Hội thảo: Đánh giá kết quả thực hiện các dự án đầu tư cho hệ thống thư viện Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2015-2019

31/12/2020

Hội thảo: Đánh giá kết quả thực hiện các dự án đầu tư cho hệ thống thư viện Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2015-2019

Ngày 29/12/2020, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội thảo “Đánh giá kết quả thực hiện các dự án đầu tư cho hệ thống thư viện Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2015-2019”. TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm chủ trì Hội thảo.

 

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các đơn vị được giao là chủ đầu tư các dự án tăng cường năng lực cho thư viện (Viện Thông tin KHXH, Viện KHXH vùng Nam Bộ, Viện Nghiên cứu Hán Nôm), các dự án tăng cường năng lực có hợp phần đầu tư cho thư viện (Viện KHXH vùng Tây Nguyên, Viện KHXH vùng Trung Bộ, Học viện KHXH), các đơn vị là đối tượng thụ hưởng của dự án, cùng các cán bộ phụ trách thư viện của 32 đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm. Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Viện Hàn lâm và trực tuyến với 3 đầu cầu Viện KHXH vùng Nam Bộ, Viện KHXH vùng Trung Bộ, và Viện KHXH vùng Tây Nguyên.

 

 

Trong giai đoạn 2015-2019, Viện Thông tin KHXH được giao làm chủ đầu tư 02 Dự án hiện đại hóa thư viện: “Xây dựng hệ thống thư viện điện tử - thư viện số - ngân hàng dữ liệu Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam” giai đoạn 2015-2018, “Xây dựng và phát triển ngân hàng dữ liệu cho hệ thống thư viện điện tử - thư viện số tập trung của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam” giai đoạn 2018-2019. PGS.TS. Lê Hải Đăng - Phó Viện trưởng, Trưởng ban Ban quản lý Dự án đã báo cáo kết quả thực hiện các dự án và các vấn đề liên quan. Các kết quả đã đạt được ở 04 hạng mục: (a) đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (CNTT) và bản quyền phần mềm thương mại; (b) tạo lập cơ sở dữ liệu (CSDL); (c) đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thư viện; (d) biên soạn, công bố “Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ dành cho hệ thống thư viện thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam”. Các dự án thư viện do Viện Thông tin KHXH làm chủ đầu tư đã tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và của Viện Hàn lâm, đã trang bị hệ thống trang thiết bị số hóa tài liệu và lưu trữ dữ liệu chuyên dụng cho các đơn vị thụ hưởng. Tổng số trang tài liệu đã số hóa là 6.063.500 trang, góp phần tạo lập nguồn CSDL số ban đầu cho ngân hàng dữ liệu chung của Viện Hàn lâm. Các phần mềm nền tảng dịch vụ thư viện (thư viện điện tử), thư viện số, tìm kiếm tài nguyên tập trung đã được trang bị nhằm phục vụ cho việc xây dựng hệ thống thư viện điện tử - thư viện số theo mô hình thư viện trung tâm - thành viên là mô hình quản lý hiện đại, phù hợp với hoạt động của hệ thống thư viện Viện Hàn lâm.

 

 

Trên cơ sở những thành quả đáng khích lệ kể trên, cùng với một số vấn đề còn tồn tại liên quan đến điều kiện hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, trang thiết bị số hóa, hoạt động tạo lập ngân hàng dữ liệu..., Viện Thông tin KHXH kiến nghị Viện Hàn lâm trong thời gian tới: (i) quan tâm chỉ đạo thúc đẩy xây dựng dự thảo “Quy chế quản lý hoạt động của hệ thống thư viện Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam”, đảm bảo cho mô hình thư viện trung tâm - thành viên có thể hoạt động hiệu quả, đúng quy trình và đúng quy định của pháp luật; (ii) đầu tư bài bản cho hệ thống an ninh mạng của toàn Viện Hàn lâm nói chung và của hệ thống thư viện nói riêng; (iii) cho phép tiếp tục thực hiện các dự án để hoàn thiện hệ thống thư viện điện tử - thư viện số; (iv) tổ chức đào tạo lại và đào tạo nâng cao cách sử dụng phần mềm, cách tạo lập tài nguyên số cho tất cả các cán bộ thư viện của Viện Hàn lâm.

 

 

Tại Hội thảo, đại diện Viện KHXH vùng Nam Bộ, Viện KHXH vùng Trung Bộ, Viện KHXH vùng Tây Nguyên, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Học viện KHXH, Viện Dân tộc học, Viện Xã hội học, Viện Sử học, Trung tâm Ứng dụng CNTT đã báo cáo kết quả của các dự án, hợp phần, hạng mục công việc: tăng cường năng lực hạ tầng CNTT; nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống thư viện; tăng cường năng lực nghiên cứu và đào tạo; nâng cao khả năng bảo tồn và lưu trữ các nguồn tài liệu, đặc biệt là các nguồn tài liệu quý hiếm, các kho tư liệu cổ; gia tăng khả năng kết nối liên thư viện trong hệ thống thư viện trung tâm - thành viên của Viện Hàn lâm; đồng thời chỉ ra một số vấn đề cần tiếp tục giải quyết.

 

 

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã phát biểu khẳng định tính cấp thiết của việc triển khai các dự án hiện đại hóa thư viện; vai trò quan trọng của nỗ lực chuyển đổi số nguồn thông tin, tư liệu thư viện, tạo lập sách điện tử, đáp ứng yêu cầu truy cập từ xa của các đối tượng người dùng tin; vấn đề bảo hành, bảo dưỡng trang thiết bị CNTT; vấn đề bản quyền, cách thức quản lý, bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn dữ liệu; vấn đề kết nối, liên thông trong hệ thống và ngoài hệ thống thư viện Viện Hàn lâm để mở rộng mạng lưới chia sẻ tri thức, thông tin khoa học, nghiên cứu khoa học; nỗ lực thành lập Trung tâm kiểm soát an toàn thông tin, xây dựng CSDL Quốc gia về KHXH.

 

Đại diện các đơn vị cũng tích cực chia sẻ kinh nghiệm số hóa tài liệu, tạo lập CSDL số; kinh nghiệm tìm kiếm các đối tác, nguồn đầu tư để góp phần hiện thực hóa mục tiêu hiện đại hóa thư viện; trao đổi, chia sẻ cách thức làm giàu nguồn tài nguyên thông tin.

 

 

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch TS. Đặng Xuân Thanh khẳng định sự quan tâm của Lãnh đạo Viện Hàn lâm đối với hệ thống thư viện; khẳng định sự đầu tư bài bản, đúng hướng, bước đầu có hiệu quả của các dự án thư viện Viện Hàn lâm trong giai đoạn 2015-2019. Báo cáo trình bày tại Hội thảo của Viện Thông tin KHXH và của các đơn vị đã cho thấy, các dự án thư viện đã giúp kết nối toàn bộ hệ thống thư viện Viện Hàn lâm về mô hình quản trị trên cơ sở các phần mềm chuyên dụng, có uy tín.

 
 
 

Phó Chủ tịch TS. Đặng Xuân Thanh chỉ đạo Viện Thông tin KHXH, với tư cách là cơ quan quản lý Thư viện KHXH - thư viện trung tâm trong hệ thống thư viện Viện Hàn lâm tiếp tục là đầu mối tham mưu cho Viện Hàn lâm: (1) giải pháp triển khai có hiệu quả các dự án thư viện đang trong quá trình thực hiện, đảm bảo đồng bộ, không chệch hướng thông qua việc đánh giá định kỳ tiến độ và chất lượng; (2) cách thức hoàn thiện các thể chế, quy chế quản lý hoạt động của hệ thống thư viện Viện Hàn lâm, đảm bảo các quy định về bản quyền, tổ chức phân quyền và sử dụng hiệu quả các phần mềm, trang thiết bị đã đầu tư; (3) giải pháp tăng cường khả năng khai thác, chia sẻ tài nguyên, tri thức, đẩy nhanh quá trình số hóa tài liệu, tổ chức thường xuyên các chương trình đào tạo, tập huấn cho cán bộ thư viện; (4) cách thức tăng cường hợp tác, trao đổi, quảng bá trên cơ sở các nguồn lực sẵn có.

 

 

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm chỉ đạo các thư viện thành viên trong hệ thống thư viện Viện Hàn lâm cần quản lý tốt quá trình đầu tư; đảm bảo đúng quy định, tránh lãng phí; cần phát huy hiệu quả của các trang thiết bị đã được đầu tư; nỗ lực tham gia, phối hợp có trách nhiệm trong quá trình thực thi các dự án hiện đại hóa thư viện, vận hành hệ thống thư viện theo mô hình trung tâm - thành viên.

 

Phó Chủ tịch TS. Đặng Xuân Thanh cũng giao nhiệm vụ cho Ban Kế hoạch - Tài chính tham mưu cho Lãnh đạo Viện Hàn lâm về các giải pháp tăng cường năng lực, nguồn vốn đầu tư cho công tác thư viện nói chung và cho hoạt động số hóa nói riêng; về cơ chế tài chính để triển khai công tác số hóa; về việc quản lý các máy móc, robot, trang thiết bị hiện đại đã được đầu tư, tránh xuống cấp, hư hỏng.

 

 

Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm - TS. Đặng Xuân Thanh chúc mừng những kết quả đã đạt được của các dự án đầu tư cho hệ thống thư viện Viện Hàn lâm; ghi nhận sự nỗ lực, trách nhiệm của Viện Thông tin KHXH và các đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai các dự án, là đối tượng thụ hưởng của các dự án. Phó Chủ tịch nhận định, sự nghiệp hiện đại hóa thư viện trong bối cảnh chuyển đổi số là sự nghiệp lâu dài, đòi hỏi nỗ lực của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, của các đơn vị và thư viện thuộc và trực thuộc, hướng đích phát huy hiệu quả mọi nguồn lực thông tin - thư viện phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác và hội nhập quốc tế của Viện Hàn lâm.

 

Hội thảo đã thành công tốt đẹp.

 

 

 

 

-VTT-

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: