Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và các vấn đề đặt ra cho Việt Nam (20/11/2009)

Cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu hiện nay với bản chất tái cấu trúc và phân bổ lại quyền lực xuất phát từ bốn nhóm nguyên nhân cơ bản. Nguyên nhân trực tiếp: khủng hoảng cho vay nhà đất và khủng hoảng tín dụng. Nguyên nhân chủ yếu - trực tiếp: sự yếu kém của hệ thống tài chính - ngân hàng. Nguyên nhân cơ bản (nền tảng): sự mất cân bằng kinh tế toàn cầu sâu sắc kéo dài, phá vỡ các tương quan và cục diện phát triển hiện có. Nguyên nhân gắn với nguyên lý vận hành của hệ thống kinh tế thị trường. Trong khung cảnh hậu khủng hoảng của thế giới, nền kinh tế Việt Nam phải chịu ảnh hưởng của ba nhóm tác động. Một là, tác động khủng hoảng ngắn hạn, làm cho nền kinh tế và xã hội gặp nhiều khó khăn, cộng hưởng với những khó khăn to lớn trong hai năm gia nhập WTO. Hai là, chiến lược tái cấu trúc dưới áp lực di chuyển, áp lực cạnh tranh của thế giới. Ba là, cơ hội nhận diện lại thời đại và đổi mới tư duy triệt để.
Tác giả: Trần Đình Thiên

Những tiêu chí cơ bản của con người Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay (20/11/2009)

Phần đầu của bài viết trình bày hai tiêu chí cơ bản đầu tiên cần có của con người văn hóa Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay, đó là sức khỏe tốt và tinh thần yêu nước nồng nàn. Để con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế, xã hội thì con người phải là con người chất lượng cao về nhiều mặt, trong đó sức khỏe là một trong những mặt tối cần thiết và tiên quyết. Còn để thực hiện nhiệm vụ bức bách của toàn dân tộc lúc này là phải tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, phát triển nhanh và bền vững hơn, hơn lúc nào hết, tinh thần yêu nước phải được khơi dậy và phải được phát huy cao độ, tính nồng nàn của tinh thần yêu nước phải được thể hiện, phải trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của đất nước.
Tác giả: Lương Việt Hải

Chủ quyền quốc gia và vấn đề chủ quyền quốc gia ở Việt Nam (20/11/2009)

Trên cơ sở đề cập đến một số vấn đề thuộc khái niệm chủ quyền, chủ quyền quốc gia, tác giả bài viết phân tích những nội dung căn bản về chủ quyền quốc gia ở Việt Nam được khẳng định trong tư tưởng Hồ Chí Minh, trong các bản Hiến pháp từ năm 1946 đến năm 1992 (sửa đổi năm 2001), đặc biệt là sự cụ thể hóa và hiện thực hóa bằng mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân; đồng thời xem xét những thách thức đặt ra đối với vấn đề chủ quyền quốc gia ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.
Tác giả: Trần Thành

Phát triển nông nghiệp, nông thôn của Nhật Bản - kinh nghiệm cho Việt Nam (20/11/2009)

Nông nghiệp, nông thôn luôn là những vấn đề được quan tâm ở tất cả các nước. Tùy theo cách giải quyết của mỗi nước trong quá trình công nghiệp hóa mà vấn đề này tác động tích cực hay hạn chế đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Bài viết tập trung xem xét và nêu lên một số thành công trong chính sách giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông thôn ở Nhật Bản - một nước phát triển nông nghiệp theo hướng thâm canh với trình độ cơ giới hóa, hóa học hóa, thủy lợi hóa và điện khí hóa vào hàng bậc nhất trên thế giới; nêu một số gợi mở chính sách cho Việt Nam.
Tác giả: Nguyễn Hồng Thu

Thế giới đa chiều - lý thuyết và kinh nghiệm nghiên cứu khu vực (20/11/2009)

Cuốn sách gồm bảy chương. Chương I dẫn luận. Chương II khái quát tình hình nghiên cứu khu vực trên thế giới như châu Âu, Mỹ, châu Á và Việt Nam. Chương III và chương IV phân tích các bình diện cấu trúc - chức năng của quốc gia và làm rõ các yếu tố tạo nên sức mạnh tổng hợp quốc gia. Chương V nghiên cứu vấn đề dân tộc và quốc gia xét từ góc độ các không gian văn hóa và văn hóa dân tộc. Chương VI làm rõ vấn đề tiếp xúc văn hóa và văn hóa dân tộc trong thời đại toàn cầu hóa. Chương VII phân tích vấn đề chính trị học so sánh và cơ sở phân chia loại hình khu vực chính trị.
Tác giả: Lương Văn Kế; Thanh Hải l.th.

Hội thảo: Thách thức trong can thiệp và nghiên cứu về bạo lực gia đình (20/11/2009)

Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu “Thách thức trong can thiệp và nghiên cứu về bạo lực gia đình” bao gồm bốn nội dung chủ yếu. Một là mô hình can thiệp nâng quyền cho phụ nữ bị bạo lực gia đình. Hai là ảnh hưởng của tôn giáo tới quan niệm và cách thức xử trí bạo lực gia đình. Ba là hoạt động can thiệp trong trường hợp bạo lực tình dục. Và bốn là khía cạnh đạo đức trong can thiệp và nghiên cứu về bạo lực gia đình.
Tác giả: Anh Duy t.th.

Họ đã nghĩ gì? Vai trò của các nhà kinh tế học trong sự sụp đổ tài chính toàn cầu (20/11/2009)

Các ý tưởng kinh tế không được lý giải và không được khẳng định bằng thực nghiệm đã tạo ra nền tảng chính sách dẫn tới cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong 75 năm qua. Nhiều nhà kinh tế học hiểu rõ các nguy hiểm của tự do hóa lĩnh vực tài chính nhưng họ vẫn để cho nó xảy ra. Họ đã ủng hộ các chính sách còn thiếu vắng các bằng chứng cho thấy những tác động tích cực và chí ít, trong nhiều trường hợp, chính những lý thuyết của họ lại đưa ra nhiều lý do khiến người ta phải thận trọng trước các chính sách đó.
Tác giả: Francis Fukuyama, Seth Colby; Lê Xuân d.