Vài suy nghĩ về nếp sống văn hóa của người đô thị hiện nay (25/05/2012)

Tác giả chia sẻ một số suy nghĩ về: 1- những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp hiện vẫn được gìn giữ của người dân Việt Nam; 2- sự mai một của một số nếp sống văn hóa do mặt trái của cơ chế thị trường, sự đa dạng của các phương tiện truyền thông và sự lỏng lẻo trong giáo dục; 3- sự thay đổi mạnh mẽ của ngôn ngữ giao tiếp; 4- yêu cầu giữ gìn và phát huy những nét văn hóa truyền thống của dân tộc để xây dựng nếp sống văn hóa hiện đại, văn minh với sự nỗ lực của mỗi cá nhân, sự quan tâm của gia đình và sự chung sức, đồng lòng của cả cộng đồng xã hội.
Tác giả: Lê Thi

Bảo đảm quyền của công dân trong lĩnh vực quyền hành pháp của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (25/05/2012)

Bài viết gồm 3 phần nội dung. 1- Quyền hành pháp và quyền công dân trong nhà nước pháp quyền. 2- Quyền hành pháp với việc thực hiện quyền công dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Và 3- Một số vấn đề đổi mới thực thi quyền hành pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tác giả: Vũ Kiều Oanh

Lý luận văn học Việt Nam thời kỳ Đổi mới: một số đột phá trong tư duy (25/05/2012)

Theo dõi tiến trình đổi mới qua hai giai đoạn: từ 1986 đến 1995 và từ 1996 đến nay, tác giả bài viết khái quát diện mạo của lý luận văn học Việt Nam với hai nét tiêu biểu. Một là sự đề cao tinh thần biện giải, mạnh mẽ phê phán các giáo điều lý luận xơ cứng, phiến diện. Hai là sự tiếp tục kế thừa di sản lý luận văn học dân tộc, mở rộng biên độ tiếp nhận những điểm khả thủ của lý luận văn học thế giới.
Tác giả: Cao Hồng

Về kinh tế Ấn Độ năm 2011 và một số dự báo (25/05/2012)

Trên cơ sở phân tích tình hình kinh tế Ấn Độ năm 2011 với những thách thức như tình trạng đồng rupee mất giá, lạm phát, khủng hoảng nợ và thâm hụt thương mại gia tăng cùng với những điểm sáng là thương mại điện tử “được mùa”, sản lượng lương thực và đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kỷ lục, bài viết nêu ra một số dự báo về tình hình tăng trưởng kinh tế năm 2012 của Ấn Độ.
Tác giả: Nguyễn Hồng Thu

Xu hướng vận động của nhu cầu tiêu dùng ở nước ta hiện nay (25/05/2012)

Nhu cầu tiêu dùng hiện nay ở Việt Nam, theo tác giả, đang vận động theo 5 xu hướng. Thứ nhất, người dân có xu hướng thỏa mãn ngay những nhu cầu vật chất và tinh thần hiện có mà chưa quan tâm đúng mức đến việc tạo tiền đề cơ bản, vững chắc để sau này thỏa mãn chúng ở mức độ cao hơn. Thứ hai, trong xu hướng tiêu dùng của người dân hiện nay có sự phân hóa nhu cầu mạnh mẽ với sự chênh lệch rất lớn trong nhu cầu tiêu dùng giữa các vùng miền trong cả nước. Thứ ba là xu hướng tiêu dùng “thương hiệu là tính cách”, sử dụng những mặt hàng cao cấp với nhu cầu được nổi bật trong đám đông, được khẳng định cái tôi qua thương hiệu. Thứ tư, nhu cầu tiêu dùng của công chúng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của tâm lý đám đông. Và thứ năm, xuất hiện sự phát triển không tương xứng giữa nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần trong mối quan hệ giữa nhu cầu và sản xuất.
Tác giả: Lê Hường

Vai trò liên kết xã hội của xã hội dân sự qua lý thuyết hệ thống của Talcott Parsons (25/05/2012)

Bài viết giới thiệu nội dung lý thuyết hệ thống xã hội tổng quát của Talcott Parsons và chỉ ra tính hữu ích của mô hình AGIL trong việc phân tích vị trí, vai trò liên kết của xã hội dân sự. Vai trò này được biểu thị ở cả ba cấp: liên kết các thành phần cơ bản của hệ thống xã hội (độ liên kết vĩ mô), liên kết các tổ chức xã hội dân sự với nhau (liên kết trung mô) và liên kết các cá nhân, nguồn lực trong từng tổ chức (liên kết vi mô).
Tác giả: Nhạc Phan Linh

Tri thức, mạng lưới và các quốc gia. Hợp tác khoa học toàn cầu trong thế kỷ XXI (25/05/2012)

Bài viết giới thiệu những nội dung cơ bản của báo cáo “Tri thức, mạng lưới và các quốc gia. Hợp tác khoa học toàn cầu trong thế kỷ XXI” của Hội Hoàng gia Anh quốc. Phần 1 xem xét các xu hướng và sự phát triển của khoa học toàn cầu, sự ứng dụng của khoa học vào việc phát triển cũng như cơ cấu của các trung tâm khoa học trên thế giới. Phần 2 cho thấy những thay đổi nền tảng của hợp tác quốc tế trong khoa học. Phần 3 tìm hiểu vai trò của hợp tác khoa học quốc tế trong việc giải quyết một số thách thức mang tính toàn cầu cấp bách nhất trong thời đại ngày nay. Phần cuối là các kết luận và kiến nghị nhằm tăng cường, củng cố khoa học toàn cầu.
Tác giả: The Royal Society; Hương Ly g.th.