Báo cáo phát triển con người Việt Nam 2001 - Đổi mới và sự nghiệp phát triển con người (24/09/2008)

Bài viết lược thuật nội dung cuốn sách “Báo cáo phát triển con người Việt Nam 2001 - Đổi mới và sự nghiệp phát triển con người” tập trung nêu bật những quan niệm về phát triển con người ở Việt Nam; đồng thời phân tích và làm rõ những thành tựu phát triển con người mà Việt Nam đã đạt được trong nhiều thập kỷ qua, đặc biệt trong quá trình đổi mới; đề cập đến những thách thức gay gắt mà đất nước phải đối mặt trong quá trình tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế dưới tác động của toàn cầu hoá, nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.
Tác giả: Đỗ Hoài Nam; Tùng Khánh l.th.

Kinh nghiệm nước ngoài về vấn đề tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức nghiên cứu - phát triển nhà nước (24/09/2008)

Bài viết đề cập đến ý nghĩa của vấn đề tự chủ, tự chịu trách nhiệm, các khía cạnh tự chủ (nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, quản lý tài chính, quản lý nhân lực), tính đa dạng về tự chủ của các tổ chức nghiên cứu - phát triển trên thế giới… nhằm cung cấp những thông tin tham khảo đối với Việt Nam trong quá trình thực hiện vấn đề này.
Tác giả: Hoàng Xuân Long

Trách nhiệm và quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tư cách là bộ phận của hệ thống chính trị ở nước ta (24/09/2008)

Tác giả phân tích làm rõ cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò và chức năng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị, các quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tư cách là một bộ phận của hệ thống đó (tập hợp và đoàn kết mọi lực lượng yêu nước; tham gia phối hợp với các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện những nhiệm vụ có tính xã hội và nhân dân rộng lớn; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân và thực hiện hoạt động giám sát đối với cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước).
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình

Triển vọng của các hiệp định về mậu dịch tự do ở Đông Á (24/09/2008)

Bài viết tập trung phân tích, đánh giá những xu hướng có liên quan đến các hiệp định về mậu dịch tự do ở Đông Á; xem xét những động thái cụ thể và những vấn đề liên quan đến các cơ cấu đó.
Tác giả: Chi Mai l.th.

Giao lưu văn hoá Trung Quốc, Nhật Bản, Korea, Việt Nam trong tiến trình lịch sử (24/09/2008)

Tác giả trình bày một số nhận thức về giao lưu văn hoá Trung Quốc, Nhật Bản, Korea, Việt Nam cùng với những con đường giao lưu văn hoá trong lịch sử, đó là: con đường cống sứ của Việt Nam, Korea; việc phong vương giữa Trung Quốc và Việt Nam, Korea; con đường phái học sinh đi học; con đường tôn giáo; con đường buôn bán, đi lại của các thương nhân và thợ thủ công; và con đường chiến tranh.
Tác giả: Nguyễn Văn Hồng

Trong ánh sáng tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh (24/09/2008)

Bài viết giới thiệu nội dung cuốn sách “Trong ánh sáng tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh” của tác giả Lê Xuân Vũ, Nhà xuất bản Văn học, 2003. Cuốn sách gồm ba phần, với các chủ đề về chính trị - xã hội, văn hoá và văn nghệ, là tài liệu tham khảo quý báu về nhiều mặt, nhất là về mặt nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học và viết văn chính luận.
Tác giả: Lê Xuân Vũ; Chu Thái Thành g.th.

Trung Quốc chống tham nhũng (24/09/2008)

Tác giả cung cấp một số thông tin về tình hình chống tham nhũng ở Trung Quốc với những luận điểm quan trọng, biện pháp và một số kết quả bước đầu, những khó khăn và hạn chế trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Trung Quốc.
Tác giả: Nguyễn Văn Ân

Chủ nghĩa chống Mỹ ấy đến từ nước Mỹ (24/09/2008)

Chủ nghĩa chống Mỹ của nước Mỹ dạy cho chúng ta rằng sự phê phán không phải được quy thành sự phủ định; sự phê phán cũng có thể tìm thấy nền tảng của nó trong việc tìm kiếm một sự cải thiện, một sự trở về với thời sáng lập, một sự từ chối chấp nhận nguyên trạng.
Tác giả: Dick Howard; C.T.V d.