Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về đồng thuận xã hội (24/03/2009)

Bài viết trình bày quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về đồng thuận xã hội trên các phương diện: chính trị, tư tưởng, kinh tế - xã hội và đường lối đối ngoại, với tính cách là một giá trị tinh thần làm nên hệ giá trị tinh thần của dân tộc Việt Nam trong lịch sử, được thể hiện nhất quán trong quá trình phát triển, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới của đất nước.
Tác giả: Nguyễn Xuân Dũng

Nguy cơ từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam (24/03/2009)

Phần đầu của bài viết chú trọng phân tích hệ lụy của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ ở Mỹ đối với Việt Nam thể hiện ở: Một là khả năng có những thay đổi trong hành vi của các nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường vốn Việt Nam. Hai là một số nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài có thể không thu xếp đủ vốn để theo đuổi các dự án đã cam kết của Việt Nam trong thời gian tới. Ba là xuất khẩu của Việt Nam có thể bị ảnh hưởng kép trên hai phương diện: nhu cầu nhập khẩu và giá cả các mặt hàng xuất khẩu giảm mạnh. Bốn là hoạt động tín dụng tại Việt Nam bị thắt chặt, ảnh hưởng tới hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khiến nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ bị phá sản. Phần cuối của bài viết dành để trình bày tám giải pháp chính sách hướng tới việc đón nhận, nắm bắt cơ hội có được từ sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Tác giả: Lưu Ngọc Trịnh, Nguyễn Văn Dần

Hội thảo khoa học: Phương pháp luận nghiên cứu những đặc trưng cơ bản về con người và văn hóa của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay (24/03/2009)

Bài viết tổng thuật nội dung Hội thảo khoa học bàn về phương pháp luận nghiên cứu “Những đặc trưng cơ bản về con người và văn hóa của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay” tổ chức tháng 11/2008 tại Hà Nội trong khuôn khổ đề tài cấp Nhà nước cùng tên (mã số KX.03.19/06-10) do PGS., TS. Vũ Hào Quang - Viện nghiên cứu Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo TW là chủ nhiệm.
Tác giả: Trần Ngô Bảo Linh t.th.

Bản năng, văn hóa và nhân cách (24/03/2009)

Tác giả phân tích sự chuyển hóa biện chứng, hai chiều giữa bản năng và văn hóa - một cặp phạm trù, một quan hệ tất yếu phổ biến trong quá trình tiến hóa, tha hóa và phát triển của con người, của nhân cách; đồng thời tìm hiểu thực trạng và nguyên nhân của sự tha hóa và khủng hoảng nhân cách ở Việt Nam hiện nay.
Tác giả: Hồ Bá Thâm

Vài nét về Viện nghiên cứu Con người Đông Dương (1937-1944) (24/03/2009)

Bài viết giới thiệu đôi nét về lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức và quá trình phát triển của Viện nghiên cứu Con người Đông Dương (1937-1944) với nhiều công trình khoa học nghiên cứu về con người chủ yếu ở Đông Dương và các nước khác trong vùng Viễn Đông, cho đến nay vẫn có giá trị quan trọng trong khoa học, đặc biệt trong y học, nhân học, dân tộc học, văn hóa dân gian, khảo cổ, lịch sử, thống kê,…
Tác giả: Ngô Thế Long

Jiddu Krishnamurti và triết lý nhân sinh (24/03/2009)

Bài viết giới thiệu về thân thế và sự nghiệp của Jiddu Krishnamurti - một bậc Đạo sư, một triết gia lữ hành, lang thang khắp thế giới suốt đời không mệt mỏi, nói chuyện với mọi tầng lớp con người, kêu gọi họ quay lại với chính mình nhằm khám phá chân thiện mỹ, đem lại hạnh phúc chân chính không có khổ đau và xung đột. Triết lý hiện sinh của ông - chịu ảnh hưởng nhiều từ triết lý Phật giáo truyền thống và chủ nghĩa Hiện sinh hiện đại, tích hợp được những yếu tố tích cực của hai nền văn hóa Đông - Tây, có ảnh hưởng to lớn đến xã hội hiện đại không chỉ trong thế kỷ XX mà còn nhiều thế kỷ sau này.
Tác giả: Lê Công Sự

Đông Nam Á: sự hình thành một cộng đồng văn minh (24/03/2009)

Ở khu vực Đông Nam Á hiện đang diễn ra một quá trình mang tính hai mặt. Một mặt là những nỗ lực có mục đích của giới cầm quyền các nước trong việc xây dựng sự tương đồng của khu vực và củng cố sự liên kết với nhau, cũng như sự thống nhất trên nền tảng chung của các lợi ích chính trị, kinh tế và các giá trị truyền thống. Mặt khác là những nguy cơ rõ ràng đối với quá trình này từ phía những nền văn minh lớn (Trung Quốc và Hồi giáo). Nghịch lý lịch sử là ở chỗ, vào thế kỷ IV-VII thời trung cổ, những tác động từ bên ngoài như thế đã ngăn chặn sự hình thành một nền văn minh đầy đủ trong phạm vi Đông Nam Á. Ngày nay, ở một vòng xoáy phát triển mới, lịch sử đang lặp lại.
Tác giả: D. A. Mosjakov; Vũ Xuân Mai d.