Quản lý, lưu giữ và khai thác nguồn tin điều tra cơ bản: thực trạng và các vấn đề (30/11/2007)

Tác giả nêu bật tầm quan trọng của hoạt động điều tra cơ bản; phân tích thực trạng của việc quản lý, lưu giữ và khai thác nguồn tin điều tra cơ bản ở nước ta hiện nay; đề xuất các phương hướng hoàn thiện việc tổ chức lưu giữ và khai thác nguồn tin này.
Tác giả: Trần Mạnh Tuấn

Một số vấn đề về quản lý lễ hội ở Lạng Sơn hiện nay (30/11/2007)

Bài viết cung cấp một số thông tin về thực trạng các di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh ở Lạng Sơn và tình hình lễ hội - một hình thức sinh hoạt văn hoá truyền thống giàu bản sắc dân tộc của nhân dân ta nói chung và của Lạng Sơn nói riêng; đề xuất ý kiến đối với việc quản lý lễ hội truyền thống nhằm phát huy và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.
Tác giả: Hoàng Văn Páo

Một số khía cạnh của khái niệm dân chủ (30/11/2007)

Bài viết đề cập đến các yếu tố cấu thành nội dung khái niệm dân chủ; tính đa diện của khái niệm dân chủ và sự phát triển nội dung khái niệm dân chủ trong triết học macxit. Nó không phải là cái nhất thành bất biến, mà trái lại, có tính lịch sử, vừa lưu giữ những giá trị hợp lý của quá khứ, vừa bổ sung những giá trị mới của hiện tại.
Tác giả: Đỗ Trung Hiếu

Kinh tế học tộc người với tính cách là một xu hướng khoa học (30/11/2007)

Phân tích mối quan hệ qua lại giữa quá trình phát triển tộc người với các quá trình kinh tế - xã hội và vai trò quan trọng của đặc điểm tâm lý dân tộc trong hoạt động kinh tế, tác giả rút ra kết luận: kinh tế học tộc người là một xu hướng nghiên cứu khoa học mới cần quan tâm triển khai rộng rãi hơn.
Tác giả: Pavlov K.; Mai Châu l.th.

Vấn đề giảm nghèo trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay (30/11/2007)

Tác giả lược thuật nội dung cuốn sách "Vấn đề giảm nghèo trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay" với các chương: 1) Một số vấn đề lý luận về nghèo và giảm nghèo; 2) Thực trạng và nguyên nhân nghèo ở Việt Nam; 3) Phương hướng và giải pháp chủ yếu giảm nghèo ở nước ta.
Tác giả: Trần Thị Hằng; Lê Hải Dương l.th.

Xung đột toàn cầu trong thế kỷ XXI (suy nghĩ về nguồn gốc và triển vọng của những mâu thuẫn giữa các nền văn minh) (30/11/2007)

Khái niệm toàn cầu hoá đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của đông đảo các chính khách và các học giả. Những cuộc tranh luận về toàn cầu hoá hiện nay có thể coi là trừu tượng và chưa hẳn mang tính thuyết phục. Bài viết làm rõ những vấn đề được xem là mang tính toàn cầu, từ đó phân tích những giá trị của phương Tây, cội nguồn của những mâu thuẫn của toàn cầu hoá và triển vọng của quá trình này.
Tác giả: Inozemsev V.L., Kuznesova E.S.; Việt Nga l.th.

Ngoại giao Trung Quốc trong thế kỷ XXI: sự cân bằng giữa ba nhu cầu (30/11/2007)

Ba nhu cầu chính mà Trung Quốc cần tìm kiếm cho chính sách ngoại giao trong thế kỷ XXI là: nhu cầu về phát triển, nhu cầu về chủ quyền và nhu cầu về trách nhiệm. Ba nhu cầu lớn này là những lợi ích cơ bản và là nhu cầu dài hạn của Trung Quốc khi đất nước này trỗi dậy như một siêu cường, cho dù giữa các nhu cầu này có thể sẽ có những mâu thuẫn sâu sắc,kéo dài.
Tác giả: Wang Yizhou; V.Trân l.th.

Nền văn minh thông tin - tương lai hay thực tại? (30/11/2007)

Phân tích sự phát triển của công nghệ thông tin và tác động của nó đối với toàn cầu, tác giả đưa ra dự báo về xã hội tương lai và nhắc nhở mọi người cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để giải quyết những vấn đề mà nền văn minh thông tin trong thế kỷ XXI đặt ra.
Tác giả: Kolin K.K.; Trí Dũng l.th.