Xác định cơ sở lý luận hay logic của việc phát triển văn hoá và con người Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế (28/11/2008)

Để làm sáng tỏ logic biện chứng, tạo lập hệ thống chỉnh thể cơ sở lý luận tổng hợp, toàn diện cho sự phát triển văn hoá và con người Việt Nam trong quá trình đổi mới, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, theo tác giả, có thể dựa trên cơ sở lý luận của triết học văn hoá và triết học nhân văn, và phải làm sáng tỏ hệ 20 vấn đề, trong đó có: (1) giữa duy lý và phi lý, tinh thần và thể xác, ý thức và vô thức; (2) giữa nhu cầu, lợi ích, lý tưởng và hành động; (3) con người, làm người - đời người và cuộc sống; (4) giữa khoa học, nghệ thuật, đạo đức và tâm linh; (5) giữa thống nhất và đa dạng, giàu bản sắc, giàu cá tính; (6) giữa tự nhiên và xã hội loài người, con người sinh học và văn hoá; (7) giữa cá nhân - vị nhân và cộng đồng; (8) giữa con người - gia đình giai cấp, dân tộc và quốc tế; (9) giữa lý luận, chính sách và thực tiễn; (10) giữa giao lưu, hội nhập, tiếp biến và liên văn hoá; v.v…
Tác giả: Hồ Bá Thâm

Văn hoá đạo đức ở nước ta hiện nay. Vấn đề và giải pháp (28/11/2008)

Sau hơn 20 năm đổi mới, đời sống kinh tế - xã hội ở Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều yếu tố mới, nét mới trong các giá trị, chuẩn mực, khuôn mẫu đạo đức xuất hiện. Các quan hệ đạo đức truyền thống của dân tộc được phục hồi, giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố xã hội, gia đình và cộng đồng. Bên cạnh đó, những tác động mặt trái của kinh tế thị trường cũng dẫn đến sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức và lối sống ngày càng phổ biến, trầm trọng. Ba phần nội dung của cuốn sách góp phần lý giải cho câu hỏi vì sao văn hoá đạo đức ở Việt Nam hiện nay có nhiều biểu hiện tiêu cực như vậy, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng nền văn hoá đạo đức ở nước ta hiện nay.
Tác giả: Lê Quý Đức, Hoàng Chí Bảo ch.b.; Vũ Hoàng l.th.

Khủng hoảng tài chính ở Mỹ: hệ luỵ của những sai lầm về mặt thể chế (28/11/2008)

Sự suy thoái của kinh tế Mỹ trong năm 2008 là biểu hiện của một cuộc khủng hoảng về thể chế tài chính. Cụ thể là: tự do hoá về tài chính đã đạt tới mức cao nhất ở Hoa Kỳ; các tổ chức tài chính độc lập và vượt hoàn toàn ra ngoài khả năng kiểm soát của Quỹ dự trữ liên bang; các ngân hàng say sưa đầu tư vào chứng khoán mà trước tiên là chứng khoán trong lĩnh vực bất động sản; các ngân hàng tranh đua mở rộng dịch vụ bảo hiểm cho vay đầu tư bất động sản; các ngân hàng thương mại gia tăng năng lực “ảo” khi các tổ chức tài chính cho vay thế chấp dưới chuẩn,… Nội dung bài viết phân tích những biểu hiện sai lầm về mặt thể chế trên đây và nhận định, nền kinh tế Mỹ hiện đang bị “ốm” thực sự - một sự mưng vỡ của khối u từ bên trong thể chế nền kinh tế.
Tác giả: Nguyễn Xuân Thắng

Pháp luật Việt Nam về phòng, chống bạo lực gia đình (28/11/2008)

Tác giả bài viết trình bày một số suy nghĩ bước đầu về các quy định cụ thể về phòng, chống bạo lực gia đình trong Luật phòng, chống bạo lực gia đình; đồng thời đề xuất một số giải pháp để việc thực thi Luật phòng, chống bạo lực gia đình thực sự có hiệu quả.
Tác giả: Hoàng Mai Hương

Giá trị đạo đức cá nhân qua khảo sát ở các làng ven đô Hà Nội hiện nay (28/11/2008)

Qua nghiên cứu khảo sát giá trị đạo đức cá nhân ở các làng ven đô Hà Nội hiện nay ở hai cấp độ: (1) cá nhân với cộng đồng, với người khác, và (2) cá nhân với chính bản thân mình, tác giả bài viết khẳng định cấp độ (1) lớn hơn cấp độ (2) và điều này không chỉ đúng với các cá nhân ở làng xã ven đô mà còn đúng với toàn bộ người dân Việt Nam.
Tác giả: Ngô Văn Giá

Về triết lý giáo dục và triết lý giáo dục ở Việt Nam (28/11/2008)

Trong một vài năm trở lại đây, vấn đề “triết lý giáo dục”, “triết học giáo dục” đã trở thành một sự kiện thời sự được nhiều người quan tâm, bàn thảo. Xem xét những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn giáo dục, các nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý có tâm huyết đều muốn tìm lối ra cho nền giáo dục nước nhà bằng một cuộc cải cách giáo dục toàn diện và triệt để. Nhằm thông tin và bình luận về vấn đề này trên phạm vi thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, ngày 18/09/2008, tại Viện Thông tin Khoa học xã hội đã diễn ra Hội thảo khoa học “Một số vấn đề về triết lý giáo dục và triết lý giáo dục ở Việt Nam: Thông tin và bình luận”. Bài viết tổng thuật những nội dung chính của Hội thảo.
Tác giả: Mai Diên t.th.

Khắc phục những nếp nghĩ rập khuôn (28/11/2008)

Bài viết chỉ ra những quan niệm rập khuôn, lạc hậu về marketing trong lĩnh vực thư viện ở Nga; trình bày các giải pháp khắc phục cụ thể đã được thực thi tại Thư viện khoa học - trường Đại học Sư phạm quốc gia Novosibir, và xem đó là một trong số nhiều kinh nghiệm để cùng các thư viện khác hướng tới mục đích chung là đáp ứng một cách đầy đủ và có chất lượng nhất nhu cầu của bạn đọc.
Tác giả: Anna Zemcova; Hoài Phúc d.