Vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam (25/09/2008)

Tác giả trình bày khái quát những thành tựu của khoa học và công nghệ thế giới trong hai thập niên vừa qua; nêu rõ những tác động to lớn của chúng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội toàn cầu; điểm lại một số văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực khoa học - công nghệ của Đảng và Nhà nước Việt Nam, những đóng góp thiết thực của hoạt động khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Tác giả: Trần Thanh Phương

Xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng bảo đảm thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (25/09/2008)

Bài viết đề cập đến tư tưởng về Nhà nước pháp quyền của một số nhà triết học lớn trên thế giới; nêu rõ nội dung quan trọng của Nhà nước pháp quyền và một số nguyên tắc cơ bản mà Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam cần quán triệt trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.
Tác giả: Tô Xuân Dân, Nguyễn Thanh Bình

Về cuộc cách mạng quân sự mới và một số vấn đề đặt ra đối với chiến lược bảo vệ Tổ quốc ở nước ta (25/09/2008)

Tác giả phân tích và làm rõ những nội dung cơ bản về cuộc cách mạng quân sự mới - sự kết hợp hữu cơ giữa ba mặt: công cụ tác chiến, tư tưởng tác chiến và cơ cấu tổ chức quân sự mới nhằm tạo ra sự thay đổi căn bản của hình thái chiến tranh và kiểu tác chiến; đồng thời xem xét những vấn đề đặt ra đối với chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tác giả: Nguyễn Nhâm

Quan điểm của một số đảng cộng sản và công nhân ở khu vực Liên minh châu Âu về vấn đề tập hợp lực lượng hiện nay (25/09/2008)

Trước những thay đổi to lớn của thế giới và đặc biệt là những biến động bất lợi trong nội bộ Phong trào cộng sản, công nhân quốc tế thập niên cuối thế kỷ XX, nhiệm vụ tập hợp lực lượng, thiết lập các liên minh trong cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân vì tương lai của chủ nghĩa cộng sản đang trở thành một trong những vấn đề cấp bách nhất, thu hút sự quan tâm hàng đầu của các Đảng Cộng sản, công nhân. Vấn đề này bao hàm hai phương diện chủ yếu. Thứ nhất, các Đảng Cộng sản, công nhân phải tiến hành tập hợp lực lượng, hình thành liên minh của giai cấp công nhân với các tầng lớp nhân dân lao động, với các lực lượng cánh tả trong nước. Thứ hai, các Đảng Cộng sản, công nhân mỗi nước phải mở rộng quan hệ, tăng cường hỗ trợ, hợp tác với các lực lượng cộng sản, lực lượng cánh tả ở các quốc gia, khu vực khác trên thế giới. Bài viết tập trung xem xét quan niệm, thái độ của một số Đảng Cộng sản, công nhân ở khu vực Liên minh châu Âu thời gian qua về vấn đề này.
Tác giả: Vũ Văn Hoà, Nguyễn Thị Quế

Triển vọng phát triển của giai cấp vô sản ở thế kỷ XXI (25/09/2008)

Bước vào thế kỷ XXI, diện mạo của giai cấp vô sản đã thay đổi. Việc nhận thức được triển vọng thay đổi của giai cấp vô sản sẽ giúp giải quyết vấn đề mấu chốt: Liệu giai cấp vô sản ở thế kỷ XXI có còn đại diện cho tư tưởng xã hội chủ nghĩa và còn là chủ thể trong việc hiện thực hoá chủ nghĩa xã hội như trước đây nữa hay không? Luận giải về tính khách quan của xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh của chủ nghĩa xã hội ở cuối thế kỷ XX thoái lui trên diện rộng là công việc đặc biệt khó khăn và đầy trách nhiệm.
Tác giả: Viktor Trushkov; Thanh Minh l.th.

Hoạt động khảo cổ học năm 2003 (25/09/2008)

Những thành tựu trong hoạt động khảo cổ học năm 2003 được tác giả trình bày cụ thể theo các lĩnh vực: khảo cổ học thời đại Đá, khảo cổ học thời đại Kim khí, khảo cổ học Lịch sử và khảo cổ học Óc Eo - Champa.
Tác giả: Tống Trung Tín

Cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động của WTO (25/09/2008)

Bài viết trình bày quyền hạn và nghĩa vụ của các cơ quan thuộc cơ cấu tổ chức của WTO, bao gồm: Hội nghị cấp Bộ trưởng, Đại hội đồng, Ban Thư ký, Tổng giám đốc, các thành viên; đồng thời đề cập đến năm nguyên tắc hoạt động cơ bản của WTO, đó là: không phân biệt đối xử, mở cửa thị trường, minh bạch hoá chế độ thương mại, không bóp méo thương mại và đối xử ưu đãi với các nước đang phát triển.
Tác giả: Thế Hà g.th.

Hiện tượng Gamzatov (25/09/2008)

Rasul Gamzatov là một nhà thơ lớn của Liên Xô trước đây và của Liên bang Nga hiện nay, là nhân vật chiếm vị trí nổi bật trên thi đàn thế giới và là biểu tượng cho tinh thần quốc tế cao cả. Tác phẩm của ông đã được dịch ra hơn 70 thứ tiếng trên thế giới. Đặc biệt, Gamzatov có những tình cảm hết sức chân thành và nồng hậu đối với nhân dân Việt Nam, đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam.
Tác giả: Lê Sơn