Khoa học xã hội và nhân văn với sự nghiệp đổi mới và phát triển (25/09/2008)

Bài viết trình bày khái quát những chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn trong 20 năm đất nước thực hiện đổi mới và phát triển; khẳng định những tác động to lớn và đóng góp tích cực của khoa học xã hội và nhân văn vào sự nghiệp đổi mới và giải quyết các nhiệm vụ mà sự phát triển đất nước đặt ra; đề cập đến những yêu cầu mới của sự nghiệp đổi mới và phát triển đối với khoa học xã hội và nhân văn.
Tác giả: Đỗ Hoài Nam

Tình hình nghiên cứu Việt Nam ở một số nước trên thế giới (25/09/2008)

Bài viết phản ánh sự hình thành ngành Việt Nam học trên thế giới hiện nay; quá trình phát triển và những thành tựu đã đạt được của ngành Việt Nam học tại Liên Xô (cũ), Đông Nam Á, Hàn Quốc, Nhật Bản…; nêu rõ tình hình học tập, giảng dạy và nghiên cứu tiếng Việt ở nước ngoài qua từng thời kỳ; phân tích vị trí, vai trò của Việt Nam trong sự phát triển ngành Việt Nam học trên thế giới.
Tác giả: Vũ Minh Giang

Chủ nghĩa khủng bố toàn cầu: vấn đề và cách tiếp cận (25/09/2008)

Tác giả phân tích, lý giải tính chất toàn cầu của chủ nghĩa khủng bố đầu thế kỷ XXI; chỉ rõ căn nguyên và những tác động tiêu cực của nó đối với đời sống chính trị quốc tế; luận giải về chính sách can thiệp “hai mặt” của phương Tây, trước hết là của Mỹ và hậu quả nhiều mặt do chính sách đó gây ra đối với các nước.
Tác giả: Lại Văn Toàn

Những khuynh hướng cơ bản và phương pháp luận của sử học toàn cầu (25/09/2008)

Điểm lại các công trình nghiên cứu trong khuôn khổ sử học toàn cầu, bài viết đề cập đến ba phương hướng nghiên cứu chính tuỳ theo hệ đề tài, phạm vi và cách tiếp cận trong việc giải quyết vấn đề. Đó là lý luận về thuyết tiến hoá tổng hợp, lý luận về hệ thống thế giới và địa chính trị học lịch sử.
Tác giả: Ionov I.N.; Thu Khanh l.th.

Viện Văn học - 50 năm xây dựng và phát triển (25/09/2008)

Tác giả trình bày khái quát quá trình xây dựng và phát triển của Viện Văn học thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia; nêu rõ những thành tựu cơ bản mà Viện đã đạt được trong các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo sau đại học về văn học Việt Nam và thế giới trong 50 năm qua (1953-2003); khẳng định sự đóng góp to lớn của các học giả có uy tín cả ở trong và ngoài nước.
Tác giả: Phan Trọng Thưởng

Liệt sĩ Nguyễn Thái Học (1903-1930) (25/09/2008)

Tác giả trình bày đôi nét về thân thế và sự nghiệp cách mạng của liệt sĩ Nguyễn Thái Học (1903-1930), một trong những người có công ghi đậm dấu ấn sự kiện lịch sử khởi nghĩa Yên Bái của Việt Nam Quốc dân Đảng tháng 02-1930.
Tác giả: Chương Thâu

Khủng hoảng nước (25/09/2008)

Khủng hoảng nước là một trong những vấn đề chính của thiên niên kỷ thứ ba, là đề tài của nhiều nghiên cứu quốc tế nghiêm túc nhằm đưa ra quan điểm chung thống nhất cho việc giải quyết khủng hoảng. Nếu không thống nhất thì việc phân phối các nguồn nước có thể sẽ đi theo những hướng khác, đe doạ sự ổn định kinh tế, xã hội và chính trị, dẫn đến những biến động toàn cầu.
Tác giả: K. Volkov, H. Toshich; Ngọc Lan d.