Khoa học xã hội nước ngoài: những vấn đề đặt ra đối với việc thông tin và nghiên cứu (về Niên giám Thông tin Khoa học xã hội nước ngoài số 2, Nxb. Khoa học xã hội, H., 2011) (02/02/2012)

Tác giả bài viết tổng thuật và giới thiệu một số chủ đề lớn thuộc nội dung Niên giám Thông tin Khoa học xã hội nước ngoài số 2 - ấn phẩm thường niên của Viện Thông tin KHXH thông tin về các thành tựu, các vấn đề… của KHXH nước ngoài được các tạp chí KHXH nước ngoài công bố. Trong đó có sự trỗi dậy của Trung Quốc và vị thế của Mỹ trên chính trường quốc tế, cuộc chiến chống khủng bố, hình mẫu châu Á mới, khủng hoảng tài chính toàn cầu và sự nổi lên của chủ nghĩa tư bản nhà nước, v.v…
Tác giả: Hồ Sĩ Quý

Về ảnh hưởng của toàn cầu hóa đối với quyền lực nhà nước hiện nay (02/02/2012)

Bài viết tập trung phân tích ảnh hưởng của toàn cầu hóa đối với quyền lực nhà nước và nhà nước quốc gia với tính cách là một hệ thống tổ chức, thực thi quyền lực nhà nước quốc gia trong những vấn đề chủ yếu như độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; vấn đề xã hội dân sự và cơ cấu dân tộc trong lòng nhà nước; vấn đề cơ cấu quyền lực trung ương và xu hướng phi tập trung hóa - phân quyền, tản quyền, v.v… với địa phương, cơ sở, doanh nghiệp, các tác nhân phi chính phủ và có tính toàn cầu; phạm vi và tính chất, thể chế và cơ chế, phương thức và phương tiện thực thi quyền lực nhà nước; chức năng và nhiệm vụ, mô hình tổ chức và hoạt động của nhà nước trên quy mô quốc gia và toàn cầu.
Tác giả: Lê Minh Quân

Về đặc thù văn hóa trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (02/02/2012)

Bài viết gồm 3 phần nội dung: 1- Những nét đặc thù cơ bản trong văn hóa Việt Nam. 2- Những đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 3- Ảnh hưởng của những nét đặc thù văn hóa tới việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Tác giả: Hoàng Thị Hạnh

Tiến trình đổi mới quan hệ sở hữu ở nước ta từ năm 1986 đến nay (02/02/2012)

Quan hệ sở hữu là quan hệ cơ bản nhất trong quan hệ sản xuất nói riêng, trong hệ thống các quan hệ xã hội nói chung. Quan hệ sở hữu ở Việt Nam hiện nay là kết quả của quá trình đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt do Đảng và Nhà nước tiến hành từ năm 1986 đến nay. Xuất phát từ thực trạng của lực lượng sản xuất, quá trình này đã giúp quan hệ sở hữu từng bước được hoàn thiện, ngày càng phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất, có tác dụng rất tích cực đối với lực lượng sản xuất, góp phần tạo ra những thành tựu quan trọng của nền kinh tế. Đây là những nội dung chính mà bài viết đề cập đến.
Tác giả: Nguyễn Đức Luận

Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại - phác họa một số xu hướng chủ yếu (02/02/2012)

Bài viết gồm 3 phần nội dung: 1- Tiểu thuyết lịch sử: một thể loại tiểu thuyết chủ chốt. 2- Vị trí của tiểu thuyết lịch sử trong văn học Việt Nam đương đại. 3- Một số xu hướng chủ yếu của tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại: tiểu thuyết lịch sử chương hồi khách quan, tiểu thuyết lịch sử giáo huấn, tiểu thuyết lịch sử luận giải và tiểu thuyết lịch sử với vấn đề hư cấu.
Tác giả: Nguyễn Văn Dân

Về những cuốn sách giáo khoa chữ Hán của Đông Kinh nghĩa thục hiện đang lưu giữ tại các thư viện ở Hà Nội (02/02/2012)

Nội dung bài viết giới thiệu một số cuốn sách giáo khoa chữ Hán của Đông Kinh nghĩa thục hiện được lưu giữ tại các thư viện ở Hà Nội. Đó là các cuốn: Văn minh tân học sách, Quốc dân độc bản, Nam quốc địa dư, Cải lương mông học quốc sử giáo khoa thư và Tân đính luân lý giáo khoa thư.
Tác giả: Nguyễn Thị Hường

Vấn đề sinh kế và môi trường của các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc (trường hợp người Kháng ở Chiềng Bôm, Thuận Châu, Sơn La) (02/02/2012)

Phân tích vấn đề sinh kế và môi trường trường hợp người Kháng ở Chiềng Bôm, Thuận Châu, Sơn La, tác giả bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển sinh kế của các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc hiện nay theo hướng đảm bảo sự bền vững của môi trường và tài nguyên thiên nhiên: kế thừa những tri thức bản địa có tác động tích cực tới môi trường, đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng và đa dạng hóa nguồn thu nhập.
Tác giả: Bùi Bích Lan