Việc vận dụng Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII vào xây dựng đời sống văn hóa ở làng Công giáo (07/01/2012)

Với tinh thần đổi thay phù hợp với sự phát triển của đời sống kinh tế, xã hội ở nông thôn, việc xây dựng làng văn hóa là nhằm kế thừa và phát huy bản sắc dân tộc, thuần phong mỹ tục tốt đẹp, tạo ra nếp sống văn hóa của làng xã nói chung và làng Công giáo nói riêng. Bài viết nêu giá trị văn hóa làng từ văn bản đến thực tiễn trong việc đưa tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII vào đời sống văn hóa của cộng đồng người Công giáo Việt Nam.
Tác giả: Nguyễn Thị Quế Hương

Về sự cần thiết phải kiểm soát quyền lực nhà nước (07/01/2012)

Phân tích sự tồn tại tất yếu của quyền lực nhà nước và hai đặc trưng của quyền lực nhà nước là tính chính đáng và tính độc quyền cưỡng chế, tác giả bài viết trình bày bốn lý do phải kiểm soát quyền lực nhà nước. 1- Quyền lực nhà nước là quyền lực được ủy nhiệm. 2- Quyền lực nhà nước bao giờ cũng được giao cho một nhóm người nắm giữ, rất dễ bị các lợi ích cá nhân thao túng, lạm dụng. 3- Quyền lực nhà nước là ý chí chung của xã hội, nhưng lại được giao cho một số người với những khả năng hữu hạn thực hiện, nên có thể chứa đựng nguy cơ mắc sai lầm. 4- Nhà nước là chủ thể quyền lực có độc quyền cưỡng chế hợp pháp.
Tác giả: Lưu Văn Quảng

Lý luận sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (07/01/2012)

Bài viết của ba tác giả người Quảng Tây - Trung Quốc có nhiều năm nghiên cứu về Việt Nam gồm 6 phần nội dung: 1- Tổng kết khoa học và khái quát lý luận về kinh nghiệm thực tiễn 80 năm cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam. 2- Phát triển hơn nữa lý luận cơ bản trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 3- Phong phú hơn nữa nội dung của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 4- Đổi mới tư duy lý luận về mô hình tăng trưởng kinh tế. 5- Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. 6- Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, lập trường chính trị kiên định.
Tác giả: Trần Nguyên Trung, La Hồng, Mông Đoạt

Nhận diện tham nhũng và các giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay (07/01/2012)

Nội dung bài viết lược thuật 4 chương cuốn sách “Nhận diện tham nhũng và các giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay”. Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn để nhận diện và thiết lập các biện pháp phòng, chống tham nhũng. Chương 2: Tham nhũng ở Việt Nam - nhận diện, đặc điểm, nguyên nhân và vấn đề đặt ra. Chương 3: Phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam - thực trạng và những vấn đề đặt ra hiện nay. Chương 4: Phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay.
Tác giả: Phan Xuân Sơn, Phạm Thế Lực ch.b.; Hà An l.th.

Vấn đề khủng hoảng nợ công ở châu Âu hiện nay (07/01/2012)

Những đánh giá do các quốc gia, tổ chức và giới chuyên môn trên khắp thế giới thực hiện đều minh chứng một thực tế rằng các nền kinh tế tư bản lớn là những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Hậu quả nặng nề điển hình hiện nay mà các nước tư bản lớn phải gánh chịu là vấn đề nợ công ngày càng phình to, có nguy cơ nổ tung và đang đẩy những nước này vào một cuộc khủng hoảng mới - khủng hoảng nợ công. Bài viết tập trung phản ánh thực trạng, nguyên nhân, đánh giá và dự báo về cuộc khủng hoảng nợ công của Liên minh châu Âu.
Tác giả: Trương Tuấn Anh

Số phận của truyền thống và bản sắc văn hóa Nga trong thời kỳ của những biến động lịch sử (07/01/2012)

Nhìn trên bình diện văn học nghệ thuật, tác giả bài viết mong muốn phản ánh những nét lớn, những khía cạnh cả tích cực lẫn tiêu cực của một toàn cảnh văn hóa, trong đó có những động thái của sự tấn công làm suy yếu, thậm chí phá hoại truyền thống và bản sắc văn hóa Nga, đồng thời cũng có những khuynh hướng ngược lại, với tinh thần bảo vệ những tinh hoa của truyền thống và bản sắc ấy dưới thời kỳ của những biến động lịch sử to lớn.
Tác giả: Nguyễn Chí Tình t.th.

Về cơ hội và thách thức của các làng nghề truyền thống hiện nay (trường hợp làng nghề mộc Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội) (07/01/2012)

Đề cập đến một trường hợp có tính điển hình là làng nghề mộc Chàng Sơn (huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) - nơi được đánh giá là vùng có tốc độ phát triển và đô thị hóa mạnh mẽ so với cả nước, với ba phần nội dung: 1- Một số nét khái quát về làng mộc Chàng Sơn, 2- Những cơ hội và thách thức đối với sự phát triển nghề mộc của Chàng Sơn, 3- Một số giải pháp phát triển làng nghề mộc Chàng Sơn trong giai đoạn hiện nay, bài viết cung cấp một cái nhìn cụ thể cho sự phát triển của làng nghề trong cả nước nói chung.
Tác giả: Phí Thị Bình