Nghị định của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ (29/09/2008)

Ngày 31 tháng 08 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký ban hành Nghị định số 159/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ. Nghị định gồm 7 chương, 34 điều, trong đó thể hiện các quan điểm chỉ đạo chủ yếu của Chính phủ; đồng thời nhằm quán triệt và hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Khoa học và Công nghệ đối với hoạt động thông tin khoa học và công nghệ nói chung, đặc biệt là đối với các Điều 25 và Điều 45 nói riêng. Tạp chí Thông tin KHXH đăng toàn văn Nghị định để bạn đọc và các tổ chức / cán bộ thông tin có thể nghiên cứu, vận dụng.
Tác giả: Chính phủ Việt Nam; Tạp chí Thông tin KHXH g.th.

Khoa học trong xã hội ngày nay (29/09/2008)

Bài viết trình bày, phân tích và luận giải mối quan hệ biện chứng giữa khoa học và phát triển, giữa khoa học và văn hoá; đặc biệt tập trung phân tích vai trò của khoa học như là một nhân tố văn hoá tác động đến sự phát triển đất nước; trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp cụ thể đối với các cơ quan quản lý khoa học và giáo dục của Việt Nam.
Tác giả: Đặng Mộng Lân

Phụ nữ trong khoa học: hôm qua, hôm nay và ngày mai (29/09/2008)

Bài viết trình bày khái quát những đóng góp, những thành tựu cơ bản trong nghiên cứu khoa học của phụ nữ qua các thời kỳ lịch sử cổ đại, trung đại, cận đại và hiện đại.
Tác giả: Bogdanov I. F.; Nguyễn Thị Luyến l.th.

Đào Duy Anh và sự kết hợp cách mạng với văn hoá (29/09/2008)

Phân tích nội dung khoa học những công trình nghiên cứu của Đào Duy Anh, tác giả luận giải rõ sự kết hợp nhuần nhuyễn cách mạng với văn hoá; những đóng góp xuất sắc của ông với việc xây dựng nền móng cho một nền văn hoá cách mạng nước nhà.
Tác giả: Đinh Xuân Lâm

Bàn về tiêu chuẩn của doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá (29/09/2008)

Tác giả đề cập đến vị thế và vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; đồng thời khái quát những yêu cầu, những tiêu chuẩn cơ bản của doanh nhân để làm căn cứ cho chiến lược xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam hiện nay. Doanh nhân phải là những người có bản lĩnh chính trị, nắm vững chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định cụ thể về các lĩnh vực kinh doanh chuyên ngành; phải có ý thức và thường xuyên củng cố, nâng cao uy tín; phải có kiến thức chung về thị trường và có kiến thức chuyên ngành; có năng lực tổ chức, điều hành, quản lý công việc kinh doanh; có khả năng ngoại giao, năng động, sáng tạo và thích ứng với mọi môi trường, hoàn cảnh; biết phân tích, dự báo các khả năng sẽ xảy ra phục vụ quá trình kinh doanh; biết lắng nghe, cầu thị, quyết đoán và dám chịu trách nhiệm; không ngừng thu hút nhân tài, sử dụng và bồi dưỡng nhân tài trên nhiều lĩnh vực trong quá trình kinh doanh; phải có đạo đức nghề nghiệp, biết chăm lo đến lợi ích của người lao động, của cộng đồng dân cư xung quanh và lợi ích của dân tộc.
Tác giả: Ngô Quang Minh

Hội thảo Á - Âu về đa dạng văn hoá và trao đổi văn hoá trong bối cảnh toàn cầu hoá (29/09/2008)

Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 09 năm 2004, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá - Thông tin và Quỹ Á - Âu (ASEF), Cộng đồng Bỉ nói tiếng Pháp đã đồng tổ chức “Hội thảo Á - Âu về đa dạng văn hoá và trao đổi văn hoá trong bối cảnh toàn cầu hoá”. Chủ đề chính được tập trung thảo luận là Dự thảo Công ước về việc bảo vệ đa dạng của các nội dung văn hoá và các biểu đạt nghệ thuật của UNESCO. Các chủ đề khác cũng được nêu ra trao đổi tại Hội thảo bao gồm: mốc pháp lý và các giá trị xã hội; những luận chứng kinh tế - xã hội và nhân văn; các hoạt động văn hoá nghệ thuật và thị trường văn hoá; trách nhiệm của Nhà nước; các nội dung văn hoá và sự bổ trợ.
Tác giả: Quế Chi t.th.

Sự lành mạnh tinh thần của nhân dân và văn học (29/09/2008)

Giá trị học với tư cách là lý thuyết về giá trị, trước hết là các giá trị tinh thần - đó chính là cái mới trong việc nhận thức khoa học hiện nay về di sản vĩ đại của văn học Nga, di sản này đã bộc lộ đặc biệt rõ nét vào thời gian gần đây.
Tác giả: Kuznecov F.; Lê Sơn d.