Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm, tái bổ nhiệm viên chức quản lý cấp phòng Viện Thông tin Khoa học xã hội

23/01/2018

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm, tái bổ nhiệm viên chức quản lý cấp phòng Viện Thông tin Khoa học xã hội
Sáng 22/1/2018, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt. Tại hội nghị, Lãnh đạo Viện đã tiến hành lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm, tái bổ nhiệm viên chức quản lý cấp phòng.

Quyết định bổ nhiệm, tái bổ nhiệm viên chức quản lý cấp phòng được tiến hành khẩn trương sau khi Viện Thông tin KHXH đã hoàn thành sớm công tác rà soát và xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo hướng dẫn của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

 

 

 

Các căn cứ tiến hành bổ nhiệm, tái bổ nhiệm viên chức quản lý cấp phòng bao gồm: Quyết định số 93/CP ngày 8/5/1975 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Viện Thông tin KHXH; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 1929/QĐ-KHXH ngày 8/11/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Thông tin KHXH; Công văn số 106/KHXH-TCCB ngày 17/1/2018 của Ban Tổ chức cán bộ, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về việc thỏa thuận bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý cấp phòng của Viện Thông tin KHXH; Nhu cầu thực tế của Viện Thông tin KHXH và của các phòng chức năng; Năng lực của viên chức và đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính.

 

 

 

Tại buổi lễ, PGS.TS. Vũ Hùng Cường, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng đã thay mặt Chi ủy và Lãnh đạo Viện Thông tin KHXH, trao các quyết định từ số 15/QĐ-TTXH-TC đến số 29/QĐ-TTXH-TC ngày 19/1/2018 của Viện trưởng Viện Thông tin KHXH bổ nhiệm và tái bổ nhiệm viên chức quản lý cấp phòng cho 15 viên chức của Viện. Các vị trí quản lý mới - với nhiệm kỳ 5 năm - bao gồm:

 

1. TS. Phạm Thu Trang giữ chức Trưởng phòng Phòng Thông tin Triết học - Sử học - Dân tộc - Tôn giáo;

 

2. TS. Trương Thu Trang giữ chức Trưởng phòng Phòng Thông tin Kinh tế - Luật;

 

3. TS. Vũ Kiều Oanh giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Thông tin Kinh tế - Luật;

 

4. ThS. Nguyễn Thị Thu Nguyệt giữ chức Phó Trưởng phòng giao Phụ trách Phòng Thông tin Văn hóa - Xã hội;

 

5. ThS. Bùi Thị Minh Phượng giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Thông tin Văn hóa - Xã hội;

 

 

 

6. TS. Nguyễn Thị Hiền giữ chức Trưởng phòng Phòng Thông tin Văn học - Ngôn ngữ;

 

7. TS. Nguyễn Mạnh Hoàng giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Thông tin Văn học - Ngôn ngữ;

 

8. TS. Nguyễn Dương Đỗ Quyên giữ chức Phó Trưởng phòng giao Phụ trách Phòng Thông tin Quốc tế;

 

9. ThS. Nguyễn Thị Lê giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Thông tin Quốc tế;

 

10. ThS. Phạm Thanh Huyền giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Công tác bạn đọc;

 

 

 

11. ThS. Trương Tuấn Anh tiếp tục giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế;

 

12. Ông Nguyễn Duy Thỏa giữ chức Trưởng phòng Phòng Tin học hóa - Cơ sở dữ liệu;

 

13. Ông Nguyễn Văn Hội giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Tin học hóa - Cơ sở dữ liệu;

 

14. Ông Nguyễn Trường Sơn giữ chức Trưởng phòng Phòng In - Phát hành;

 

15. ThS. Nguyễn Thị Bích Hạnh giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng In - Phát hành.

 

 

Tại buổi lễ, PGS.TS. Vũ Hùng Cường, Viện trưởng, đã chúc mừng các cán bộ, viên chức mới được bổ nhiệm và tái bổ nhiệm vào các vị trí quản lý cấp phòng, với sự tín nhiệm cao của Cấp ủy, Lãnh đạo Viện Thông tin KHXH và của tập thể cán bộ, viên chức Viện. Viện trưởng cũng đặt yêu cầu phát huy tốt nhất năng lực của bản thân các viên chức quản lý cấp phòng, hoàn thành có hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Viện Thông tin KHXH phát triển ngày một vững mạnh.

 

 

Thay mặt đội ngũ viên chức quản lý cấp phòng mới tiếp nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Trường Sơn, Trưởng phòng Phòng In - Phát hành đã cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Chi ủy, ban Lãnh đạo và tập thể cán bộ viên chức Viện; đồng thời cam kết sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ quản lý và chuyên môn được giao.

 

Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp!

 

 

 

-PV-

 


Các tin đã đưa ngày: