Tọa đàm khoa học: Thông tin về Luật Thư viện 2019

10/07/2020

Tọa đàm khoa học: Thông tin về Luật Thư viện 2019
Ngày 8/7/2020, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Thông tin về Luật Thư viện 2019”. Diễn giả của buổi tọa đàm là TS. Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Tham dự buổi tọa đàm có đại diện Lãnh đạo Viện Thông tin KHXH, Phó Viện trưởng PGS.TS. Lê Hải Đăng, cán bộ thư viện Viện Thông tin KHXH và các thư viện trực thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, cùng nhiều cán bộ có quan tâm.

 

Mở đầu buổi tọa đàm, PGS.TS. Lê Hải Đăng đã phát biểu chào mừng, cảm ơn Vụ trưởng TS. Vũ Dương Thúy Ngà đã nhận lời là diễn giả buổi tọa đàm của Viện Thông tin KHXH, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. PGS.TS. Lê Hải Đăng cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của sự ra đời Luật Thư viện với tính cách là hành lang pháp lý để ngành thư viện, đội ngũ cán bộ thư viện thực hiện hiệu quả chức năng, công việc của mình. Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự hình thành và phát triển của các trung tâm thông tin, xa lộ thông tin, Luật Thư viện đã có những điểm mới cập nhật, sát thực với yêu cầu phát triển của xã hội hiện nay.

 

 

Nội dung thuyết trình của TS. Vũ Dương Thúy Ngà tập trung chỉ ra những nội dung căn bản, những điểm mới của Luật Thư viện; phân tích tác động của bộ luật đối với hiệu quả hoạt động của ngành thư viện, đối với chất lượng đời sống văn hóa, xã hội ở Việt Nam.

 

Luật Thư viện số 46/2019/QH14 đã được Quốc hội chính thức thông qua ngày 21/11/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020. Luật gồm 6 chương và 52 điều, quy định về thành lập thư viện; hoạt động thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện.

 

 

The diễn giả, Luật Thư viện 2019 đã khắc phục được nhiều hạn chế, bất cập của Pháp lệnh Thư viện năm 2000 với 6 điểm mới căn bản: 1- bổ sung loại hình thư viện ngoài công lập; 2- lấy ngày 21/4 là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; 3- mở rộng đối tượng được thành lập thư viện; 4- xây dựng và cung cấp dịch vụ thư viện số; 5- đẩy mạnh liên thông giữa các thư viện; 6- định kỳ hàng năm đánh giá hoạt động thư viện.

 

 

Vụ trưởng Vũ Dương Thúy Ngà nhấn mạnh nội dung chương 3 của Luật về Hoạt động thư viện, trong đó quy định rõ 5 nguyên tắc hoạt động thư viện. Một là lấy người sử dụng thư viện làm trung tâm, là đối tượng được hướng tới trong mọi hoạt động của thư viện; tạo lập môi trường thân thiện, bình đẳng; bảo đảm quyền tiếp cận và sử dụng thư viện của tổ chức, cá nhân. Hai là tài nguyên thông tin được thu thập, xử lý, lưu giữ, bảo quản và phổ biến phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và chuẩn nghiệp vụ liên quan trong lĩnh vực thư viện. Ba là thường xuyên đổi mới sáng tạo về quy trình, sản phẩm thông tin, dịch vụ thư viện trên cơ sở ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến. Bốn là thực hiện liên thông thư viện. Và năm là tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin, an ninh mạng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

 

 

Về tác động của bộ luật đối với hiệu quả hoạt động của ngành thư viện, đối với chất lượng đời sống văn hóa, xã hội ở Việt Nam, TS. Vũ Dương Thúy Ngà cho rằng, Luật Thư viện được ban hành đã cụ thể hóa các chế định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp 2013 về quyền tiếp cận thông tin, quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa. Luật Thư viện 2019 đã, đang và sẽ có những tác động rất lớn đến văn hóa đọc trong các tầng lớp nhân dân Việt Nam. Luật chú trọng việc phát triển văn hóa đọc, hiện đại hóa, cập nhật hóa hệ thống thư viện, và liên thông thư viện sẽ giúp ngành thư viện Việt Nam có thêm một động lực lớn để thúc đẩy sự phát triển, mở ra những hướng đi mới, từng bước tiệm cận với hệ thống thư viện các nước phát triển trong thời gian tới.

 

 

Bên cạnh nội dung thông tin về Luật Thư viện 2019, TS. Vũ Dương Thúy Ngà cũng dành thời gian giới thiệu kênh “Cùng bạn đọc sách” của Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); trao đổi cùng các đại biểu tham dự tọa đàm về giải pháp hiện thực hóa vai trò của cán bộ thư viện - những tác nhân truyền lửa, truyền cảm hứng, giúp lan tỏa văn hóa đọc, tham góp vào nỗ lực phát triển văn hóa, khoa học, giáo dục của đất nước, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam.

 

 

Tại buổi tọa đàm, TS. Vũ Dương Thúy Ngà cũng đã ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của Thư viện KHXH nói riêng, và các thư viện trực thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam nói chung với tính cách là điểm sáng trong toàn hệ thống thư viện Việt Nam; cùng trao đổi một số hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ với Thư viện KHXH với tư cách là Thư viện trung tâm trong hệ thống thư viện trung tâm - thư viện thành viên của Viện Hàn lâm. Diễn giả và các đại biểu tham dự tọa đàm đặc biệt quan tâm, đề cập đến sự phát triển thư viện số, quyền sở hữu trí tuệ, luật bản quyền; một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dịch vụ phục vụ bạn đọc, trong đó có phục vụ tài liệu số.

 

 

Kết thúc buổi tọa đàm, thay mặt Lãnh đạo Viện Thông tin KHXH, Phó Viện trưởng PGS.TS. Lê Hải Đăng đã tặng quà lưu niệm của Thư viện KHXH cho Vụ trưởng Vụ Thư viện. TS. Vũ Dương Thúy Ngà cũng đã trao tặng một số cuốn sách cho Thư viện KHXH và các thư viện trực thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

 

Buổi tọa đàm đã thành công tốt đẹp.

 

 

 

 

-MD-

 

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: