Mô hình công tác dân vận hiện nay: một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn (21/11/2011)

Một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn của mô hình công tác dân vận hiện nay ở Việt Nam được tác giả trình bày theo 5 phần nội dung: 1- Mối quan hệ giữa dân vận và dân chủ. 2- Dân vận với tư cách là quá trình thông tin về vấn đề của xã hội. 3- Dân vận là quá trình giải quyết vấn đề có sự tham gia của người dân. 4- Sự biến đổi mô hình dân vận trong tình hình hiện nay ở nước ta. 5- Một số yếu tố ảnh hưởng tới dân vận.
Tác giả: Lê Ngọc Hùng

Hệ thống chính trị với việc phát huy tính tích cực xã hội của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay (21/11/2011)

Bài viết trình bày những vấn đề nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và ảnh hưởng hạn chế của nó tới tính tích cực xã hội của giai cấp công nhân Việt Nam; phân tích và làm rõ vai trò của hệ thống chính trị - bao gồm Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc phát huy tính tích cực xã hội của giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Tác giả: Nguyễn Thị Xuân

Về chế độ hưu trí ở nước ta hiện nay (21/11/2011)

Khái quát đôi nét về chế độ hưu trí với sự đảm bảo tài chính cho quỹ hưu trí, mức trợ cấp hưu trí và thời gian người lao động được hưởng trợ cấp, tác giả bài viết chú trọng đề cập đến một số quy định về chế độ hưu trí đối với người lao động Việt Nam, đi sâu phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp trước những vấn đề đặt ra đối với việc thực hiện chế độ hưu trí ở Việt Nam.
Tác giả: Lê Thi

Về một số biến đổi trong đời sống văn hóa của người H’mông ở Tây Bắc dưới tác động của Đạo Tin lành (trường hợp Huổi Luông, Phong Thổ, Lai Châu) (21/11/2011)

Thông qua kết quả khảo sát thực tế, bài viết phân tích, lý giải những biến đổi trong đời sống văn hóa thể hiện qua các phong tục tiêu biểu như nhà cửa, ăn uống, quan hệ dòng họ, hôn nhân, tang ma của người H’mông vùng Tây Bắc (trường hợp xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) dưới tác động của Đạo Tin lành. Đồng thời lưu ý một số vấn đề đối với cán bộ làm công tác tôn giáo trên địa bàn có người H’mông theo Đạo Tin lành.
Tác giả: Phùng Thị Dự

Chương trình đánh giá quốc tế PISA tại Việt Nam (21/11/2011)

Giới thiệu tổng quan về khái niệm, mục đích, một số đặc điểm và yêu cầu của Chương trình đánh giá quốc tế PISA, tác giả tìm hiểu những cơ hội và thách thức khi Việt Nam tham gia Chương trình PISA và khuyến nghị một số giải pháp cần thực hiện để triển khai PISA.
Tác giả: Lê Thị Mỹ Hà

Về đặc điểm hành vi tiêu dùng của người Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh (21/11/2011)

Trên cơ sở phân tích các kết quả điều tra, nghiên cứu của các công ty nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, tác giả chỉ rõ những điểm tương đồng và khác biệt trong hành vi tiêu dùng của người dân ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Những điều rút ra từ nghiên cứu này cho thấy rõ những thay đổi trong hành vi tiêu dùng của người dân so với hình ảnh truyền thống thường thấy trong quan niệm của chúng ta.
Tác giả: Nguyễn Hoàng Ánh

Nền dân chủ thử nghiệm của Đài Loan (21/11/2011)

Bài viết giới thiệu nội dung cuốn sách gồm 5 chương “Nền dân chủ thử nghiệm của Đài Loan” của John  F. Copper - cung cấp cho độc giả một đánh giá thú vị và gây tranh cãi về quá trình dân chủ hóa tại Đài Loan trong kỷ nguyên cầm quyền của Trần Thủy Biển (2000-2008). Chương 1 phác thảo những lý giải của tác giả về một số chuyển biến chính trị quan trọng ở Đài Loan trong những năm gần đây. Chương 2 tập hợp những bình luận có giá trị về quá trình dân chủ hóa trong những năm đầu nhiệm kỳ Tổng thống của Trần Thủy Biển. Chương 3 phân tích quá trình dân chủ hóa trong những năm cuối nhiệm kỳ Tổng thống của Trần Thủy Biển. Chương 4 đánh giá trên tinh thần phê phán một số bài học có thể được rút ra từ kỷ nguyên Trần Thủy Biển. Và chương 5 đưa ra một phân tích ngắn gọn có tính hồi cố về giai đoạn Trần Thủy Biển làm Tổng thống, đồng thời đưa ra một vài so sánh với chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Mã Anh Cửu.
Tác giả: John F. Copper; Lê Xuân Tùng d.