Viện Thông tin Khoa học xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022

21/12/2021

Viện Thông tin Khoa học xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022
Thực hiện chỉ đạo của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (công văn số 2090/KHXH-VP ngày 19/11/2021), ngày 20/12/2021, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022”. Hội nghị được tổ chức theo 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến, thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Đoàn công tác của Viện Hàn lâm tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện các Ban chức năng của Viện Hàn lâm, Văn phòng Viện Hàn lâm, đại diện Ban Thường vụ Công đoàn và Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm. Tham dự Hội nghị có các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBVC) của Viện Thông tin KHXH.

 

Thay mặt Ban lãnh đạo Viện, đồng chí Viện trưởng PGS.TS. Vũ Hùng Cường đã trình bày tóm tắt Dự thảo “Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022”, trong đó nhấn mạnh những thành tích cơ bản Viện Thông tin KHXH đã đạt được trong năm. Cụ thể:

 

 

Viện tiếp tục tuân thủ tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện trực cơ quan trong thời gian giãn cách xã hội đúng quy định, đảm bảo công việc của cơ quan luôn thông suốt, an toàn.

 

Viện đã thực hiện dự thảo Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Viện Thông tin, làm cơ sở để Viện Hàn lâm ban hành Quyết định số 710/QĐ-KHXH ngày 15/6/2021 quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện Thông tin KHXH. Căn cứ Quyết định này, Viện đã thực hiện công tác bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm theo cơ cấu tổ chức cấp phòng.

 

Hoạt động nghiên cứu, thông tin khoa học tiếp tục được nâng cao chất lượng. Các CBVC của Viện tích cực tham gia các đề tài nghiên cứu các cấp. Đề tài cấp quốc gia năm 2018-2020 về “Giải pháp phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới” thuộc Chương trình Tây Nam Bộ do PGS.TS. Vũ Hùng Cường là chủ nhiệm đã nghiệm thu cấp quốc gia đạt loại Xuất sắc. Viện có 5/5 đề tài khoa học cấp Bộ năm 2021-2022 đang thực hiện đúng tiến độ hợp đồng. Trong số 13 đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021, có 07 đề tài đạt kết quả nghiệm thu loại Xuất sắc, 06 đề tài đạt loại Khá.

 

 

Trong các tháng 10-11/2021, Viện đã tổ chức thành công (i) Hội thảo quốc tế kết hợp Triển lãm với chủ đề “Kho tư liệu ảnh EFEO lưu trữ tại Thư viện KHXH, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam”; (ii) Hội thảo khoa học “Quảng Ninh: Những yếu tố hình thành nên một cực tăng trưởng”; và (iii) Hội thảo chuyên đề “Những vấn đề KHXH nổi bật trên thế giới và ở Việt Nam năm 2021”. Bên cạnh đó là các tọa đàm khoa học nằm trong hoạt động khoa học chung năm 2021.

 

Các ấn phẩm thông tin khoa học thường niên của Viện gồm "Niên giám Thông tin KHXH", "Bản tin phục vụ nghiên cứu 100 số và Tập thông tin chuyên đề" tiếp tục được đẩy mạnh đổi mới trong xây dựng tuyến nội dung, chủ đề theo từng năm và phương thức triển khai, kết hợp hài hòa sự tham gia của cán bộ Viện và đội ngũ chuyên gia, nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm, nghiệm thu và phát hành đúng kế hoạch.

 

Tạp chí Thông tin KHXH với 12 số tiếng Việt và 4 số tiếng Anh được xuất bản đúng kế hoạch, chất lượng và uy tín ngày càng được nâng cao. Tạp chí đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm các bài viết ngành Luật học (0,25 điểm).

 

Năm 2021, PGS.TS. Vũ Hùng Cường, GS.TS. Hồ Sĩ Quý và một số chuyên gia của Viện đã thực hiện nhiều báo cáo tư vấn chính sách, báo cáo chuyên đề phục vụ lãnh đạo Đảng và Chính phủ gắn với các sự kiện của Đại hội Đảng, các kỳ họp Quốc hội, giải quyết các vấn đề của đại dịch Covid-19, tình hình khu vực và thế giới... đều được cấp trên đánh giá cao.

 

 

Trong công tác thông tin - thư viện, Viện Thông tin KHXH đã chủ động đề xuất và được Viện Hàn lâm giao chủ trì việc xây dựng nội dung dự thảo Quy chế quản lý hoạt động thư viện của Viện Hàn lâm. Viện đang phát huy được vai trò dẫn dắt, định hướng, thống nhất nghiệp vụ thư viện trong toàn hệ thống thư viện của Viện Hản lâm một cách chuyên nghiệp, chủ động và hiệu quả.

 

Năm 2021, Viện Thông tin KHXH đã hoàn thành tốt vai trò là đầu mối bổ sung tài liệu ngoại văn cho các viện chuyên ngành thuộc Viện Hàn lâm, trao đổi và biếu tặng với các tổ chức thông tin - thư viện theo nhu cầu. Công tác phân loại, biên mục được thực hiện nghiêm túc, hàng quý phát hành Thông báo Sách mới của Viện Hàn lâm. Viện đã kịp thời điều chỉnh phương thức hoạt động, từ phục vụ bạn đọc tại chỗ là chủ yếu chuyển sang phục vụ từ xa, chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch.

 

Công tác xuất bản, phát hành đang từng bước phát huy tốt hơn hiệu quả sử dụng trang thiết bị, tổ chức hợp tác in cho nhiều tạp chí các viện chuyên ngành của Viện Hàn lâm.

 

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Viện tiếp tục phát huy truyền thống trong tổ chức các hoạt động với tính chủ động, năng động, hiệu quả và chuyên nghiệp, góp phần quan trọng vào việc tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong tập thể Viện.

 

Bên cạnh những thành công đạt được, Viện trưởng Viện Thông tin KHXH cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế của Viện và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra một số biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

 

 

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022, đồng chí Viện trưởng Vũ Hùng Cường nhấn mạnh: (i) Tiếp tục phát huy phương châm quản lý công khai, minh bạch, dân chủ, tập trung, phân cấp; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý cấp Viện, cấp phòng. (ii) Đẩy mạnh áp dụng chế độ báo cáo Thủ trưởng và cơ chế kiểm tra giám sát; tăng cường bàn bạc trong đội ngũ cán bộ chủ chốt; đặc biệt chú trọng đảm bảo sự đoàn kết trong Viện. (iii) Triển khai và hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2021-2022, cấp cơ sở năm 2022; tích cực nâng cấp các sản phẩm thông tin, khoa học, đáp ứng yêu cầu của thị trường. (iv) Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu số dùng chung của Viện Hàn lâm cả về tiến độ và chất lượng. (v) Phấn đấu trong năm 2022, Tạp chí Thông tin KHXH được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm đối với các bài viết ngành Văn học và nâng điểm đối với các bài viết ngành Kinh tế học. (vi) Chú trọng thông qua hợp tác quốc tế để nâng cao vị thế của Viện, hội nhập sâu hơn vào hệ thống các tổ chức thông tin - thư viện quốc tế; chuẩn bị các cơ sở, điều kiện để tìm kiếm đối tác trong tổ chức các hoạt động hợp tác, nghiên cứu, hội thảo. (vii) Duy trì sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các tổ chức đoàn thể trên cơ sở Quy chế phối hợp giữa Chi bộ với Chính quyền, Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

 

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi có ý nghĩa thiết thực đối với việc hoàn thiện Dự thảo “Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022” với những nỗ lực thực tế để xây dựng tập thể đoàn kết, gắn bó; môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn và chính trị được giao.

 

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, CBVC Viện Thông tin KHXH đã tiến hành tổng kết công tác Thanh tra nhân dân năm 2021, tổng kết công tác Công đoàn 5 năm 2017-2021, trao đổi về các vấn đề liên quan.

 

Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

 

 

 

-MD-

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: