Cách tiếp cận lý thuyết phân hóa của Niklas Luhmann về hệ thống (28/05/2014)

Trong cuộc khủng hoảng về lý thuyết xã hội học, Niklas Luhmann đã phát triển cách tiếp cận lý thuyết phân hóa như là kết quả của quá trình phân hóa các cách tiếp cận lý thuyết hệ thống, phản ánh sự chuyển hóa tiếp theo từ hệ thống đóng sang hệ thống mở và đến sự khác nhau giữa hệ thống và môi trường. Bài viết giới thiệu cách tiếp cận lý thuyết phân hóa của Niklas Luhmann về hệ thống với tính cách là một cuộc cách mạng khoa học trong hệ khái niệm của lý thuyết hệ thống.
Tác giả: Lê Ngọc Hùng

Các chiều cạnh của chủ nghĩa đa văn hóa (28/05/2014)

Chủ nghĩa đa văn hóa (multiculturalism) xuất hiện vào thập niên 60 của thế kỷ XX nhưng cho đến nay vẫn là một khái niệm gây nhiều tranh cãi. Bài viết nhìn nhận chủ nghĩa đa văn hóa từ hai chiều cạnh: 1- Với tính cách là một chính sách xã hội, chủ nghĩa đa văn hóa là giải pháp nhằm ứng phó với tính đa dạng sắc tộc trong các nhà nước dân tộc. 2- Với tính cách là một học thuyết triết học, chủ nghĩa đa văn hóa hướng đến việc luận giải tính tất yếu và khách quan của trạng thái đa dạng văn hóa trong xu thế toàn cầu hóa.
Tác giả: Nguyễn Thi Phương

Truyện kể dân gian - chất liệu kiến tạo nên giá trị văn hóa qua lễ hội truyền thống của người Khmer Nam bộ (28/05/2014)

Dân tộc Khmer là một trong những dân tộc có nhiều phong tục lễ hội diễn ra hàng năm gắn với đời sống sinh hoạt cộng đồng. Nguồn gốc của các lễ hội, các nghi lễ và các hoạt động được tổ chức trong lễ hội phần lớn được xuất phát từ những truyện kể dân gian. Điều đó cho thấy, truyện kể dân gian Khmer có vai trò quan trọng đặc biệt trong việc kiến tạo nên những giá trị văn hóa và trở thành những tập tục, tín ngưỡng ăn sâu trong đời sống tâm linh của người Khmer Nam bộ. Bài viết gồm bốn phần nội dung: 1- Truyện kể dân gian với lễ hội Chôi Chnăm Thmây (lễ vào năm mới); 2- Truyện kể dân gian với lễ hội Sen Đônta (lễ cúng ông bà); 3- Truyện kể dân gian với lễ hội Ok Om Bok (lễ cúng trăng); 4- Kết luận.
Tác giả: Phạm Tiết Khánh

Bảo tồn các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống trong bối cảnh hiện nay (trường hợp hát Ghẹo Phú Thọ) (28/05/2014)

Bài viết mong muốn mang lại một bức tranh khái quát nhất về hát Ghẹo Phú Thọ với cách thức tổ chức, trình tự diễn xướng, âm nhạc, lời ca và cách phổ thơ cùng những giá trị hàm chứa về giáo dục nhận thức cuộc sống, cách ứng xử, giá trị thẩm mỹ, giá trị nghệ thuật, sự liên kết cộng đồng và kho tàng tri thức dân gian. Bài viết cũng bước đầu đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn hát Ghẹo nói riêng và các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống nói chung trước những thách thức lớn trong bối cảnh hội nhập văn hóa ngày càng mạnh mẽ.
Tác giả: Đào Đăng Phượng

Đời sống tôn giáo thế giới những năm gần đây: một số vấn đề thực tiễn (28/05/2014)

Bài viết gồm ba phần nội dung khái quát tình hình đời sống tôn giáo thế giới những năm gần đây; phân tích một số vấn đề nổi bật của đời sống tôn giáo thế giới hiện nay: sự suy giảm Kitô giáo ở phương Tây, những vụ scandal liên quan tới Tòa thánh Vatican, sự nổi lên của các phong trào tôn giáo mới, chủ nghĩa khủng bố liên quan tới Hồi giáo cực đoan; và kết luận về các diễn biến phức tạp và bốn xu thế đan chéo: toàn cầu hóa, đa dạng hóa, thế tục hóa và dân tộc hóa trong đời sống tôn giáo thế giới.
Tác giả: Nguyễn Thị Lê, Phạm Thu Trang

Tiếp cận chủ thể và khách thể (Emic/Etic) (28/05/2014)

Xoay quanh cuộc tranh luận về cách tiếp cận chủ thể và khách thể (Emic/Etic) trong giới nhân học Mỹ, tác giả bài viết trình bày bốn phần nội dung: 1- Quan điểm của nhà ngôn ngữ học Pike; 2- Quan điểm của nhà nhân học Melvin Harris; 3- Những phản biện của các nhà nhân học đối với Melvin Harris; 4- Đa dạng quan điểm cá nhân xung quanh lối tiếp cận Emic/Etic.
Tác giả: Jean-Pierre Olivier de Sardan; Lê Hải Đăng d.