Vấn đề xây dựng xã hội nhường nhịn (14/02/2015)

Hiện nay, trong văn hóa giao tiếp nói chung, ở tất cả các trình độ, đang thiếu một đức tính, một phẩm chất - mà sự thiếu hụt đã đạt đến mức nghiêm trọng, nguy hiểm - đó là sự nhường nhịn, hay có thể diễn đạt ở các sắc thái khác là đức tính nhường nhịn, văn hóa nhường nhịn, thói quen giao tiếp nhường nhịn, lối ứng xử nhường nhịn. Tác giả bài viết nêu ra những cảm nhận ban đầu về tình trạng thiếu hụt này ở Việt Nam và đặt vấn đề về việc xây dựng một xã hội nhường nhịn, góp phần ngăn chặn những hiện tượng thiếu nhường nhịn, mà các hình thức căng thẳng, cực đoan của nó là tranh giành, cướp giật… sẽ được điều chỉnh và dần trở về với trạng thái bình thường của một xã hội có văn hóa, để từ đó xã hội ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.
Tác giả: Phan Tân

Những vấn đề lý luận chung của quan hệ trung tâm và ngoại vi trên cấp độ không gian văn hóa (14/02/2015)

Nói đến quan hệ trung tâm và ngoại vi về phương diện văn hóa trước hết là nói đến quan hệ trong không gian văn hóa. Đây là môi trường mà sự tác động qua lại giữa trung tâm và ngoại vi được thể hiện rõ nhất. Mối quan hệ này không phải lúc nào cũng diễn ra thuận lợi cho sự phát triển. Vấn đề là quan niệm không gian văn hóa như thế nào và nhìn nhận nó từ quan điểm gì. Hiểu rõ mối quan hệ giữa trung tâm và ngoại vi trong không gian văn hóa sẽ giúp ta giải quyết các mâu thuẫn và những xung đột khả dĩ giữa hai phạm trù này. Đó chính là điều quan trọng của mối quan hệ giữa trung tâm và ngoại vi, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa.
Tác giả: Nguyễn Văn Dân

Xây dựng hệ giá trị văn hóa Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập (14/02/2015)

Hệ giá trị chung của con người Việt Nam hiện nay cần dựa trên sự năng động hóa những giá trị truyền thống thông qua các hình thức và mức độ khác nhau như thay đổi cấu trúc và nội dung, đồng thời bổ sung những giá trị mới mang tính phổ biến của thời đại như công bằng, bình đẳng, tự do, dân chủ, tôn trọng luật pháp và quyền lợi cá nhân…
Tác giả: Đào Đình Thưởng

Giám sát thực hiện trách nhiệm hành chính - Nhìn từ quan điểm của David H. Rosenbloom (14/02/2015)

Nội dung cuốn sách “Khoa học hành chính công: tiếp cận quản lý, chính trị và pháp luật” của David H. Rosenbloom và các tác giả đã luận giải một cách sâu sắc tính tất yếu của việc giám sát hành chính, những khó khăn trong giám sát hành chính, đồng thời nêu lên cơ chế để bảo đảm thực hiện trách nhiệm hành chính. Nội dung bài viết góp phần làm sáng tỏ những điều này.
Tác giả: Nguyễn Trọng Bình

Về vai trò của kinh tế thị trường trong sự phát triển xã hội (14/02/2015)

Bài viết gồm hai phần nội dung: 1- Quan niệm về kinh tế thị trường và đặc trưng của kinh tế thị trường hiện đại. 2- Vai trò của kinh tế thị trường đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia.
Tác giả: Phạm Xuân Hoàng

Các yếu tố cản trở sự tham gia nghiên cứu khoa học của phụ nữ - Nhìn từ quan điểm giới (trường hợp tỉnh An Giang) (14/02/2015)

Nội dung bài viết khái quát về tình hình tham gia nghiên cứu khoa học của phụ nữ hiện nay, đồng thời phân tích các yếu tố cản trở sự tham gia của phụ nữ trong nghiên cứu khoa học từ quan điểm giới, nghiên cứu trường hợp các cơ sở giáo dục - đào tạo tại tỉnh An Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học gặp khá nhiều rào cản, từ những rào cản liên quan đến bản thân, gia đình cho đến những rào cản thuộc về cơ chế chính sách, môi trường làm việc…
Tác giả: Phan Thuận, Trần Thị Kim Liên