Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia - 50 năm xây dựng và phát triển (29/09/2008)

Bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia khái quát những thành tựu cơ bản trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, trong việc xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học của Trung tâm; đồng thời khẳng định những đóng góp to lớn của các nhà khoa học trong việc cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ việc hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Bài phát biểu cũng đặc biệt nhấn mạnh những nhiệm vụ của Trung tâm trong giai đoạn mới, đánh giá cao sự quan tâm của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đối với sự phát triển khoa học xã hội nói chung và Trung tâm nói riêng trong một nửa thế kỷ qua.
Tác giả: Đỗ Hoài Nam

Về công tác luân chuyển cán bộ (29/09/2008)

Tác giả trình bày những kết quả đạt được và những hạn chế sau một năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý; đồng thời rút ra một số kinh nghiệm về thực hiện công tác luân chuyển cán bộ.
Tác giả: Nguyễn Văn Ân

Chủ nghĩa khủng bố toàn cầu: vấn đề và cách tiếp cận (29/09/2008)

Phần tiếp theo của bài viết tập trung giải đáp câu hỏi: Liệu các nước phát triển phương Tây, trước hết là Mỹ, có liên đới gì và chịu trách nhiệm đến đâu trước hiểm hoạ khủng bố toàn cầu diễn ra liên tiếp hiện nay?
Tác giả: Lại Văn Toàn

Phát hiện mới sẽ được công bố: Phần tiếp theo trọn bộ của Đại Nam thực lục chính biên (29/09/2008)

Bài viết giới thiệu một phát hiện mới sẽ được công bố: phần chép tay chữ Hán của bộ sách Đại Nam thực lục chính biên về các đời vua Thành Thái, Duy Tân, Khải Định mới được tìm thấy tại Thư viện Trường Viễn Đông Bác Cổ (EFEO), Paris.
Tác giả: Trần Đức Cường

Các biện pháp đổi mới hoạt động thông tin thư viện đại học (29/09/2008)

Phân tích thực trạng hoạt động thông tin thư viện đại học với những nguyên nhân dẫn đến tính thụ động phổ biến hiện nay, tác giả đề xuất một số biện pháp đổi mới là: đa dạng hoá hoạt động thông tin thư viện trên cơ sở nguồn tin thích hợp; tạo sự tương hợp trong hoạt động thông tin thư viện của trường đại học với các cơ quan thông tin thư viện, các tổ chức nghiên cứu, đào tạo bên ngoài; xây dựng chiến lược phát triển hoạt động thông tin thư viện đại học phù hợp với các chương trình, mục tiêu phát triển của trường đại học; xây dựng và phát triển theo hướng hệ thống thông tin thư viện hiện đại hoá, đồng bộ, có khả năng tương thích cao; và chú trọng vai trò quản lý của Nhà nước đối với hoạt động thông tin thư viện đại học.
Tác giả: Trần Mạnh Tuấn

Nền kinh tế tri thức - mối liên hệ với công nghệ thông tin và truyền thông (29/09/2008)

Bài viết đề xuất việc xây dựng một cầu nối giữa các tổ chức nghiên cứu về “xã hội tri thức” với cuộc cách mạng công nghệ thông tin và truyền thông bằng cách phân biệt rõ “thông tin” và “tri thức”; đồng thời phân tích, làm rõ vai trò của các mạng lưới xã hội và các công nghệ mới trong lĩnh vực thông tin và truyền thông hiện nay.
Tác giả: Steinmueller W. Edward; Đỗ Tiến Đạt l.th.

Các nguyên tắc hoạt động cơ bản của WTO (29/09/2008)

Bài viết giới thiệu về các nguyên tắc hoạt động cơ bản của WTO - các nguyên tắc được các thành viên của GATT và WTO rất coi trọng nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh thông thoáng, ổn định và có thể dự đoán trước.
Tác giả: Thế Hà g.th.

Không được hạ thấp chủ nghĩa yêu nước trong sách giáo khoa về văn học (29/09/2008)

Cuốn sách “Văn học Nga thế kỷ XX” do S. Timina chủ biên, Nhà xuất bản Đại học (Nga), 2002, dùng cho sinh viên các trường đại học, thực chất mang tính bài Xô viết và chống chủ nghĩa yêu nước, bứt thế hệ trẻ ra khỏi cội rễ của mình, khỏi truyền thống yêu nước, hạ thấp tinh thần giác ngộ dân tộc, làm giảm thiểu ở các sinh viên niềm tự hào dân tộc và lòng khao khát sự công bằng xã hội.
Tác giả: Ognev A.; Lê Sơn d.