Tọa đàm khoa học: Một số vấn đề nổi bật của văn hóa Việt Nam

27/07/2018

Tọa đàm khoa học: Một số vấn đề nổi bật của văn hóa Việt Nam
Ngày 26/7/2018, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Viện Thông tin KHXH đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Một số vấn đề nổi bật của văn hóa Việt Nam” do diễn giả GS.TS. Lê Hồng Lý, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa dân gian trình bày. Tham dự buổi tọa đàm có các nghiên cứu viên thuộc Khối Thông tin cùng nhiều cán bộ có quan tâm.

Theo GS.TS. Lê Hồng Lý, văn hóa từ lâu không còn được nhận thức một cách đơn thuần là những cái hay và cái đẹp theo cách hiểu “văn” và “hóa”, hay thượng tầng kiến trúc, mà là mọi điều hiển hiện, gắn bó với cuộc sống của con người; nơi nào có con người, nơi đó có văn hóa. Văn hóa chỉ là sự khác biệt, chứ không có sự áp đặt, định kiến, không phân biệt cao thấp, đặc biệt là đối với văn hóa tộc người. Văn hóa có tính đa dạng, có tính tương đối. Văn hóa luôn biến đổi và cần đặt văn hóa trong tổng thể của nó, không nên tách biệt từng hiện tượng văn hóa ra khỏi bối cảnh, môi trường mà nó tồn tại. Chính từ những nhận thức mới này về văn hóa mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có những chính sách, đường lối văn hóa như Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; văn hóa được xem là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực của sự phát triển. Chủ trương đúng đắn của Đảng về văn hóa đang được lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, đem lại sinh khí mới cho đời sống văn hóa đất nước, dần hình thành những giá trị đạo đức mới, tốt đẹp, thể hiện trong thái độ sống, lối sống, phong cách lao động và học tập, ở tinh thần tự hoàn thiện cá nhân.

 

 

Về một số vấn đề văn hóa nổi bật ở Việt Nam hiện nay, GS.TS. Lê Hồng Lý đề cập đến việc gộp Tết âm với Tết dương, nên giữ hay nên bỏ Tết nguyên đán cổ truyền; việc lễ chùa, cúng vàng mã, dâng sao giải hạn; và sự xuất hiện của một số lễ hội sinh thực khí trong thời gian gần đây. Diễn giả cũng phân tích những vấn đề xoay quanh việc “thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” trở thành di sản thứ 10 của Việt Nam được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; đồng thời diễn giải xu thế xuống cấp trầm trọng của văn hóa đạo đức trong gia đình, nhà trường, xã hội.

 

 

Những điểm bất cập về văn hóa được GS.TS. Lê Hồng Lý nêu ra song hành với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị nghiên cứu văn hóa, hoạch định chính sách văn hóa và quản lý văn hóa; trong đó có nhấn mạnh vị trí, các chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Văn hóa thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Văn hóa và Phát triển thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Văn hóa thuộc trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

 

 

Nội dung bài thuyết trình đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận tại buổi tọa đàm. Các đại biểu tham dự cũng đã nhận được sự giải đáp của GS.TS. Lê Hồng Lý về một số vấn đề liên quan đến văn hóa tinh hoa, văn hóa giải trí, văn hóa truyền thống, văn hóa hỗn dung, và việc định hình bản sắc văn hóa Việt Nam.

 

Buổi tọa đàm đã thành công tốt đẹp.

 

 

 

-MD-

 

 

 


Các tin đã đưa ngày: