Cần coi trọng hơn nữa khoa học xã hội trong sự phát triển đất nước (31/05/2010)

Bài viết giới thiệu toàn văn nội dung cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Báo Khoa học và Phát triển với GS.TS. Hồ Sĩ Quý, Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội về vai trò của khoa học xã hội trong đời sống xã hội, những đóng góp của khoa học xã hội Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước trong những năm vừa qua.
Tác giả: Hồ Sĩ Quý

Các cấp độ và xu hướng biến đổi xã hội ở Việt Nam hiện nay: nhìn từ góc độ xã hội học (31/05/2010)

Ở Việt Nam, nhiều nghiên cứu về vấn đề biến đổi xã hội trong các lĩnh vực và chiều cạnh của đời sống xã hội đã được thực hiện. Trong đó, các cuộc điều tra xã hội học đã chỉ ra được các đặc điểm và tính chất của sự biến đổi xã hội trong thời gian qua. Ví dụ, ở nông thôn miền Bắc, cấu trúc xã hội đơn điệu về giai tầng xã hội đã biến đổi sang cấu trúc xã hội phức tạp với rất nhiều giai tầng và nhóm xã hội rất đa dạng. Tuy nhiên, các kết quả điều tra khảo sát về chủ đề này chưa được khái quát hóa để phát hiện ra những xu hướng của sự biến đổi xã hội trên các cấp độ xã hội từ vi mô đến vĩ mô. Đây chính là mục đích và nội dung chủ yếu của bài viết.
Tác giả: Lê Ngọc Hùng

Con đường phát triển và tiềm năng tăng trưởng kinh tế Việt Nam đến năm 2020 (31/05/2010)

Năm 2009, Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc đã quyết định tiếp tục tài trợ cho các nhà khoa học Hàn Quốc và Việt Nam thực hiện Chương trình chia sẻ tri thức (Knowledge Sharing Program) trong ba năm 2009-2011. Sau một năm hoạt động, những kết quả nghiên cứu đã được các nhà phân tích công bố tại Hội thảo báo cáo kết quả cuối cùng “Con đường phát triển và tiềm năng tăng trưởng kinh tế Việt Nam đến năm 2020” được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 3/2010. Bài viết tổng hợp những nội dung chính của bản báo cáo được trình bày và thảo luận tại Hội thảo.
Tác giả: Lê Thành Ý t.th.

Thất nghiệp và chính sách trợ cấp thất nghiệp với vấn đề đảm bảo quyền con người ở Việt Nam hiện nay (31/05/2010)

Trong bối cảnh sản xuất bị đình trệ, để bảo toàn phần nào vốn sản xuất và giảm thua lỗ, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm nhân công, dẫn đến tình trạng lao động bị thất nghiệp với số lượng lớn. Thất nghiệp không chỉ ảnh hưởng tới việc làm, thu nhập mà còn ảnh hưởng tới toàn bộ đời sống của người lao động, đến sự hưởng thụ các quyền con người của họ. Tác giả bài viết phản ánh tình trạng thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay, phân tích tác động của nó tới vấn đề thụ hưởng quyền con người của người lao động, đồng thời đề xuất một số ý kiến liên quan đến chính sách giải quyết và trợ cấp thất nghiệp.
Tác giả: Hoàng Mai Hương

Học viện Viễn Đông Bác Cổ (giai đoạn 1898-1957) (31/05/2010)

Cuốn sách là một công trình tư liệu - nghiên cứu phản ánh một cách có hệ thống quá trình hình thành và hoạt động, bộ máy tổ chức, cơ cấu nhân sự, đặc biệt là những đóng góp khoa học cần được ghi nhận của Học viện Viễn Đông Bác Cổ (EFEO) kể từ ngày thành lập cho đến năm 1957, khi bảo tàng và thư viện của EFEO tại Hà Nội được chính thức giao lại cho chính quyền Việt Nam Dân chủ cộng hòa.
Tác giả: Ngô Thế Long, Trần Thái Bình; Nguyễn Chí Tình l.th.

Về bản đồ Hà Nội 1831 tại Thư viện Viện Thông tin Khoa học xã hội (31/05/2010)

Bài viết giới thiệu nguồn gốc và hiện trạng của tấm bản đồ Hà Nội 1831 hiện đang lưu trữ tại Thư viện Viện Thông tin Khoa học xã hội; đề cập đến những giá trị nổi bật của nó về vị trí địa lý, về phác họa bố phòng quân sự, về giao thông, kiến trúc, nghệ thuật can vẽ bản đồ; đồng thời trình bày một số đề xuất về việc tu bổ, bồi vá, phục chế và số hóa bản đồ.
Tác giả: Hoàng Ngọc Sinh

Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu trong các thư viện khoa học xã hội (31/05/2010)

Số lượng các cơ sở dữ liệu tại các thư viện thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam hiện nay là khá lớn và đã tạo nên một bộ phận quan trọng trong nguồn tin khoa học xã hội của quốc gia. Việc duy trì và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu này cần tới một nguồn đầu tư ổn định và lớn. Bởi vậy, vấn đề nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các cơ sở dữ liệu là một công việc cần phải sớm được đặt ra. Điều đó có thể được thực hiện thông qua việc tiếp cận theo những hướng khác nhau. Tác giả bài viết trình bày một số hướng tiếp cận nhằm phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu trong các thư viện khoa học xã hội thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam.
Tác giả: Trần Mạnh Tuấn

Quản lý các công ty xuyên quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu (31/05/2010)

Quản lý các rủi ro trong bối cảnh không xác định và bảo đảm rằng cán bộ, nhân viên của công ty ủng hộ các quyết định chiến lược là hai điểm mấu chốt quyết định thành công trong chiến lược cạnh tranh của công ty xuyên quốc gia. Công ty xuyên quốc gia thành công nhất là công ty có người lãnh đạo điều hành ở cấp cao nhất biết sử dụng những ưu thế của các hoạt động toàn cầu, hoạt động năng động ở các thị trường quốc gia khác nhau, tăng cường tích lũy và chuyển giao tri thức, kinh nghiệm kinh doanh giữa các bộ phận nằm ở các quốc gia khác nhau.
Tác giả: Natalija Konina; Mai Linh d.