Cuộc hành trình của trí tuệ và bản lĩnh Đảng ta (13/10/2008)

Nhìn nhận lại quá trình hoạt động cách mạng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay, trên bình diện sử học, các tác giả phân tích và lý giải nội dung của Cương lĩnh chính trị, các nghị quyết của các kỳ Đại hội, các hội nghị Trung ương và những điều chỉnh lớn về chiến lược của Đảng, những thành tựu đạt được của Đảng; trên cơ sở đó khẳng định sự sáng tạo, đổi mới đầy trí tuệ và bản lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hành trình lịch sử 75 năm với không ít những khó khăn và thử thách.
Tác giả: Đinh Xuân Lâm, Bùi Đình Phong

Một số vấn đề lý luận về doanh nghiệp nhà nước - chính sách và giải pháp tiếp tục đổi mới doanh nghiệp nhà nước ở nước ta (13/10/2008)

Tác giả phân tích vai trò kinh tế, vai trò chính trị và vai trò xã hội của các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam, trong đó nêu rõ những thành tựu chủ yếu của quá trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước thời gian qua, những vấn đề đặt ra cần tiếp tục giải quyết cả về lý luận và thực tiễn hiện nay.
Tác giả: Nguyễn Cúc

Báo cáo phát triển Việt Nam 2005. Quản lý và điều hành (13/10/2008)

Bài viết lược thuật những nội dung chính của Báo cáo phát triển Việt Nam 2005 có tiêu đề “Quản lý và điều hành” với ba chương đề cập đến mười thách thức quan trọng hiện nay của Việt Nam như làm thế nào để tăng cường quản trị nhà nước, cải thiện việc quản lý chi tiêu công, nâng cao chất lượng của đầu tư công và kiềm chế tham nhũng…
Tác giả: Ngân hàng thế giới tại Việt Nam; Quốc Đạt l.th.

Để con người có thể phát triển bền vững (13/10/2008)

Phát triển con người một cách bền vững là phát triển thường xuyên, liên tục và lâu dài tất cả những năng lực thể chất, tinh thần, trí tuệ, nhân cách, tức là phát triển những năng lực bản chất nhất nhưng đang ở dưới dạng tiềm năng của con người nhằm làm phong phú thêm và ngày một nâng cao hơn chất lượng cuộc sống của mỗi người cũng như của cả cộng đồng, đồng thời qua đó tạo động lực bền vững cho sự phát triển kinh tế - xã hội.
Tác giả: Nguyễn Trọng Chuẩn

Vài khía cạnh về lý luận kế hoạch hoá hoạt động nghiên cứu - phát triển (13/10/2008)

Kế hoạch hoá hoạt động nghiên cứu - phát triển là một vấn đề phức tạp, được hình thành dựa trên những cơ sở lý luận nhất định. Bài viết tập trung trình bày hai nội dung quan trọng liên quan tới lý luận kế hoạch hoá hoạt động nghiên cứu - phát triển, đó là: vai trò của nhà nước và quan hệ kế hoạch với thị trường trong hoạt động nghiên cứu - phát triển.
Tác giả: Hoàng Xuân Long

Phát triển bền vững và xã hội thông tin: xu thế, vấn đề, mâu thuẫn (13/10/2008)

Tìm được sự cân bằng tự nhiên giữa nhu cầu vận hành của môi trường xung quanh và nhu cầu vật chất có xu hướng gia tăng của con người là mục tiêu của phát triển bền vững. Khi phần lớn các nước phát triển đã bước trên con đường xây dựng xã hội thông tin như hiện nay, một số vấn đề lý luận và thực tiễn đã nảy sinh, trong đó có mối tương quan giữa quan niệm xã hội thông tin và quan niệm phát triển bền vững. Phân tích nội dung và định hướng mục tiêu của ba cách tiếp cận song hành: “đồng tiến hoá”, “phát triển bền vững” và “trí quyển” đối với vấn đề lý luận nêu trên, tác giả đưa ra những nhận định xác đáng về xu thế, vấn đề và mâu thuẫn giữa phát triển bền vững và xã hội thông tin.
Tác giả: Levin A. I.; Nguyễn Thị Luyến l.th.

Tiềm năng của chủ nghĩa Marx đã cạn kiệt rồi chăng? (13/10/2008)

Dưới góc độ triết học và kinh nghiệm lịch sử, tác giả phân tích và chứng minh, chủ nghĩa Marx không giả khoa học, không nguỵ tạo, không bị lỗi thời; trái lại vẫn đầy tiềm năng sáng tạo, tiềm năng tinh thần và những tư tưởng của học thuyết Marx vẫn có sức sống trường tồn, và trong tương lai nó sẽ được tái sinh lần thứ hai.
Tác giả: Aleksandr Dzjura; Phạm Vũ d.