Phát triển kinh tế xanh ở Nhật Bản và bài học cho Việt Nam (25/02/2019)

Bước vào thế kỷ XXI, Nhật Bản đã rất thành công trong quá trình chuyển nền kinh tế từ “Kinh tế Nâu” sang “Kinh tế Xanh” với đặc điểm chủ yếu là hàm lượng công nghệ cao, tiêu hao ít lao động và nguyên nhiên liệu hóa thạch, hạn chế khí thải carbon bằng các biện pháp kinh tế phù hợp. Từ quá trình chuyển đổi này, chúng ta có thể rút ra một số bài học cần lưu ý cho Việt Nam trong tiến trình xanh hóa nền kinh tế.
Tác giả: Lưu Ngọc Trịnh, Lê Đăng Minh

Kinh tế Việt Nam năm 2018: Bức tranh có những điểm sáng (25/02/2019)

Năm 2018 là năm bản lề có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Liệu kinh tế Việt Nam có được những bứt phá để hoàn thành các mục tiêu như Nghị quyết số 48/2017/QH14 ngày 10/11/2017 của Quốc hội đã đề ra hay không? Nội dung bài viết phân tích một số điểm sáng của kinh tế Việt Nam năm 2018, triển vọng năm 2019 và chỉ ra những thách thức vẫn đang tồn tại; qua đó đề xuất một số gợi ý nhằm hạn chế các thách thức của kinh tế Việt Nam.
Tác giả: Lý Hoàng Mai

Thực hiện chính sách đối ngoại theo Điều 12 của Hiến pháp Việt Nam năm 2013 (25/02/2019)

Bài viết phân tích các khía cạnh chính trị pháp lý của chính sách đối ngoại ghi nhận tại Điều 12 của Hiến pháp Việt Nam năm 2013; tiếp đó, luận bàn về vai trò của chính sách đối ngoại Việt Nam trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp hiện nay cũng như đánh giá thực tiễn triển khai chính sách đối ngoại theo phương thức đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế.
Tác giả: Lê Mai Thanh, Nguyễn Tiến Đức

Chính phủ kiến tạo: Kinh nghiệm của Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản (25/02/2019)

Năm 2018 tiếp tục là “Năm Chính phủ kiến tạo” ở Việt Nam - một phương châm điều hành đất nước nhất quán của Chính phủ, thể hiện ở nhiều chiều cạnh: đủ năng lực, đủ minh bạch, đủ khả năng giải trình, tư duy tốt, tầm nhìn tốt, chính sách tốt, kế hoạch thực thi hiệu quả. Để xây dựng một “Chính phủ kiến tạo” đáp ứng đầy đủ các yêu cầu này, rất cần có sự tham khảo, học hỏi kinh nghiệm quốc tế. Bài viết trình bày kinh nghiệm xây dựng “Chính phủ kiến tạo” ở Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản; đúc rút một số bài học và đề xuất góp phần xây dựng “Chính phủ kiến tạo” ở Việt Nam.
Tác giả: Ngô Thị Mai Diên

Chính sách đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Những bài học từ Trung Quốc và Đài Loan (25/02/2019)

Chính sách đổi mới sáng tạo đang được Chính phủ Việt Nam quan tâm vận dụng trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0). Bài viết vận dụng khung phân tích chính sách đổi mới sáng tạo xem xét những trọng tâm chính sách mà Trung Quốc (Made in China 2025) và Đài Loan (Productivity 4.0) thực hiện trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, trên cơ sở đó rút ra những bài học trong xây dựng chiến lược, chính sách đổi mới sáng tạo của Việt Nam.
Tác giả: Nguyễn Hữu Khánh

Dư luận xã hội: Lý thuyết truyền thông và cơ chế hình thành (25/02/2019)

Các lý thuyết truyền thông nhấn mạnh vai trò của truyền thông đối với sự hình thành dư luận xã hội (DLXH). Cơ chế truyền thông cho biết DLXH hình thành trong quá trình thông tin từ người này đến người người khác. Thuyết chức năng và cơ chế giải quyết vấn đề cho biết DLXH xuất hiện và biến đổi trong quá trình giải quyết vấn đề. Do vậy, để định hướng DLXH, truyền thông cần cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời để DLXH có thể tập trung vào bàn luận và đề xuất cách giải quyết cần thiết cho những vấn đề đặt ra.
Tác giả: Lê Ngọc Hùng

Ảnh hưởng của khí hậu đối với các nền văn minh trong lịch sử (25/02/2019)

Môi trường, khí hậu và điều kiện tự nhiên luôn giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của các xã hội và các nền văn minh trong lịch sử. Khí hậu và điều kiện tự nhiên có thể tác động một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, bằng những cách khác nhau đến sự hưng suy của các xã hội và các nền văn minh. Khí hậu đã viết lịch sử như thế nào? Bằng phương pháp tiếp cận của lịch sử môi trường (một tiểu chuyên ngành nghiên cứu mối quan hệ giữa con người với môi trường xung quanh trong lịch sử), bài viết bước đầu giới thiệu khái quát về vai trò và những ảnh hưởng của khí hậu đối với các xã hội và các nền văn minh trong lịch sử.
Tác giả: Lư Vĩ An