các cán bộ trong Viện Hàn lâm.

 

Các hoạt động nghiệp vụ thư viện, số hóa tài liệu nhằm xây dựng ngân hàng dữ liệu số của Viện Hàn lâm được triển khai đồng bộ và được đẩy nhanh tiến độ. Viện đã hoàn thành việc số hóa toàn bộ 2 triệu trang tài liệu thuộc Dự án “Xây dựng hệ thống Thư viện điện tử - Thư viện số - Ngân hàng dữ liệu Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam” do Viện Thông tin KHXH là chủ đầu tư, làm sạch và xử lý dữ liệu để chuyển vào phần mềm thư viện điện tử Sierra (nâng cấp từ phần mềm Millennium).

 

Đặc biệt, Dự án đã được thực hiện với quyết tâm rất cao, phối hợp khá nhịp nhàng với các thư viện thuộc các viện nghiên cứu chuyên ngành trong Viện Hàn lâm - các đối tượng thụ hưởng của Dự án - hoàn thành gọn các gói nhiệm vụ trong kế hoạch năm 2017 cả về khối lượng công việc và thanh toán tài chính. Việc bảo vệ thành công kế hoạch của Dự án giai đoạn 2 (2018-2019) đã khẳng định tính chủ động, chuyên nghiệp, vai trò trách nhiệm của Viện đối với hệ thống thư viện trong Viện Hàn lâm.

 

4. Về công tác tạp chí, sau khi Tổng biên tập mới được bổ nhiệm, Tạp chí Thông tin KHXH đã thực hiện đổi mới hình thức và quy trình biên tập, in ấn, xuất bản; kiện toàn Hội đồng biên tập với 21 nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia có uy tín của Viện và ở trong và ngoài Viện Hàn lâm, thuộc nhiều chuyên ngành KHXH để đáp ứng tốt hơn yêu cầu phản biện, biên tập của một tạp chí đa ngành.

 

5. Về công tác tổ chức, nhân sự, thực hiện chỉ đạo của Viện Hàn lâm, Viện đã triển khai đúng quy trình, thảo luận và đạt được sự thống nhất cao trong cán bộ Viện về việc chỉnh sửa, hoàn thiện Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện. Với các kết quả chuẩn bị đó, Viện là một trong những đơn vị trực thuộc được Chủ tịch Viện Hàn lâm ký quyết định ban hành sớm nhất. Trong Quy định và Quy chế mới được ban hành, chức năng, nhiệm vụ của Viện đã được bổ sung, làm rõ hơn, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của Viện, bộ máy tổ chức các phòng được tinh giản (giảm từ 21 phòng xuống còn 15 phòng), phân công lại cán bộ vào các phòng phù hợp với chuyên môn đào tạo và sở trường công tác nhằm nâng cao tính hiệu quả trong công tác chuyên môn. Viện đã làm văn bản gửi Chủ tịch Viện Hàn lâm xin chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý phòng.

 

 

6. Về công tác quản lý hành chính, tài chính, Viện đã hoàn thiện lại quy trình tổ chức, quản lý hoạt động hành chính, tài chính phù hợp với quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm; nhờ vậy công tác thanh toán đã được thúc đẩy đúng tiến độ hơn. Dự án “Xây dựng hệ thống Thư viện điện tử - Thư viện số - Ngân hàng dữ liệu Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam” đã kịp thời điều chỉnh các gói, các nội dung đầu tư để đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới, đảm bảo sử dụng kinh phí một cách hiệu quả nhất. Với việc hoàn thành đúng khối lượng công việc và tiến độ kế hoạch, năm 2017 là năm đầu tiên Dự án không phải chuyển số dư.

 

7Về công tác hợp tác quốc tế, số lượng đoàn vào đã tăng đáng kể trong năm 2017, tất cả đều hướng tới mục tiêu trao đổi và hợp tác lâu dài, nhất là trong lĩnh vực thông tin - thư viện, trao đổi ấn phẩm khoa học, cơ sở dữ liệu online. Trên cơ sở hợp tác với các chuyên gia của Đại học Waseda, Viện đã thực hiện hiệu đính, hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu thư mục sách Nhật Bản cổ đang lưu giữ tại Thư viện KHXH. Thực hiện nhiệm vụ chính trị Viện Hàn lâm giao, Viện bắt đầu cung cấp các ấn phẩm thông tin khoa học cho Học viện Chính trị quốc gia Lào. Trong kinh phí của Dự án thư viện, Viện đã thực hiện và hoàn thành đoàn ra, kết hợp khảo sát và làm việc tại Nhật Bản (Đại học Kyoto, Đại học Waseda) với việc tham dự Hội nghị thường niên của Trung tâm thư viện máy tính trực tuyến (OCLC). Hoạt động đoàn ra đã đạt những kết quả tốt.

 

8. Về công tác thi đua, khen thưởng: Căn cứ kết quả hoạt động của các cá nhân và tập thể trong năm 2017, Viện Thông tin KHXH có 11 tập thể được đề nghị Chủ tịch Viện Hàn lâm xét tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 5 tập thể và 4 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen, 14 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 3 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm.

 

Bên cạnh những thành tựu của năm 2017, dự thảo Báo cáo tổng kết được Viện trưởng, PGS.TS. Vũ Hùng Cường trình bày tại Hội nghị cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân và các biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

 

9. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 nhấn mạnh các nhiệm vụ: i) triển khai và thực hiện nghiệm thu đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở; ii) thành lập Hội đồng khoa học nhiệm kỳ mới với sự tham gia của các nhà khoa học có uy tín, thuộc nhiều chuyên ngành KHXH ở trong và ngoài Viện; iii) tích cực triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng hệ thống Thư viện điện tử - Thư viện số - Ngân hàng dữ liệu Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam” (kết thúc giai đoạn 1 và bắt đầu giai đoạn 2); iv) kiện toàn công tác tổ chức, thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đội ngũ viên chức quản lý các phòng, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo đúng quy trình, quy định, trình Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm xem xét, phê duyệt.

 

 

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị của cán bộ, viên chức Viện và đại diện các Ban chức năng Viện Hàn lâm đều đánh giá cao thành tích, kết quả công tác đạt được của Viện Thông tin KHXH trong năm 2017, mong muốn tập thể lãnh đạo và cán bộ viên chức Viện tiếp tục nỗ lực đoàn kết, tích cực làm việc năng động, hiệu quả để đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong những năm tiếp theo.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức; ghi nhận những thành tích rất đáng trân trọng của Viện Thông tin KHXH trong năm 2017. GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đặc biệt ghi nhận những nỗ lực để có được một môi trường làm việc thực sự ổn định, đoàn kết, có được các kết quả công việc đều tay, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Giáo sư, Chủ tịch Nguyễn Quang Thuấn cũng đánh giá cao vai trò người đứng đầu của Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Vũ Hùng Cường trong việc góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Viện Thông tin KHXH nói riêng và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam nói chung tại các hội thảo, hội nghị, diễn đàn khoa học của giới thông tin thư viện, giới nghiên cứu KHXH trong nước và quốc tế.

 

Giáo sư Chủ tịch Nguyễn Quang Thuấn đề nghị tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức Viện thực hiện tốt quá trình kiện toàn tổ chức đơn vị, tái cấu trúc nội bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, tiềm năng vốn có, lợi thế so sánh để phát triển đơn vị ngày càng vững mạnh; chú trọng việc trang bị kiến thức mới, phục vụ độc giả theo cách thức mới, vừa quảng bá vốn thông tin truyền thống, vừa thực hiện kết nối thông tin khu vực và quốc tế để đáp ứng yêu cầu thông tin thư viện trong tình hình mới.

 

Phát biểu tổng kết Hội nghị, PGS.TS. Vũ Hùng Cường trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm, các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm cũng như sự phối hợp của các đơn vị, ban chức năng, các tổ chức đoàn thể thuộc Viện Hàn lâm, giúp Viện Thông tin KHXH thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

 

 

 

-PV-

 

 


Các tin đã đưa ngày: