Tư duy xã hội: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (09/01/2017)

Bài viết trình bày ngắn gọn về tư duy xã hội trên cơ sở tổng quan một số nghiên cứu, quan niệm chủ yếu từ góc độ xã hội học. Tư duy xã hội là tư duy của một xã hội toàn thể nhằm giải quyết những vấn đề nảy sinh của xã hội đó. Một số ví dụ được nêu ra trong bài viết chủ yếu nhằm làm rõ các biểu hiện và các chức năng của tư duy xã hội, qua đó có thể gợi mở một số hướng nghiên cứu tiếp theo về các loại hình tư duy xã hội, các chức năng và phi/phản chức năng của tư duy xã hội trong xã hội hiện đại, nhất là ở xã hội Việt Nam đang trên đường đổi mới, sáng tạo nhằm mục tiêu phát triển bao trùm và bền vững.
Tác giả: Lê Ngọc Hùng

Tìm hiểu về chủ nghĩa Marx mới và trào lưu xã hội dân chủ ở phương Tây đương đại (09/01/2017)

Chủ nghĩa Marx mới kế thừa những yếu tố hợp lý của chủ nghĩa Marx truyền thống, đồng thời tìm cách sửa đổi, mở rộng, kết hợp nó với hệ thống chính trị và kinh tế đương đại. Chủ nghĩa Marx mới tuy không phải là nguồn gốc, nhưng nó bổ sung cơ sở lý luận cho trào lưu xã hội dân chủ với hai khuynh hướng: chủ nghĩa xã hội dân chủ và dân chủ xã hội - hai lập trường chính trị chủ yếu của các đảng thành viên trong Quốc tế xã hội chủ nghĩa hiện nay. Bài viết phân tích nguồn gốc và những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Marx mới và đặc điểm của các đảng chính trị và tổ chức quốc tế của trào lưu xã hội dân chủ, nhằm góp phần tìm hiểu sâu sắc hơn về phong trào xã hội chủ nghĩa trên thế giới hiện nay.
Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng

Biến đổi tôn giáo, tín ngưỡng của người H’mông di cư vào Đắk Lắk (09/01/2017)

Bài viết trình bày khái quát về tình hình tôn giáo, tín ngưỡng của người H’mông di cư vào Đắk Lắk; làm rõ một số đặc điểm tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống của người H’mông; trên cơ sở đó, phân tích những biến đổi về văn hóa đối với cả nhóm người H’mông còn giữ tôn giáo truyền thống và nhóm người H’mông đã cải đạo sang đạo Tin lành.
Tác giả: Vũ Thị Hà, Võ Thị Mai Phương

Sự hiểu biết của người dân nông thôn ven đô hiện nay về chính sách bảo hiểm y tế (09/01/2017)

Dựa vào kết quả khảo sát được tìm hiểu từ góc độ các tương quan đa biến như giới tính, độ tuổi, học vấn, nghề nghiệp, quy mô gia đình, tình trạng hôn nhân và mức sống, tác giả bài viết đi sâu tìm hiểu và phân tích thực tế nhận thức và kiến thức của người dân nông thôn ven đô hiện nay ở các khía cạnh: hiểu biết về các loại bảo hiểm xã hội, kiến thức về bảo hiểm y tế, hiểu biết về các vấn đề liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế, kênh tiếp nhận thông tin về an sinh xã hội và bảo hiểm y tế của người dân hiện nay.
Tác giả: Trương Xuân Trường

Về thực hiện an sinh xã hội ở tỉnh Điện Biên sau 10 năm tái lập (2004-2014) (09/01/2017)

Tác giả bài viết tập trung xem xét việc thực hiện an sinh xã hội ở tỉnh Điện Biên sau 10 năm tái lập (2004-2014). Cụ thể là những kết quả đã đạt được cùng với những hạn chế, thách thức liên quan đến chính sách giải quyết việc làm, dạy nghề; chính sách xóa đói, giảm nghèo; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chính sách trợ giúp xã hội; chính sách ưu đãi người có công với cách mạng… Qua đó, tác giả rút ra một số kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt các chính sách, chương trình an sinh xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
Tác giả: Nguyễn Duy Hạnh, Nguyễn Thị Thắm

Kinh nghiệm phát triển kinh tế du lịch ở một số nước và gợi ý cho Việt Nam (09/01/2017)

Nội dung bài viết khái quát kinh nghiệm phát triển kinh tế du lịch ở một số nước như Trung Quốc, Thái Lan, Singapore để rút ra một số bài học, gợi ý hữu ích giúp Việt Nam khai thac tốt hơn tiềm năng và thế mạnh của ngành du lịch hiện nay, thúc đẩy ngành kinh tế này phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới: 1- Nhà nước quan tâm phát triển kinh tế du lịch, coi đây là một ngành công nghiệp không khói. 2- Lập chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch. 3- Đào tạo nhân lực cho kinh tế du lịch. 4- Xây dựng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch. 5- Liên kết, hợp tác trong phát triển kinh tế du lịch. 6- Miễn thị thực cho khách du lịch, tạo môi trường chính trị ổn định, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách.
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Lâm, Nguyễn Kim Anh

Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Trung Quốc (09/01/2017)

Nội dung bài viết là một phần báo cáo “Bầu cử năm 2016 và tương lai của nước Mỹ”, trong đó các học giả Viện Brookings xác định những thách thức lớn nhất đối với nước Mỹ trong đợt bầu cử Tổng thống năm 2016 và đưa ra các ý tưởng giải quyết. Theo tác giả bài viết, trong số ba chính sách đối ngoại đối với Trung Quốc mà Mỹ có thể lựa chọn: hoặc chấp nhận Trung Quốc lớn mạnh và không can thiệp, hoặc ngăn chặn Trung Quốc lớn mạnh, hoặc hợp tác và đấu tranh với Trung Quốc trên toàn cầu và đấu tranh khu vực, thì chính sách thứ ba (hợp tác và đấu tranh) là tốt nhất cho Mỹ vì Mỹ cần có một lộ trình trung gian để bảo toàn lợi ích của mình trước những mâu thuẫn với Trung Quốc.
Tác giả: Jeffrey A. Bader; Trần Ngọc Vui d.