Hội thảo “Trao đổi nghiệp vụ công tác thư viện năm 2017 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam”

24/06/2017

Hội thảo “Trao đổi nghiệp vụ công tác thư viện năm 2017 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam”
Nhằm mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ của hệ thống thư viện, tiến tới xây dựng mô hình thư viện hiện đại, ngày 21/6/2017, tại Cát Bà, Hải Phòng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức hội thảo “Trao đổi nghiệp vụ công tác thư viện năm 2017 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam”. Viện Thông tin Khoa học xã hội được giao chủ trì chuẩn bị nội dung hội thảo.

Tham dự hội thảo có: PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; đại diện lãnh đạo các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; đại diện Ban thường vụ Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm; các cán bộ làm công tác thư viện tại các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; các cán bộ chuyên quản của các ban chức năng của Viện Hàn lâm. Tham dự hội thảo còn có các báo cáo viên đến từ các công ty tư vấn hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến công tác hiện đại hóa thư viện. Là đơn vị có vai trò dẫn dắt, định hướng quan trọng cho sự phát triển hệ thống thư viện của Viện Hàn lâm, Viện Thông tin Khoa học xã hội (Viện Thông tin) cử 33 đại biểu tham dự hội thảo gồm Viện trưởng, Trưởng ban Quản lý Dự án, cán bộ các phòng Khối nghiệp vụ thư viện.

 

 

Trong bài phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội thảo, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đã khẳng định vai trò quan trọng của công nghệ thông tin và công tác hiện đại hóa thư viện. Những năm gần đây, Viện Hàn lâm đã triển khai đầu tư rất bài bản một số dự án lớn để tăng cường năng lực cho các thư viện nhằm xây dựng hệ thống thư viện thống nhất toàn Viện Hàn lâm theo hướng thư viện hiện đại, với mô hình thư viện trung tâm - thư viện thành viên, trong đó lấy Thư viện Khoa học xã hội (KHXH) làm trung tâm. Phó Chủ tịch Viện nhấn mạnh, năm 2017 là năm bản lề trong kế hoạch triển khai Dự án “ Xây dựng Thư viện điện tử - Thư viện số - Ngân hàng dữ liệu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” do Viện Thông tin được giao là chủ đầu tư, là năm đầu tiên triển khai các dự án đầu tư tăng cường năng lực cho thư viện của Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện KHXH vùng Nam Bộ, Học viện KHXH. Theo kế hoạch, tất cả các dự án này đều kết thúc vào năm 2018. Để đạt được mục tiêu xây dựng hệ thống thư viện của Viện Hàn lâm trở thành thư viện hiện đại, có tính liên thông, đồng bộ giữa Thư viện KHXH và các thư viện thành viên, các dự án cần được triển khai đảm bảo tiến độ, đồng bộ về giải pháp kỹ thuật phần cứng cũng như phần mềm, phải có hệ thống cơ sở dữ liệu được số hóa và có năng lực chia sẻ. Phó Chủ tịch Viện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các thư viện thuộc Viện Hàn lâm; đặc biệt, các đơn vị là chủ đầu tư các dự án đầu tư tăng cường năng lực cho thư viện cần đảm bảo triển khai đúng tiến độ kế hoạch và kết quả đầu tư, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của các dự án trong hệ thống Viện Hàn lâm. PGS.TS. Bùi Nhật Quang yêu cầu Thư viện KHXH cần phát huy đúng vai trò định hướng, dẫn dắt phát triển, đầu mối kết nối của thư viện trung tâm trong hệ thống các thư viện thuộc Viện Hàn lâm; đồng thời giao Viện Thông tin tiếp tục chủ động tổng hợp nhu cầu đầu tư của các thư viện thành viên, xây dựng dự án tăng cường năng lực cho hệ thống thư viện của Viện Hàn lâm các giai đoạn tiếp theo đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và mục tiêu phát triển hệ thống thư viện của Viện Hàn lâm.

 

 

Sau phần khai mạc, Hội thảo chia làm hai phiên, tập trung vào các nội dung chính: i) Thực trạng hệ thống thư viện của Viện Hàn lâm, yêu cầu hiện đại hóa và xu hướng phát triển của mô hình thư viện hiện đại; ii) Trao đổi những vấn đề nghiệp vụ thư viện trong việc triển khai hệ thống thư viện điện tử tại Viện Hàn lâm.

 

Mở đầu phiên thứ nhất, PGS.TS. Vũ Hùng Cường, Viện trưởng Viện Thông tin trình bày tham luận về “Hoạt động của hệ thống thư viện Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam: hướng tới mô hình thư viện hiện đại và hội nhập”. Tham luận đã đi sâu đánh giá khách quan về thực trạng xây dựng nguồn lực thông tin; xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật hạ tầng thông tin; xây dựng nguồn nhân lực cho công tác thông tin - thư viện, qua đó chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Phó Giáo sư Viện trưởng nhấn mạnh mục tiêu cơ bản là đến năm 2018 xây dựng thành công hệ thống thư viện của Viện Hàn lâm là thư viện điện tử, nền móng cơ bản của thư viện số và kết nối được với các thư viện trên thế giới; đến năm 2022, hệ thống thư viện của Viện Hàn lâm là thư viện điện tử, thư viện số, hoàn chỉnh hoạt động liên thông trong toàn hệ thống, từ đó đề ra nhiệm vụ cần nhanh chóng số hóa toàn bộ nguồn tài nguyên thông tin, đổi mới phương thức hoạt động, chuẩn hóa các khâu nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả thông tin theo mô hình thư viện trung tâm (Thư viện KHXH) và thư viện thành viên (thư viện ở các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm). Nguồn lực thông tin cần được quy tụ và và chia sẻ trong toàn hệ thống thư viện của Viện Hàn lâm trên nền tảng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và thiết bị hiện đại, nhằm xây dựng thành công thư viện điện tử tích hợp và thư viện số trong thời gian sớm nhất. Trên cơ sở đó, tham luận đã đề xuất một số giải pháp đối với Viện Thông tin và Thư viện KHXH, các đơn vị trực thuộc và các thư viện chuyên ngành, một số kiến nghị đối với Viện Hàn lâm.

 

 

Cũng trong phiên thứ nhất, hội thảo đã nghe các công ty D&L, IDT, Nam Hoàng, IGroup trình bày các tham luận liên quan đến xu hướng phát triển của mô hình thư viện hiện đại, tư vấn các giải pháp có thể áp dụng cho hệ thống thư viện của Viện Hàn lâm nhằm đạt được mục tiêu xây dựng hệ thống thư viện hiện đại tại Viện Hàn lâm theo mô hình thư viện trung tâm - thư viện thành viên.

 

Trong phiên thứ hai, đại diện các phòng Khối nghiệp vụ thư viện của Viện Thông tin như Phòng Bổ sung - Trao đổi, Phòng Phân loại - Biên mục, Phòng Công tác bạn đọc, Phòng Nghiệp vụ thư viện đã trình bày các tham luận hướng dẫn cụ thể một số nghiệp vụ thư viện theo chức năng, nhiệm vụ của các phòng.

 

 

Các ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo, cán bộ thư viện của một số đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm đều bày tỏ sự đồng thuận trong việc cùng xây dựng, phát triển hệ thống thư viện của Viện Hàn lâm theo mô hình hiện đại; đồng thời đề xuất có sự quan tâm hơn của Lãnh đạo Viện Hàn lâm, của Viện Thông tin, của Ban quản lý Dự án thư viện để các thư viện trong Viện Hàn lâm đều được tăng cường hạ tầng kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị, số hóa tài liệu, bổ sung tài liệu ngoại văn, chuẩn hóa nghiệp vụ thư viện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tra cứu tài liệu phục vụ nghiên cứu, đào tạo tại Viện Hàn lâm, các viện chuyên ngành, Học viện KHXH.

 

Cũng tại Hội thảo, Viện Thông tin đã phát phiếu thăm dò nhu cầu đầu tư trang thiết bị và số hóa của các thư viện thành viên để làm cơ sở xây dựng đề án đầu tư tăng cường năng lực cho hệ thống thư viện của Viện Hàn lâm giai đoạn tiếp theo. Hội thảo “Trao đổi nghiệp vụ công tác thư viện năm 2017 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” đã thành công tốt đẹp. Các cán bộ làm công tác thư viện của Viện Hàn lâm nói chung và của Viện Thông tin nói riêng đã được tập huấn, trao đổi nghiệp vụ, giao lưu để tăng cường sự thống nhất về nghiệp vụ thư viện cũng như sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các thư viện của Viện Hàn lâm. Cũng qua hội thảo lần này, Viện Thông tin và Thư viện KHXH tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt, định hướng sự phát triển của hệ thống thư viện của Viện Hàn lâm hướng tới mô hình thư viện hiện đại, có tính đồng bộ, thống nhất, liên thông cao giữa các thư viện trong Viện Hàn lâm, có tính kết nối cao với các thư viện trong nước và quốc tế.

 

 

 

-PGS.TS. Vũ Hùng Cường-

 


Các tin đã đưa ngày: