Hội nghị Phát động phong trào thi đua năm 2021

25/03/2021

Hội nghị Phát động phong trào thi đua năm 2021
Ngày 24/3/2021, thực hiện Kế hoạch số 405/KH-KHXH ngày 19/3/2021 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Viện Hàn lâm) về việc Phát động thi đua yêu nước năm 2021, Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) đã tổ chức Hội nghị Phát động phong trào thi đua năm 2021.

PGS.TS. Vũ Hùng Cường - Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và ThS. Ngô Thị Mai Diên - Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì hội nghị.

 

 

Tại hội nghị, PGS.TS. Vũ Hùng Cường - Viện trưởng và PGS.TS. Lê Hải Đăng - Phó Viện trưởng đã tổ chức trao các quyết định về danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân cán bộ đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020. Với các thành tích nổi bật đã đạt được trong năm 2020, được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Hàn lâm công nhận, 03 cán bộ được trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam”, 02 cán bộ được trao tặng “Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, 05 tập thể được trao tặng danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc, và 11 cán bộ được trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở.

 

 

 

Tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Ngô Thị Mai Diên đã thông báo Kế hoạch phát động phong trào thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2021 của Viện Thông tin KHXH. Năm 2021, Viện Thông tin KHXH, Tạp chí Thông tin KHXH và 15 tập thể phòng đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc”, 82 cán bộ đăng ký đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 05 tập thể và 05 cán bộ đăng ký đạt hình thức khen thưởng “Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam”, 02 cán bộ đăng ký đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam”. Tất cả các tập thể và cán bộ của Viện Thông tin KHXH đều đăng ký đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” và “Lao động tiên tiến”.

 

 

 

Phát biểu phát động Phong trào thi đua năm 2021 của Viện Thông tin KHXH, Viện trưởng Vũ Hùng Cường đã quán triệt những yêu cầu và nội dung của công tác thi đua khen thưởng trong năm, nhấn mạnh tính thực chất của phong trào thi đua, kêu gọi sự phấn đấu trên từng vị trí việc làm, khuyến khích tinh thần thi đua mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn, hiệu quả hơn dựa trên việc áp dụng có hiệu quả Quy định về Định mức lao động đã được Viện ban hành năm 2019 trong đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động, trên cơ sở phát huy tinh thần đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau, hướng đích hoàn thành xuất sắc mục đích, yêu cầu, nội dung thi đua mà Viện Hàn lâm đã đề ra với phương châm “Sáng tạo, Hành động, Kỷ cương, Phát triển”.

 

 

Cụ thể, trong năm 2021, Viện Thông tin đăng ký thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: (1) Tích cực đổi mới tư duy, cách nghĩ và cách làm để đáp ứng các yêu cầu phát triển mới; phát huy năng lực lãnh đạo, điều hành; kêu gọi tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đồng thuận, hiến kế, đề xuất các giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành, đổi mới sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; (2) Tiếp tục phát huy phương châm quản lý công khai, minh bạch, dân chủ, tập trung, phân cấp; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý cấp Viện, cấp phòng; (3) Tiếp tục nâng cao hiệu quả chế độ báo cáo Thủ trưởng và cơ chế kiểm tra giám sát; tăng cường bàn bạc trong Ban lãnh đạo, Hội đồng khoa học, Hội đồng biên tập Tạp chí; đặc biệt chú trọng đảm bảo sự đoàn kết trong Viện;

 

 

 

(4) Hoàn thiện và triển khai Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Viện Thông tin KHXH sau khi được Viện Hàn lâm phê duyệt; (5) Triển khai và hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2021-2022, cấp cơ sở năm 2021; tích cực tìm kiếm các giải pháp nâng cấp các sản phẩm thông tin, khoa học, đáp ứng yêu cầu của thị trường; (6) Nỗ lực tìm kiếm đối tác và dự án đầu tư cho hệ thống thư viện; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu số dùng chung của Viện Hàn lâm cả về tiến độ và chất lượng; tiếp tục khẳng định đầu mối cung cấp, chia sẻ, kết nối thông tin khoa học giữa các đơn vị trong Viện Hàn lâm, quản lý tài nguyên cơ sở dữ liệu số tập trung, dẫn dắt chuẩn hóa nghiệp vụ thư viện trong hệ thống thư viện của Viện Hàn lâm;

 

 

 

(7) Nỗ lực tiếp tục nâng cấp chất lượng, uy tín của Tạp chí Thông tin KHXH để được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước tính điểm cho các ngành khoa học, thu hút ngày càng nhiều cộng tác viên, các nhà khoa học hợp tác, tham gia đóng góp bài viết, phản biện, biên tập, dịch; phấn đấu trong năm 2021, Tạp chí Thông tin KHXH được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước tính điểm cho các bài viết ngành Luật học; (8) Chú trọng đẩy mạnh hợp tác quốc tế phù hợp với tình hình mới để nâng cao vị thế của Viện; tiếp tục bổ sung và cập nhật nguồn tin số hóa đảm bảo tiêu chuẩn về kỹ thuật và nội dung để tạo tiền đề hội nhập sâu hơn vào hệ thống các tổ chức thông tin - thư viện quốc tế; chuẩn bị các cơ sở, điều kiện để tìm kiếm đối tác trong tổ chức các hoạt động hợp tác, nghiên cứu, hội thảo;

 

 

 

(9) Tiếp tục phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hợp tác liên kết trong nước, triển khai các dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ nhằm tiếp tục nâng cao vị thế của Viện, của Thư viện KHXH, tạo cơ hội cho đội ngũ cán bộ viên chức được phát triển toàn diện, được nâng cao thu nhập chính đáng; (10) Duy trì sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các tổ chức đoàn thể trên cơ sở Quy chế phối hợp giữa Chi bộ với Chính quyền, Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

 

Hội nghị đã thành công tốt đẹp với sự hưởng ứng tích cực, giao ước nỗ lực thi đua của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Viện Thông tin KHXH đối với Kế hoạch Phát động thi đua yêu nước năm 2021 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

 

 

 

-VTT-

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: