Quan điểm của các nhà lý luận thuộc trường phái macxit Áo về chủ nghĩa xã hội (18/11/2014)

Trên cơ sở khái lược đôi nét về trường phái macxit Áo, nội dung bài viết tập trung phân tích quan điểm lý luận về chủ nghĩa xã hội của một số đại diện tiêu biểu: O. Bauer (1881-1938), M. Adler (1873-1937), R. Hilferding (1877-1941), K. Renner (1870-1950), và E. Haimann (1889-1967).
Tác giả: Nguyễn Chí Hiếu

Hội thảo khoa học: Bảo vệ, phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học trong giai đoạn hiện nay (18/11/2014)

Bài viết tổng thuật nội dung Hội thảo khoa học “Bảo vệ, phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học trong giai đoạn hiện nay” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức - một trong những nỗ lực nhằm tiếp tục khẳng định giá trị và sức sống vững bền của chủ nghĩa xã hội khoa học; đồng thời kiến giải những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cũng như trên thế giới hiện nay; tìm ra những giải pháp, những bước đi tích cực cho thời gian tới.
Tác giả: Vũ Thị Xuân Mai t.th.

Tình hình tiếp thu các lý thuyết văn học của thế giới từ ngày Đổi mới đến nay (18/11/2014)

Bài viết gồm hai phần nội dung: 1- Những thành tựu đã đạt được về mặt đường lối nghiên cứu văn học của Việt Nam. 2- Một số hạn chế cần khắc phục khi tiếp thu lý thuyết văn học nước ngoài: chưa chú ý đầy đủ đến tính khả dụng của lý thuyết, tình trạng sai biệt trong tiếp thu lý thuyết, tình trạng thiếu suy xét trong tiếp thu.
Tác giả: Nguyễn Văn Dân

Về việc vận dụng các mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ (18/11/2014)

Tổng lược các nghiên cứu chính về việc đánh giá chất lượng dịch vụ cho thấy các nghiên cứu chủ yếu dừng lại ở việc vận dụng một mô hình nhất định (chủ yếu là mô hình SERVQUAL), có rất ít những nghiên cứu so sánh có tính kiểm định và khái quát hơn trong vận dụng các mô hình lý thuyết đánh giá chất lượng dịch vụ, cũng như cung cấp những hàm ý quản lý có tính tổng hợp hơn. Với ý nghĩa đó, kết quả nghiên cứu được trình bày trong bài viết nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan về thực trạng vận dụng các mô hình nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ. Trên cơ sở đó, chỉ rõ các cơ hội và đề xuất một số định hướng trong việc nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ.
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuệ Quang

Vấn đề sinh kế của nông dân: tiếp cận lý thuyết và thực tiễn (18/11/2014)

Bài viết đề cập một số quan điểm tiếp cận trong nghiên cứu về sinh kế: lý thuyết phát triển, học thuyết kinh tế hộ và khung sinh kế bền vững; phân tích nội dung những nghiên cứu sinh kế ở Việt Nam: sinh kế gắn với chính sách và thị trường, sinh kế gắn với nông nghiệp và phát triển nông thôn; trình bày một số gợi mở về tiếp cận nghiên cứu sinh kế hiện nay.
Tác giả: Nguyễn Đức Hữu

Về việc phát huy vai trò già làng, trưởng bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số (trường hợp địa bàn tỉnh Lâm Đồng) (18/11/2014)

Già làng, trưởng bản trong cộng đồng dân cư các dân tộc thiểu số ở nước ta thực sự là lực lượng nòng cốt, là cầu nối giữa dân với Đảng, với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc. Họ đã có những đóng góp đáng kể cho xã hội, đặc biệt là trong việc hỗ trợ chính quyền địa phương ổn định an ninh chính trị tại địa bàn. Nội dung bài viết tập trung làm rõ vai trò, vị trí của già làng, trưởng bản thuộc các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng và đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ này trong thời kỳ mới.
Tác giả: Trần Minh Đức

Một số vấn đề dạy ngoại ngữ cho trẻ: thời điểm và phương pháp (18/11/2014)

Tác giả bài viết mong muốn góp một số ý kiến nhỏ giải tỏa phần nào thắc mắc của các vị phụ huynh về việc cho trẻ học ngoại ngữ sớm có ảnh hưởng hay không đến khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ. Tập trung vào tiếng Anh - lựa chọn ngoại ngữ phổ biến hiện nay của các bậc phụ huynh, bài viết phân tích cái lợi và cả nguy cơ có thể gặp phải khi cho trẻ học ngoại ngữ sớm.
Tác giả: Huỳnh Thị Bích Vân