Kết cấu và các loại hình “đời sống chính trị” (28/12/2013)

Cấu trúc của đời sống chính trị cũng như các hình thức biểu hiện của nó hết sức phức tạp, đa dạng và thường đan xen lẫn nhau. Việc nhận ra các bộ phận và các biểu hiện tương đối độc lập nhau cho phép tính đến và khảo sát rạch ròi hơn các yếu tố tác động đến đời sống chính trị không chỉ chung chung mà cụ thể đến từng bộ phận hợp thành cũng như từng hình thức biểu hiện của nó. Điều này lại cho phép chủ thể lãnh đạo có những dự báo chính xác và hành động phù hợp, hiệu quả hơn trong đời sống chính trị.
Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn

Vấn đề quyền lực chính trị và thực thi quyền lực chính trị trong một số tác phẩm của C. Mác và Ph. Ăng-ghen (28/12/2013)

Trải qua những bước thăng trầm của lịch sử, quyền lực có thể chuyển từ tay nhóm xã hội này sang nhóm xã hội khác với tư cách là những giai cấp thống trị xã hội, nhưng cuối cùng nó sẽ trở về tay đông đảo quần chúng nhân dân - những chủ nhân đích thực. Những bộ máy thực thi quyền lực chính trị có thể trải qua hình thức này hay hình thức khác qua các thời kỳ, nhưng theo logic tất yếu, những bộ máy đó sẽ phát triển đến giai đoạn “tự tiêu vong”. Các nhà nước chuyên chính vô sản chính là hình thức cuối cùng của những bộ máy thực thi quyền lực chính trị đó… Bài viết phân tích vấn đề quyền lực chính trị và thực thi quyền lực chính trị trong một số tác phẩm kinh điển của C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Bàn về quyền uy, Hệ tư tưởng Đức, Sự khốn cùng của triết học, Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, và Nội chiến ở Pháp.
Tác giả: Lê Thị Thục

Vài nét về các đảng cánh tả cầm quyền ở Mỹ Latin hiện nay (28/12/2013)

Bài viết gồm ba phần nội dung trình bày một số quan niệm chủ yếu về “cánh tả Mỹ Latin”; khái quát những nét chính về tình hình hoạt động và vai trò của các đảng cánh tả hiện đang cầm quyền ở một số nước Mỹ Latin: Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Brazil, Argentina, Uruguay, Peru, El Salvador, Cộng hòa Dominica; và đưa ra một số nhận định kết luận.
Tác giả: Trương Tuấn Anh

Về một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả năng lực hoạch định chính sách công ở Việt Nam (28/12/2013)

Nghiên cứu chính sách công và pháp luật trong mối quan hệ với phát triển kinh tế là một vấn đề không mới; tuy nhiên, nó đã thực sự trở thành “vấn đề” ở Việt Nam trong thời gian gần đây. Bên cạnh những chính sách và bộ luật hiệu quả như Khoán 10, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Trọng tài thương mại… thì một số chính sách, văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đã gây hoang mang cho doanh nghiệp và người dân. Trên cơ sở xem xét, phân tích thực tế việc ban hành một số văn bản, chính sách đó, các tác giả trình bày một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực hoạch định chính sách công và pháp luật ở Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.
Tác giả: Nguyễn Văn Chiến, Trần Văn Duy

Hợp tác và giao lưu văn hóa - giáo dục Việt Nam - Nhật Bản trong bối cảnh mới (28/12/2013)

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế tri thức, nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là tài sản riêng của mỗi quốc gia trong quá trình cạnh tranh để phát triển mà còn là tài sản chung để tăng cường hợp tác giữa các quốc gia, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của toàn nhân loại. Bài viết phân tích những thành tựu đã đạt được trong việc hợp tác và giao lưu văn hóa - giáo dục giữa Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời kiến nghị một số cơ chế hợp tác mới để tăng cường giao lưu văn hóa, khoa học kỹ thuật và giáo dục giữa hai nước trong bối cảnh mới.
Tác giả: Ngô Hương Lan

Bộ sách: Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong tiến trình đổi mới (28/12/2013)

Với hơn 30 năm nghiên cứu khoa học, GS.TS. Hoàng Chí Bảo đã tập trung nghiên cứu sâu các lĩnh vực lý luận và lịch sử về chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là tác động của sự vận động và phát triển của chủ nghĩa xã hội hiện thực (từ sau Cách mạng tháng Mười Nga đến chính biến ở Liên Xô cuối thế kỷ XX) đối với tiến trình đổi mới của đất nước. Một phần kết quả nghiên cứu đó đã được thể hiện qua bộ sách “Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong tiến trình đổi mới” gồm 3 tập: 1- Giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Marx-Lenin và chủ nghĩa xã hội khoa học, 2- Chủ nghĩa xã hội hiện thực và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, 3- Từ thực tiễn đổi mới đến nhận thức lý luận mới về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (1986-2011). Bài viết giới thiệu những nội dung chính của bộ sách.
Tác giả: Hoàng Chí Bảo; Vân Hà g.th.