Chi bộ Viện Thông tin Khoa học xã hội tổ chức các Hội nghị “Đánh giá phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên” và “Tổng kết công tác năm 2021 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2022”

25/12/2021

Chi bộ Viện Thông tin Khoa học xã hội tổ chức các Hội nghị “Đánh giá phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên” và “Tổng kết công tác năm 2021 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2022”
Ngày 24/12/2021, Chi bộ Viện Thông tin KHXH đã tổ chức Hội nghị “Đánh giá phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên” và Hội nghị “Tổng kết công tác năm 2021 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2022”. Hội nghị có sự tham dự trực tiếp và trực tuyến của các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ. Đồng chí Phó Bí thư Chi bộ - PGS.TS. Lê Hải Đăng và đồng chí Chi ủy viên - TS. Trương Thị Thu Trang chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe 3 bản báo cáo.

 

Một là "Báo cáo kiểm điểm của tập thể Cấp ủy năm 2021" do đồng chí Lê Hải Đăng, Phó Bí thư Chi bộ trình bày. Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, các đồng chí trong Cấp ủy đã nghiêm túc kiểm điểm, phê bình và tự phê bình đúng với tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Báo cáo đã nêu bật những ưu điểm, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm của Cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của đơn vị; đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục, kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2022, vì mục tiêu xây dựng Chi bộ Viện Thông tin KHXH ngày càng phát triển vững mạnh, trong sạch.

 

 

Hai là "Báo cáo kiểm điểm của tập thể Lãnh đạo quản lý năm 2021" do đồng chí Vũ Hùng Cường, Viện trưởng trình bày. Báo cáo nêu bật những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý, điều hành; tổ chức cán bộ; quản lý hành chính, tài chính và cải cách hành chính; nghiên cứu, thông tin khoa học; thư viện; tạp chí; xuất bản và phát hành. Nội dung báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác quản lý, sản phẩm nghiên cứu, thông tin khoa học, hoạt động thư viện và nguyên nhân của hạn chế. Trên cơ sở đó, đồng chí Viện trưởng đã đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế và một số kiến nghị.

 

 

Ba là "Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022" do đồng chí Trương Thị Thu Trang, Chi ủy viên trình bày. Trên cơ sở khái quát bối cảnh năm 2021, báo cáo đã tập trung: (i) trình bày những kết quả nổi bật trong lãnh đạo cán bộ, Đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực được giao; đánh giá công tác phối hợp giữa Cấp ủy với Lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021; (ii) đánh giá công tác xây dựng Đảng của Chi bộ ở 5 lĩnh vực: công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; công tác xây dựng tổ chức Đảng, Đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể; (iii) đánh giá chung về các ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân. Nội dung báo cáo cũng xác định rõ phương hướng hoạt động, các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022.

 

 

Hội nghị đã dành thời gian thảo luận, góp ý, hoàn thiện nội dung cho 3 báo cáo nói trên. Trong khuôn khổ Hội nghị, các Đảng viên trong Chi bộ đã tiến hành đánh giá phân loại tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2021 theo đúng quy trình, hướng dẫn của Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

 

Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

 

 

 

 

-PV-

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: